Descobreix el Poder de les Línies d'Ancoratge Permanents EN 795-C: Seguretat i Flexibilitat a Alçades

dispositiu d'ancoratge

Què són les línies de vida horitzontals?

Per considerar-se un sistema anticaigudes com línia d'ancoratge flexible, Ha d'estar subjecte com a mínim en dos punts perquè es mantingui horitzontalment. Incorporant el nombre d'elements intermedis que necessite la zona a protegir i un cable, cinta o corda com a element de guiat per al trànsit de l'usuari. A la línia de vida se li fixa un sistema de connexió, ja sigui un carro o mosquetó, que unirà la mateixa amb l'arnès de l'usuari. D'aquesta manera, es converteix en un dispositiu d'ancoratge on l'usuari juntament amb el sistema de connexió es desplaçarà al llarg de tot el sistema.

Pot ser una corda, cinta o cable d'acer i un conjunt d'elements, ancoratges intermedis, tensors, amortidors etc. que connectats formen aquest sistema de seguretat en altura.

hi ha un error molt freqüent dins d'aquest argot professional. el considerar els rails d'ancoratge fixos i els perfils metàl·lics IP dins d'aquesta gamma de sistemes.

Normativa de les línies de vida

En el cas dels rails horitzontals, Encara que siguin línies de vida horitzontals, són rígids, i no flexibles, sent d'aplicació la normativa UNEIX EN 795-D i no la A 795-C.

En el cas dels perfils metàl·lics IP, aquests tenen la missió únicament de sustentar els propis dispositius o sistemes anticaigudes. No es consideren com un dispositiu d'ancoratge pròpiament dit, ja que no compleix cap normativa pel que fa a treballs en alçada es refereix. Sobre ells es poden ancorar carros mòbils extraïbles, rails horitzontals, dispositius de rescats, etc.

Zones de risc de caiguda en alçada

La utilització dels dispositius anticaigudes A 795-C està centrat en la protecció de l'usuari en zones de risc de caiguda en alçada. Com poden ser cobertes en les que el seu trànsit de personal és freqüent, bé per a neteja de canalons, manteniment d'aparells frigorífics, substitució de translúcides, etc. En aquesta cobertes, la connexió a l'usuari respecte a el dispositiu d'ancoratge estaria normalment entre el "factor 2" i "factor 1".

Altres zones de trànsit comuns poden ser marquesines, cisternes de camions, jardineres de patis interiors, etc. On la connexió usual de l'usuari amb el sistema és a "factor 2" i "factor 0".

línia de vida horitzontal portàtil

¿Fins a quin grau d'inclinació podem considerar una línia d'ancoratge instal·lada com a dispositiu d'ancoratge horitzontal flexible d'acord amb la norma en 795-C?

Dins el rang normatiu que existeix actualment, cal tenir en compte que per poder certificar aquest tipus de sistemes d'ancoratge d'acord amb la norma EN 795-C, la línia no pot superar un pendent superior a 15 º.

Per a graus d'inclinació superiors a 15º fins 65º, Hi ha un buit normatiu. No hi ha cap normativa d'aplicació que certifiqui aquest tipus de línies de vida, considerant-aquestes com "inclinades"

No obstant això, per rangs d'inclinació compresos entre 65º fins als 90º si hi ha normativa d'aplicació. Podent així certificar aquests sistemes com a dispositiu d'ancoratge vertical, aplicant-li la normativa EN 353. (No confondre el grau d'inclinació de la línia de vida amb el grau d'inclinació del pendent de la coberta).

A causa de l'buit normatiu que existeix per als sistemes amb inclinacions superiors als 15º i inferiors a 65 °. Els dispositius que es trobin entre aquest rang d'inclinació hauran d'utilitzar sistemes de connexió, Entre l'arnès de l'usuari i la línia d'ancoratge, que impedeixin la seva lliscament pel cable.

Aquest sistema de connexió ha de ser un element de retenció com els que s'utilitzen en els dispositius d'ancoratge verticals ÉS 353, Coneguts com a carro de translació d'ús vertical.

Els sistemes que compleixen amb aquestes característiques, coneguts com "inclinats", són inclosos en la norma EN 353. Línies de vida verticals, Que encara que no complint amb aquesta norma, s'assemblen quant a la seva d'utilització es refereix.

Quan considerem una línia d'ancoratge horitzontal flexible permanent d'acord amb la norma a 795-C? Quan es considera línia d'ancoratge horitzontal flexible temporal confirmi la norma el 795-B?

Com s'estableix en la norma EN 795-C: 2012, Les línies de vida horitzontals permanents ha d'estar estudiada perquè s'instal·lin de forma permanent a les zones de possible risc.

En el cas de dissenyar-la per col·locar-la quan sorgeix la necessitat del seu ús i retirar-la posteriorment un cop finalitzat el treball, es considera dispositius la normativa d'aplicació és la A 795-B.

Un altre dels temes en què volem posar l'accent des Workprotec és el tema d'aplicació de la normativa EN 795: 2012. A l'hora de veure la diferència entre certificar un sistema permanent o temporal respecte a l'especificació de l'tipus C o tipus B.

Un cop instal·lada una línia de vida temporal, Com es pot considerar que tenen un punt d'ancoratge mòbil (Que es desplaça al llarg de la línia), bé sigui un carro o mosquetó, i els dispositius de tipus B (2012) han de ser estacionaris com especifica la norma. El normal és que una vegada instal·lades es certifiquin com a dispositius de tipus C (dispositius d'ancoratge sobre línia d'ancoratge horitzontal). Aquest és un tema important ja que crea una gran confusió entre els professionals que es dediquen a aquest àmbit de treball.

Una línia d'ancoratge horitzontal flexible permanent d'acord amb la norma en 795-C és un EPI? Tenen com a obligació complir la norma en 795? 

Les línies de vida horitzontals permanents NO es consideren un EPI. Per tant, no incorporen marcatge CE, ja que no protegeixen una persona únicament. Aquests dispositius d'ancoratge compleixen a més de amb la norma EN 795-C, També amb l'especificació CEN / TS 16415: 2013, on s'inclouen els requisits a complir per a dispositius destinats a protegir més d'un usuari a el mateix temps.

Una altra de les coses que s'ha de saber també és que les línies d'ancoratge no tenen com a obligació el de complir la norma EN 795, Encara que és molt convenient.

Una línia de vida pot estar fabricada i calculada per un enginyer qualificat i, tot i no complint la norma EN 795, es pugui utilitzar, responsabilitzant aquesta persona de qualsevol fallada de sistema.

Per fer el càlcul, el document tècnic més fiable en què s'ha de basar l'enginyeria és la norma

Es pot donar el cas que una línia de vida estigui certificada per la norma però assajada per unes configuracions molt concretes. Com per exemple, amb una distància màxima entre suports o superfície de sustentació molt fràgil. En aquest cas és possible utilitzar el sistema fora de les especificacions de la norma si estan dins de les donades pel fabricant, o si s'empara en el càlcul d'un enginyer.

A més, hi ha una altra discussió important amb el tema de l'element de connexió mòbil, més conegut com a carro de translació, element que connecta la línia d'ancoratge amb l'arnès de l'usuari.

Aquest element es considera un punt d'ancoratge mòbil que s'acobla a el cable i llisca pel mateix. Aquest punt d'ancoratge es considera com a element de el dispositiu d'ancoratge A 795-C i no com un EPI encara que es pugui desconnectar de la línia de vida.

en Workprotec assessorem sobre quins dispositius són més adequats en funció l'operativa a cobrir. realitzem estudis específics ia mida y resolem qualsevol dubte que tinguin al el respecte.

Antonio Tavera Valero
Arquitecte tècnic | PRL | ISO 9001

Format com a Arquitecte Tècnic i acostumat a dirigir equips de treball, sempre enfortint la seva implicació i creixement en valors com la creativitat i innovació per assolir les metes proposades.

Comparteix:
LinkedIn
Twitter
Facebook

Deixa una resposta

La seva adreça de correu electrònic no es publicarà. Els camps obligatoris estan marcats amb *

CURSOS WORKPROTEC

Més de 20 anys formant a professionals d'altura

BOTIGA EPI

condicions empreses

Segueix tota l'actualitat de Workprotec

Subscriu-te al nostre newsletter

Descobreix les últimes novetats en seguretat en alçada

Et poden interessar