Equip de rescat

És necessari comptar amb Equip de Rescat per a l'evacuació ràpida i efectiva

Equip de Rescat

Per a una evacuació ràpida i efectiva

Disseny, muntatge i manteniment d'equips de rescat y sistemes de seguretat per a la realització de tot tipus d'activitats en alçada.

Equip de Rescat: elevació i descens

Quan és necessari el
Equip de Rescat

S'ha de comptar amb sistemes d'elevació i descens perquè si una persona pateix un accident en suspensió d'una corda o sistema anticaigudes, és necessari i obligatori l'evacuació ràpida i efectiva per dues causes principals:

 1. Per evitar el trauma en suspensió amb conseqüències greus (principalment si està inconscient), el qual pot morir en un període molt curt de temps estimat entre 15 i 20 minuts (depenent de l'arnès, estat físic de l'accidentat…).
 2. Per poder aplicar els primers auxilis que pugui necessitar.
 
 
equips de rescat en altura

Normativa sobre equips de rescat

 • El RD 2177/2004, Pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de rescat, en matèria de treballs temporals en alçada, «fa obligatori un pla de rescat o procediment d'evacuació en cas d'emergència, de manera que es pugui socórrer immediatament a l'treballador ».
 • Llei de prevenció de riscos laborals 31/1995 en article 20, parla de les situacions d'emergència en sentit ampli, però de manera perfectament aplicable a la feina en alçada.
 • Norma UNE-EN 363 Sistemes de protecció individual contra caigudes, en el punt 4 indica "Quan es combinin components en un sistema de protecció individual contra caigudes, s'han de tenir en compte els següents aspectes: (...) la necessitat de facilitar operacions de salvament segures i eficaces (per exemple per evitar el trauma a causa de la suspensió)".
 • Norma UNE-EN 365 Equip de protecció individual contra les caigudes en alçada, indica que les instruccions de l'EPI s'ha de reflectir la necessitat de tenir un pla de rescat, així mateix altres normes obliguen que les instruccions de el sistema que les apliqui inclogui aquest avís sobre la necessitat de tenir en compte el rescat.

 

Les tasques de rescat requereixen personal qualificat amb coneixements, formació i material específic per realitzar l'evacuació ràpida, efectiva i segura de la persona accidentada.

Usos i recomanacions d'equips de rescat

 
Dins de la gran varietat de situacions que obliguen a realitzar un rescat d'una persona en alçada, els equips d'elevació i descens estan destinats a ser utilitzats com procediment de rescat (preventiu) o com a actuació d'emergència per a un rescat real després d'haver-se produït l'accident.
 
Els sistemes que presentem a continuació es consideren “lleugers”, com ara dispositius que utilitzen corda o cable per ascendir o baixar a l'accidentat. Per a la instal·lació i ús dels sistemes de rescat es requereix formació específica i experiència, Sent un grau superior de formació de treballs verticals y cursos de treballs en alçada.

Workprotec disposa de personal tècnic qualificat per al assessorament del millor sistema que s'adapti a les seves necessitats així com la impartició de cursos específics de rescat i evacuació.

kit de rescat

Kit de rescat

Al mercat existeixen sistemes de rescat conformats (kit) llestos per utilitzar. Conformats mitjançant cordes, politges bloqueadoras i descensors que permeten el socorrista tant l'elevació de l'accidentat com el seu descens de forma ràpida, senzilla, efectiva i segura.

En funció de el lloc de treball i característiques de la mateixa, triarem el que millor s'adapti a les nostres necessitats d'acord amb l'avaluació de riscos i procediments de rescat:

 • Equip de rescat d'elevació i/o descens amb desmultiplicació 1:2; 1:3 o 1:4 el qual permet elevar a una persona reduint la càrrega.
 • Equip de rescat de desbloqueig 4:1 i descens de la víctima, El qual disposa d'un polipast de corda que eleva a l'accidentat per poder desenganxar i, després, evacuar fàcilment cap avall. El descensor disposa de sistema antipànic i amb longituds de corda de 30, 60 i 120 m.
 • Equip de descens per a rescat i evacuació de 2 persones, compost per un descensor, corda de treball de 10 fins a 50 m, mosquetons i ganivet per accedir en descens fins al accidentat, tallar l'element de què està suspès i baixar-lo. Acompanyat de l'socorrista en tot moment.
dispositius de rescat automàtics

Dispositius de rescat automàtics

Són equips que permeten l'elevació en un tram curt a un accidentat per deixar anar les seves subjeccions i després baixar-lo amb seguretat.

Disposen de fre controlat per força centrífuga que manté la velocitat constant durant tot el procés de descens i permet salvaments ràpids i segurs.

Equíps de rescat conformats mitjançant corda, Permeten ser usats com descensor per un socorrista per accedir fins a la víctima, o com a sistema de autodescenso controlat en cas d'evacuacions d'emergència.

Poden disposar de diferents longituds de corda en funció de les necessitats del client.

sistemes rescat manuals

Sistemes de rescat manuals

Estan compostos per un conjunt de dispositius de seguretat individuals (politges, bloquejadors, connectors, descensors, corda…), els quals es conformen amb una disposició determinada per crear un sistema de rescat o elevació de càrregues desmultiplicades, al qual se li poden afegir descensors que permetin baixar al ferit o la càrrega.

Són sistemes que requereixen formació i experiència en el seu muntatge i utilització, destinats a personal tècnic i de rescat. Sistemes que es poden generar:

 • Contrapesos i polipasts per desmultiplicació 1: 2; 1: 3; 1: 4 i 1: 5 amb bloqueig de la càrrega en un sentit.
 • Desbloqueig de l'ferit i descens de la mateixa amb sistemes antipànic.
 • Descensos controlats de la víctima.
 • Rescat en Espais confinats i atmosferes ATEX.
 • Rescats verticals amb llitera.
 • Etc
rescatadors i torns

Rescatadors i torns

Sistemes d'elevació i descens de persones amb mecanismes de polipastos integrats a la carcassa.

Conformats per una carcassa que alberga enrotllat un cable d'acer i una maneta per a elevació i descens.

Poden complir una o diverses funcions com poden ser:

 • Torn d'elevació i descens de persones.
 • Anticaigudes retràctil amb rescatador (elevació i descens).

 

Hi torns per a corda de poliamida, els quals són molt recomanables per a atmosferes explosives ATEX, espais confinats o zones poc accessibles i gran alçada com a espais naturals, parets rocoses, …

 

El seu ús està íntimament lligat a l'ús de mitjans auxiliars com trípodes, braços articulats, Pals pescants ... tot i que es poden utilitzar ancorats a un punt d'ancoratge fix i resistent.

mitjans de rescat auxiliars

Mitjans de rescat auxiliars

En funció de la zona d'actuació del rescat, s'utilitzen mitjans auxiliars per conformar punts d'ancoratge resistents, Elevats i / o que ens separin les cordes de rescat de la paret d'actuació (espais confinats, Parets rocoses, ponts, façanes d'edificis ...) sense que fregui la corda o cable d'acer contra obstacles.

Els més habituals són:

 

Hi ha múltiples versions de cadascun, amb fixació a fang, gel, camions, escales, etc.). És un equip destinat a ser instal·lat prèviament o en cas d'emergència per l'equip de rescat en ser fàcilment transportables i de dimensions reduïdes un cop plegats.

Requereixen formació específica i experiència en la seva instal·lació i ús (vegeu també els productes trípodes i braços articulats i anticaigudes retràctils).

Revisions i manteniment d'equips de rescat

 
 • Visual i Funcionament abans de la seva utilització.
 • Després d'un Ús intensiu.
 • Després d'una Caiguda / Solicitació.
 • Periòdicament: mínim cada 12 mesos.
 • Nota: els dispositius de descens automàtics, requereixen revisió cada vegada que s'utilitzin pel fabricant.
 

Garanties dels equips de rescat

 
 • Els elements i dispositius metàl·lics, no tenen data de caducitat, quan es trenquen o s'espatllen es rebutjaran immediatament.