Cursos Treballs Verticals

Formació orientada a professionals que busquen especialització en treballs verticals

Cursos Treballs Verticals

Formació orientada a professionals que busquen especialització en treballs verticals

Cursos Treballs
Vertical

El Curs de Treballs Verticals de WorkProtec l'imparteixen especialistes amb més de 25 anys d'experiència en el sector.

Nivells

Nivell 1, nivell 2 i nivell 3

Durada

Cada nivell - Presencial teoricopràctic 40 hores.

Data d'inici

consultar el nostre calendari de cursos.

Places disponibles

Un mínim de 6 persones i un màxim de 20 persones.

Preu per a empreses i particulars

400 € per alumne bonificables *

* Bonificació FUNDAE per a Empreses

Preu per a aturats

320 € per alumne (presentant targeta INEM)

treball vertical

Característiques Curs Treballs Verticals

La proposta als cursos Treballs Verticals consisteix en una modalitat presencial teoricopràctica per la complexitat i les operatives dels diferents supòsits. L'objectiu és dotar els alumnes de les habilitats i tècniques per identificar, valorar i prendre les mesures preventives necessàries. Així, es realitzen els treballs Verticals de forma segura i professional conforme al Reial Decret 2177 / 2004, de 12 de novembre, pel qual es modifica el Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball, en matèria de treballs temporals en alçada.

Objectius de el curs

 • Adquirir els coneixements bàsics en seguretat i prevenció per a la realització de treballs verticals.
 • Conéixer profundament els materials utilitzats en treballs verticals. Així com el seu ús i manteniment.
 • Conèixer els riscos existents a les feines verticals. També aprendre a detectar-los i aplicar les mesures adequades per realitzar les maniobres de manera segura.
 • Adquirir la destresa necessària per a l'execució de les tècniques i procediments emprats en els treballs en suspensió per cordes.
 • Executar i conèixer les instal·lacions bàsiques dels sistemes de suspensió.
 • Practicar i conèixer el Rescat Bàsic i Auto-rescat en treballs en suspensió.
 • Conèixer els sistemes de manipulació de càrregues en alçada.
 • Conéixer la normativa aplicable per a la realització de treballs verticals.

Durada

 • Presencial teoricopràctic 40 hores.

Preus

 • Per a empreses i particulars: 400 € per alumne bonificables *
 • Per aturats (20% dte.): 320 € per alumne (presentant targeta INEM)
 • * Bonificació amb FUNDAE (Antiga tripartida) si es disposa de crèdit formatiu a través d'empresa i en cas de sol·licitar-la.

Continguts

Teòrics
 • Introducció a la normativa
 • Conceptes físics aplicats als treballs en alçada
 • Sistemes de protecció anticaigudes conforme a la norma EN363 
 • Equips per treballs verticals
 • Aparells mecànics de treballs verticals
 • Ús de l'equip i les tècniques 
 • ancoratges
 • Aprendre a fer els nusos més usuals
 • Aprendre i practicar el rescat bàsic
 • Manteniment i conservació dels equips de treball
 
Pràctics
 • Disposició i col·locació dels aparells i materials de l'equip de progressió personal
 • Tècniques i maniobres. Tant d'ascens com de descens
 • Tècniques de pas de fraccionaments, nusos, passamans, etc.
 • Realitzar els nusos més habituals i utilitzats en els treballs verticals
 • Hissat de diferents tipus de càrregues
 • Tècniques de rescat i autorescat
 • Utilització de ferramentes de tall en suspensió 
 • Examen teòric i pràctic el darrer dia del curs

Inclou

 • Aquest curs l'imparteixen professors especialistes
 • Equips de protecció individuals de categoria III*. Per exemple: arnesos, eslingues, cascos, anticaigudes, etc.
 • Ús de les instal·lacions i infraestructures de WorkProtec. Comptem amb unes instal·lacions específiques per realitzar formacions. Així realitzem practiques en cobertes, pals, línies de vida, punts d'ancoratge, parets verticals amb instal·lació de cordes, passamans, pèndols, fraccionaments, etc.
 • Manual del curs de treballs verticals complet
 • Certificat individualitzat
 
* Es recomana que els alumnes portin els seus EPIS perquè puguin veure la seva idoneïtat i funcionament.