Baranes de protecció

Sistemes de protecció col·lectives per a treballs en alçada

Baranes de protecció

Sistemes de protecció col·lectives per a treballs en alçada

Disseny, muntatge i manteniment de sistemes de seguretat per a la realització de tot tipus d'activitats en alçada.

Tipus de Baranes de protecció

Les Baranes de protecció permanents

Què són les
Baranes
permanents

Són sistemes de protecció col·lectiva d'acord amb la normativa vigent, fabricats en alumini Natural o Acer.

Són lleugeres i robustes sent possible el seu disseny i fabricació sota comanda independentment de les longituds, girs, metalls o tipus de suport.

El seu acoblament es fa amb peces de fosa d'alumini fixades amb cargols embotits sense necessitat de soldadura.

Existeix una gran varietat de configuracions per a la instal·lació d'aquests sistemes de protecció poden ser abatibles, inclinades, fixades sobre cobertes fràgils, sobre petos, en cara lateral de petos, amb sòcol, sense sòcol o fins i tot auto-portants, amb contrapesos bé de formigó o acer, recobertes i protegides per polímer per allargar la seva vida útil, Sent adaptables a qualsevol lloc o configuració.

USOS / RECOMANACIONS:
Les baranes de protecció permanent estan destinades per a llocs on el seu trànsit de l'usuari sigui habitual, Com poden ser cobertes on es precisi el manteniment de qualsevol equip i dispositiu, en terrasses, balcons, arquetes, pous, fosses, etc.

baranes de seguretat permanents

Models

baranes de seguretat ancorades a superfície
sistema de protecció col·lectiva

Baranes ancorades a superfícies rígides

Aquest tipus de baranes de protecció estan fixades a superfície de sustentació rígida i resistent com pot ser formigó, existint aplics per al seu ancoratge sobre la cara superior amb pitet, cara lateral de peto o sobre la pròpia coberta, incloent sòcol. La seva configuració pot ser recta, inclinada o fins i tot abatible, depenent de l'estètica o necessitat de client.

Es compon de pals verticals, barra de passamans, barra intermèdia i sòcol, depenent de l'alçada de l'peto on s'instal·la, pot portar o no barra intermèdia i / o sòcol, i pot realitzar totes les configuracions possibles en altura per garantir una alçada de protecció d'1 m com a mínim a la vora.

Hi ha la possibilitat d'instal·lar portes d'accés giratòries o abatibles per garantir un accés còmode i segur a les zones de trànsit.

Aquests sistemes de protecció col·lectiva estan fabricats en alumini Natural, sent possible la seva disseny i fabricació sota comanda independentment de les longituds, girs o tipus de suport, sent el seu muntatge net i sense necessitat de soldadura, complint amb la normativa vigent.

Utilització

Els aplicacions més usuals d'aquests sistemes de protecció col·lectiva són:

Cobertes d'instal·lacions industrials on el seu trànsit és habitual per l'usuari, bé sigui per manteniment d'equips, o per la seva neteja.

Cobertes d'edificis, terrasses i balcons on hi hagi risc de caiguda en alçada. Arquetes d'aigua, fosses o pous el peto no superi el metre d'alçada per risc de caiguda. 

barana seguretat autoportant
baranes de protecció autoportant

Baranes autoportants

Aquest tipus de baranes de protecció estan destinades a la seva utilització en cobertes o zones en les quals no es pot perforar, Treballant amb contrapesos que garanteixen l'estabilitat i seguretat davant el risc de caiguda en alçada.

Aquests sistemes queden fixats a superfície mitjançant llasts de formigó o acer, podent estar coberts amb polímer per a una major vida útil.

Com en les baranes ancorades a superfície resistent, el seu disseny pot ser recte, inclinat, o abatible depenent de l'estètica o necessitat de client, disposant pals verticals, barra de passamans i barra intermèdia acord amb la normativa vigent.

Hi ha la possibilitat d'instal·lar portes d'accés giratòries o abatibles per garantir un accés còmode i segur a les zones de trànsit.

Aquests sistemes de protecció col·lectiva estan fabricats en alumini Natural o Acer, sent possible la seva disseny i fabricació sota comanda independentment de les longituds, girs o tipus de suport, sent el seu muntatge net i sense necessitat de soldadura.

Utilització

Els aplicacions més usuals d'aquests sistemes de protecció col·lectiva són les cobertes, terrasses o zones tècniques en les quals no es permet perforar causa de l'estanquitat o possible pèrdua de temperatura per pont tèrmic, com en cambres frigorífiques, i en les quals el seu trànsit és habitual per l'usuari, bé sigui per manteniment de equips, per la seva neteja. etc.

baranes de seguretat
barana seguretat

Baranes per a cobertes fràgils

Aquest tipus de baranes de protecció estan destinadas a la seva utilització en cobertes de baixa resistència la tracció (fràgils) com poden ser les cobertes de xapa metàl·lica o cobertes Deck.

Aquests sistemes queden fixats a superfície de sustentació mitjançant suports específics mitjançant plaques d'acer zincat, sobre les que es cargolen les peces de fixació que componen la barana, permetent un repartiment de càrregues en una àrea determinada de la coberta.

Com en les baranes ancorades a superfície resistent o baranes acte-portants, el seu disseny pot ser recte, inclinat, o abatible depenent de l'estètica o necessitat de client, disposant de pals verticals, barra de passamans i barra intermèdia acord amb la normativa vigent.

Hi ha la possibilitat d'instal·lar portes d'accés giratòries o abatibles per garantir un accés còmode i segur a les zones de trànsit.

Aquests sistemes de protecció col·lectiva estan fabricats en alumini Natural o Acer, sent possible la seva disseny i fabricació sota comanda independentment de les longituds, girs o tipus de suport, sent el seu muntatge net i sense necessitat de soldadura.

Utilització

Els aplicacions més usuals d'aquests sistemes de protecció col·lectiva són les cobertes fràgils de naus industrials, coberts, zones tècniques ... les quals la seva resistència a la tracció és feble i es necessita d'un repartiment de càrregues.

Les Baranes de protecció temporals

Què són les baranes temporals

Els Sistemes Provisionals de Protecció de Vora (SPPB), Comunament anomenats baranes temporals de seguretat, Són un conjunt de components destinats, provisionalment, a protegir les persones contra caigudes a un nivell inferior i retenir materials.

Quant a la seva classificació tindrem:

CLASSE A: Resistència càrregues estàtiques, basada en els requisits següents:

  • Suport per a una persona que es recolzi sobre la protecció o per a subjectar la seva mà quan camina al costat d'ella.
  • Detenir una persona que camina o cau en direcció de la protecció.

CLASSE B: Resistència només per a càrregues estàtiques i dinàmiques febles, basada en els següents requisits:

  • Igual Classe A.
  • Aturar la caiguda d'una persona que llisca per una superfície inclinada.

CLASSE C: Resistència per forces dinàmiques elevades:

  • Igual Classe B.
  • Aturar la caiguda d'una persona que es rellisca per una superfície de fort pendent.
 
barana seguretat

Components

 • El sistema tindrà una alçada ≥ 1000 mm.
 • El sòcol o plint serà d'una alçada ≥ 150 mm i estarà col·locat sense obertures, a fi d'evitar el pas per lliscament de materials de 20 mm de diàmetre.
 • La protecció intermèdia:
  • barres metàl·liques estaran col·locades a una distància ≥ 470 mm.
  • mallat # 250 mm per a classe A i B y # 100 mm classe C.
  • Xarxa tipus "U" UNE-EN 1263-1 amb # 100 mm.

Usos / recomanacions

 • Pel que fa a la selecció de sistema a implantar, es tindrà en compte l'Altura de Caiguda i la inclinació de la superfície de treball a protegir, tal com s'estableix a la classificació de les baranes de protecció exposada anteriorment:

  CLASSE A:

  • Fins a 10° d'inclinació de la superfície de treball, sense límit d'altura de caiguda.
   

  CLASSE B:

  • Fins a 30° d'inclinació de la superfície de treball, sense límit d'altura de caiguda.
  • De 30 ° a 60 ° d'inclinació de la superfície de treball, amb límit d'altura de caiguda de 2 m.
   

  CLASSE C:

  • Entre 30 ° i 45 ° d'inclinació de la superfície de treball, sense límit d'altura de caiguda.
  • Entre 45 ° i 60 ° d'inclinació de la superfície de treball, amb límit d'altura de caiguda de 5 m.
   

Models

mordassa

Sistema de Mordassa

Mordassa d'estrènyer contra la pròpia estructura de subjecció (Formigó, metàl·lics o encofrat), la qual disposa d'aplic per a col·locació dels pals verticals quedant aquests solidaris a la superfície de sustentació.

presenta 2 posicions de col·locació:

 1. Posició horitzontal per murs o fàbriques.
 2. Posició vertical per a forjats, bigues horitzontals o encofrats.
 

Si cal recréixer la superfície de suport on s'ubica la barana (per exemple: ancorada a l'encofrat i cal realitzar el forjat), existeixen prolongadors de pal per elevar l'altura de la barana a 600 mm, El que ofereix una protecció suficient i d'acord amb la norma després de recréixer l'element fins a 60 cm. Per tant es pot configurar amb 2 altures diferents de barana:

 1. Alçada 1.170 mm amb una barra intermèdia.
 2. alçada de 1.770 mm amb dues barres intermèdies.

Utilització

Per a la protegir la caiguda en fosses, soterranis, arquetes, forjats, construcció i / o reparació de naus industrials, estructures metàl·liques ...

baskit barana

Sistema embotit en formigó

Els pals es fixen a l'estructura inserint-los en caixetins plàstics prèviament embeguts en el formigó a les distàncies preestablertes.

Aquests han d'estar separats entre si una distància màxima de 3,50 m, així com en totes i cadascuna de les cantonades a conformar amb la barana de protecció.

Pel que fa a la distància de la vora de formigonat s'estableix un mínim de 5 cm de gruix.

Utilització

Obres de construcció o obra civil en les que s'hagi de abocar formigó a la zona d'actuació per col·locar les caixes plàstics prèviament.

Inclosos pendents de formigó Classes B i C

barana caixetí superior

Sistema de casquets metàl·lics en cara superior

Capsa per cara superior de forjat o estructura metàl·lica, El qual queda cargolat mitjançant tac mecànic o ancoratge químic, disposa de ranura per a introducció de pals verticals quedant tots dos elements solidaris com si d'un encastament es tractés.

Aquests han d'estar separats entre si una distància màxima de 3,50 m, Així com en totes i cadascuna de les cantonades a conformar amb la barana de protecció, donant unió als pals verticals mitjançant tanques extensibles.

Pel que fa a la distància de la vora s'estableix un mínim de 5 cm de gruix per evitar que a l'col·locar els tacs de subjecció rebentin el cant de l'formigó a l'expandir l'ancoratge mecànic.

Utilització

Obres de construcció de formigó o estructura metàl·lica on es puguin fixar sobre la superfície superior de l'estructura a protegir la caiguda d'altura.

Fosses, arquetes i murs amb risc de caiguda al seu interior.

barana caixetí lateral

Sistema de casquets metàl·lics en cara lateral

Capsa per cara lateral de forjat o estructura metàl·lica, El qual queda cargolat mitjançant tac mecànic o ancoratge químic, disposa de ranura per a introducció de pals verticals quedant tots dos elements solidaris com si d'un encastament es tractés.

Aquests han d'estar separats entre si una distància màxima de 3,50 m, així com en totes i cadascuna de les cantonades a conformar amb la barana de protecció, donant unió als pals verticals mitjançant tanques extensibles.

Pel que fa a la distància de la vora s'estableix un mínim de 5 cm de gruix per evitar que a l'col·locar els tacs de subjecció rebentin el cant de l'formigó a l'expandir l'ancoratge mecànic.

Utilització

Obres de construcció de formigó o estructura metàl·lica on es requereixi treballar sobre la superfície de l'estructura i la barana destorbi, sent la solució la seva col·locació en el cant.

Fosses, arquetes i murs amb risc de caiguda al seu interior.