Curs Espais confinats

Descobreix la nostra formació especialitzada en espais confinats.

Cursos Espais confinats

Descobreix la nostra formació especialitzada en espais confinats.

Cursos Treballs en Espais Confinats

Curs
Espais
Confinats

Modalitat presencial teoricopràctica per la complexitat i operatives dels diferents supòsits, dotant els alumnes de les habilitats per desenvolupar-se en aquest mitjà de manera segura i professional.

Durada

1 sessió de 8 hores.

Data d'inici

Consultar el nostre calendari de cursos.

Places disponibles

Un mínim de 6 persones i un màxim de 20 persones.

Preu per a empreses i particulars

100 € per alumne bonificables *

* Bonificació Fundae per a Empreses

Preu per a aturats

80 € per alumne (presentant targeta INEM)

equip respiracion autonoma

Característiques

La proposta del curs de Seguretat en Espais Confinats consisteix en una modalitat presencial teoricopràctica per la complexitat i operatives dels diferents supòsits, dotant els alumnes de les habilitats bàsiques per desenvolupar-se en aquest mitjà de manera segura i professional.

Objectius de el curs

 • Conèixer el procediment de les intervencions de rescat
 • Homogeneïtzar el nivell de coneixements bàsics de l'alumnat. Anivellació.
 • Conèixer les tècniques bàsiques adequades a cada tipus d'intervenció i la seva aplicació.
 • Normes de seguretat i prevenció en la realització dels treballs en espais confinats
 • Conèixer i utilitzar adequadament els equips de protecció individual per als treballs en espais confinats i el material emprat per a les intervencions de rescat.
 • Conèixer les diferents revisions periòdiques i manteniment dels EPI i materials emprats en espais confinats.

Durada

S'estableix 1 sessió de 8 hores de durada

Preus

Per a empreses i particulars: 100 € per alumne bonificables *

Per aturats (20% dte.): 80 € per alumne (presentant targeta INEM)

* Bonificació amb FUNDAE (Antiga tripartida) si es disposa de crèdit formatiu a través d'empresa i en cas de sol·licitar-la.

Continguts

Teòrics

 • Definició i identificació dels espais confinats.
 • Disseny dels espais confinats.
 • Tipus d'espais confinats.
 • Riscos en els espais confinats.
 • Equipament necessari per a l'autorització d'ingrés a un espai confinat.
 • Procediment per a l'ingrés a un espai confinat.

Pràctics (Sobre un Espai confinat)

 • Utilització d'equips de mesurament
 • Realització d'un permís de treball
 • Aplec de material
 • Entrada l'espai confinat
 • Maniobra reparació / substitució element
 • Procediment d'actuació davant d'una situació d'emergència
 • Rescat bàsic dins d'un espai confinat

Desenvolupament de el Curs

S'impartirà a les instal·lacions de WorkProtec condicionades amb aula amb capacitat per a 20 alumnes per a les classes teòriques i amb la infraestructura necessàries per a la correcta realització de les pràctiques de el curs (espais confinats, trípode amb rescatador, sistemes d'accés mitjançant escales fixes, equips de respiració autònoms i semiautònoms, equips filtrants, detectors de gasos, extractors / ventiladors, ...)

Les pràctiques estaran dirigides i tutelades per professors especialistes en treballs en alçada, treballs verticals, treballs en espais confinats i rescat vertical amb més de 15 anys d'experiència en el sector.

Inclou

 • Professors especialistes
 • Equips de Protecció Individuals de categoria III * (Arnesos, eslingues, cascs, anticaigudes, etc.)
 • Ús de les instal·lacions i infraestructures de WorkProtec (cobertes, escales, torres, pals, línies de vida, punts d'ancoratge, punts d'ancoratge, etc.)
 • Manual de el curs
 • Certificat individualitzat
* Es recomana que els alumnes portin els seus EPIS perquè puguin veure la seva idoneïtat i funcionament.

Curs rescat en
Espais
Confinats

Els cursos de formació de treballs en espais confinats s'han de planificar i supervisar correctament, de manera que, en cas d'emergència, es pugui socórrer immediatament a treballador.

Durada

1 sessió de 8 hores.

Data d'inici

Consultar el nostre calendari de cursos.

Places disponibles

Un mínim de 6 persones i un màxim de 20 persones.

Preu per a empreses i particulars

100 € per alumne bonificables *

* Bonificació Fundae per a Empreses.

Preu per a empreses

80 € per alumne (presentant targeta INEM)

procediment de treball en espais confinats

Característiques

La proposta del curs de Rescat Bàsic per a Treballs en Espais Confinats consisteix en una modalitat presencial teoricopràctica per la complexitat i operatives dels diferents supòsits, dotant els alumnes de les habilitats per a la realització de rescats bàsics en espais confinats de forma segura i professional.

Els treballs en espais confinats s'han de planificar i supervisar correctament, de manera que, en cas d'emergència, es pugui socórrer immediatament a treballador.

Objectius de el curs

 • Conèixer els riscos en rescats i aplicar les solucions per reduir-los o eliminar-los
 • Homogeneïtzar el nivell de coneixements bàsics de l'alumnat. Anivellació.
 • Conèixer la normativa d'aplicació en seguretat i prevenció per a treballs en Espais Confinats.
 • Utilitzar i conèixer adequadament els equips de protecció individual i el material emprat per a les intervencions de rescat.
 • Conèixer les tècniques i mètodes adequats a cada tipus d'intervenció i la seva aplicació.
 • Conèixer el procediment de les intervencions de rescat.

Durada

S'estableix 1 sessió de 8 hores de durada.

Preus

Per a empreses i particulars: 100 € per alumne bonificables *

Per aturats (20% dte.): 80 € per alumne (presentant targeta INEM)

* Bonificació amb FUNDAE (Antiga tripartida) si es disposa de crèdit formatiu a través d'empresa i en cas de sol·licitar-la.

Continguts

Teòrics

 • Definició i identificació dels espais confinats.
 • Tipus d'espais confinats
 • Riscos en els espais confinats
 • Equipament necessari per a la realització d'un rescat en un espai 
 • filtrants
 • oxigen químic
 • aire comprimit
 • Procediment de rescat en un espai confinat

Pràctics

 • Procediment d'actuació davant d'una situació d'emergència.
 • Sobre un espai confinat.
  • Senyalització i Abalisament.
  • Utilitzar equips de mesurament.
  • Utilitzar equips d'impulsió / extracció d'aire.
  • Equips de Protecció Respiratòria.
  • Utilitzar equips de comunicacions.
  • Utilitzar equips de rescat.

Desenvolupament de el Curs

S'impartirà a les instal·lacions de Workprotec condicionades amb aula amb capacitat per a 20 alumnes per a les classes teòriques i amb la infraestructura necessàries per a la correcta realització de les pràctiques de el curs (espais confinats, trípode amb rescatador, sistemes d'accés mitjançant escales fixes, equips de respiració autònoms i semiautònoms, equips filtrants, detectors de gasos, extractors / ventiladors, ...)

Les pràctiques estaran dirigides i tutelades per professors especialistes en treballs en alçada, treballs verticals, treballs en espais confinats i rescat vertical amb més de 15 anys d'experiència en el sector.

Inclou

 • Professors especialistes
 • Equips de Protecció Individuals de categoria III * (Arnesos, eslingues, cascs, anticaigudes, etc.)
 • Ús de les instal·lacions i infraestructures de WorkProtec (cobertes, escales, torres, pals, línies de vida, punts d'ancoratge, punts d'ancoratge, etc.)
 • Manual de el curs
 • Certificat individualitzat
* Es recomana que els alumnes portin els seus EPIS perquè puguin veure la seva idoneïtat i funcionament.