Protecció perimetral

Baranes de protecció perimetral en les cobertes d'una empresa agroalimentària

Característiques de el projecte

En aquest supòsit era necessària la instal·lació de baranes de protecció perimetral. Aquests sistemes de protecció col·lectiva proporcionen llibertat de moviments a l'realitzar els treballs de manteniment de les cobertes i la maquinària existent.

Avantatges de les baranes de protecció perimetral

El manteniment d'aquests sistemes suposa un baix cost al no ser obligatori un seguiment de revisions periòdiques.

A més, a l'realitzar treballs a l'interior d'una barana de protecció perimetral s'elimina el risc de caiguda en alçada. Per tant, desapareix la necessitat d'usar equips de protecció individuals anticaigudes.

Normativa aplicable

Normativa aplicable

UNE-EN ISO 14122-3. Aquesta norma europea és la referida a la seguretat de les màquines i els mitjans d'accés permanents a les mateixes. concretament:

 • Escales
 • Escales de graons
 • Guardacossos

Tipologia de baranes

Tipologia de baranes
3.1. Barana Autoportant o Contrapesada
 • A l'instal·lar aquest tipus de baranes de protecció perimetral no cal fer perforacions. Pel que s'eliminen possibles problemes d'estanqueïtat de la coberta.

 • La instal·lació és simple i ràpida per garantir una seguretat col·lectiva absoluta.
 • La posició de la barana de seguretat pot ser recta, inclinada o fins i tot abatible.

 

3.2. Barana fixada a Superfície de Sustentació Resistent / Rígida
 • Aquest tipus d' barana de protecció es poden s'instal·la amb apliqui lateral o sòl.
 • La instal·lació, com la barana anterior, és simple i ràpida per garantir una seguretat col·lectiva absoluta.
 • La seva posició també pot ser recta, inclinada o fins i tot abatible.

 

3.3. Barana fixada a Superfície d'Sustentació Fràgil
 • Aquestes baranes de protecció perimetral són específiques per a cobertes de baixa resistència a la tracció com, per exemple, coberta de xapa metàl·lica o tipus Deck.
 • Els baranes es fixen a la coberta mitjançant plaques de repartiment de càrregues.
 • La posició d'aquestes baranes de protecció pot ser recta, inclinada o fins i tot abatible.

Consideracions tècniques d'instal·lació

 • La separació màxima entre muntants verticals ha de ser de 1.500 mm.

 • L'alçada de la barra superior ha de ser de 1.100 mm.

 • S'ha de deixar una separació entre la barra superior i la barra inferior de 500 mm.

El nostre projecte de seguretat en altura

Cadascuna de les cobertes de les edificacions que componen aquesta fàbrica és diferent. Per això, en la nostra anàlisi hem tingut en compte l'ús que se li va a donar i les superfícies de sustentació. Després d'aquest estudi, considerem que per a cadascuna d'elles la millor solució era instal·lar baranes de protecció.

Característiques de les baranes instal·lades

Barana Autoportant / Contrapesada
 • Barana fabricada amb alumini natural.
 • El material de les contrapesos:
  • PEHD (polietilè d'alta densitat) reciclable.
  • Ciment inert.
 • La distribució de les baranes és perimetral, cobrint tots els laterals on es podrien produir caigudes d'altura.
 • La instal·lació es pot realitzar sense necessitat de perforar la coberta.
 • S'adapta a totes les configuracions geomètriques de les cobertes.
 • Els muntants de la barana són abatibles.
 • D'una banda, la coberta principal de la fàbrica té una longitud de 142,20m
 • D'altra banda, les cobertes dels molls d'entrada i de sortida tenen una longitud de 55,50m
 • En darrer lloc, l'edifici depuradora té una longitud de 38,50m

 

Barana fixada a Superfície de Sustentació Resistent / Rígida
 • La subjecció de la barana va sobre el peto de formigó
 • La seva distribució es realitza en forma d'U, cobrint als 3 laterals que quedaven desprotegits.
 • El material utilitzat per fabricar la barana és alumini Natural
 • Les fixacions es realitzen mitjançant ancoratges amb tac expansiu M10
 • La barana s'adapta a totes les configuracions geomètriques al llarg de 132,70m

Consideracions importants a tenir en compte

 • Com avantatge de les baranes de protecció perimetral, s'ha de destacar que no cal un manteniment de revisions periòdiques.
 • L'empresa instal·ladora ha d'estar acreditada pel fabricant dels sistemes a instal·lar. En Workprotec comptem amb personal acreditat per poder instal·lar baranes de protecció.
 • Un cop finalitzada la instal·lació, l'empresa instal·ladora ha de fer lliurament d'un document en el qual es certifiqui la instal·lació de sistema. Ha d'estar signat per un tècnic acreditat pel fabricant, i un manual d'utilització de sistema instal·lat.

Per a més informació sobre les baranes de protecció perimetral o una altra consulta tècnica, contacti amb els nostres especialistes.