Dispositius anticaigudes

Sistemes de seguretat per a una empresa d'Alacant

Dispositius d'ancoratge anticaigudes

Una empresa d'Alacant necessitava dispositius d'ancoratge anticaigudes per fer tasques de manteniment sobre la coberta de la nau. Per això, els dissenyem una solució integral de seguretat conformada per línies de vida y escales d'accés verticals. Ambdós sistemes anticaigudes són conformes a les especificacions tècniques del fabricant, segons la norma UNE-EN 795.

Línia de vida horitzontal

S'hi ha instal·lat una línia de vida horitzontal d'acer galvanitzat de 28 metres sobre la coberta. Aquest tipus d'instal·lació permetrà als treballadors desplaçar-se de manera segura per les zones on hi hagi risc de caiguda. Això és possible, ja que es pot connectar un equip de protecció individual a la línia de vida. 

Escala fixa d'accés vertical

Per poder accedir a la coberta de manera segura, s'ha instal·lat una escala d'accés vertical. Aquests dispositius d'ancoratge anticaigudes estan dissenyats per comunicar espais situats a diferents alçades. En aquest cas concret, s'hi ha instal·lat una escala amb protecció dorsal, que augmenta la sensació de seguretat del treballador. S'instal·la una línia de vida vertical o un carril vertical, perquè sigui més gran la seguretat del treballador fins arribar a la coberta. Les escales amb protecció dorsal són típiques a l'accés a cobertes, instal·lacions industrials, sitges, preses, etc. 

Ús i manteniment dels dispositius d'ancoratge

Per a l'ús dels sistemes de seguretat anticaiguda, els treballadors han de ser qualificats. És a dir, han de tenir una certificació que acrediti que poden realitzar feines en alçada complint amb la normativa vigent. 

Els treballadors hauran d'estar també proveïts dels corresponents equips de protecció individual i fer-ne ús correcte d'acord amb les especificacions tècniques del fabricant.

Segons la legislació actual, cal fer una inspecció dels dispositius d'ancoratge anticaigudes almenys cada dotze mesos a partir de la data d'instal·lació. Si es produeix un accident, incidència, desperfecte, manipulació o modificació del sistema de manera no autoritzada, s'ha de comunicar immediatament a Workprotec per fer una inspecció i comprovar-ne la seguretat.

Galeria