Català
Català

Notes tècniques de Prevenció sobre escales fixes de servei

Noves notes tècniques de prevenció per treballar sobre escales fixes de servei.

El Institut Nacional de Seguretat i Salut al Treball publica dues noves Notes tècniques de Prevenció (NTP) sobre escales fixes de servei

Les notes tècniques de prevenció de manera general són guies per a la consulta sobre bones pràctiques. Aquests dos documents no són de compliment obligatori, ni són vinculants. Per això s'han de complir les normatives que li siguin aplicables a cada moment dels diferents organismes estatals, autonòmiques o provinents de l'administració local. La col·lecció de Notes Tècniques de Prevenció pretén facilitar el complimentment de tals exigències, facilitant laplicació tècnica de les obligacions legals.

NTP 1160 i 1161 Escales fixes de servei (I) i (II)

La NTP 1160 substitueix i anul·la la NTP 408. L'actualització d'aquesta nota tècnica s'ha fet basant-se en la norma UNE EN ISO 14122-4:2017 tot i que alguns han estat adequats a la normativa legal (Annex II) i als avenços tècnics actuals. Aquesta fa referència als diferents elements principals i els seus tipus, les característiques que s'han de tenir en compte complir per al seu ús amb seguretat, així com els factors cal tenir en compte per a la selecció del sistema de protecció contra caigudes més idoni, en funció de cada cas.

La NTP 1161 és la continuació de la N

TP 1160 i relaciona els factors de risc derivats de l'ús d'aquests sistemes d'accés amb riscos principals i, així com les mesures preventives que cal dur a terme per a cadascun.

NTP 1160 escales fixes de servei (I)

Introducció

Les escales fixes, també designades escales, escales de crinolina o gat, formen un mitjà daccés fix a emplaçaments situats a diferent nivell. Poden estar de forma permanentment fixes a llocs de treball oa equips de treball (zones d'edificacions o elements o les instal·lacions d'aquests) als quals s'accedeix de manera esporàdica, com ara teulades, sitges, cobertes, pous, dipòsits, xemeneies, torres de refineries de petroli i altres zones daccés limitat. Làmbit que té aquesta Nota Tècnica de Prevenció són les escales fixades als llocs de treball.

Tenen un angle entre 75° i 90° respecte a la vertical, i els seus elements horitzontals són esglaons. Es construeixen preferiblement en acer galvanitzat, acer inoxidable, alumini, ferro forjat o altre material equivalent que asseguri la seva subjecció eficient a l'estructura vertical que els suporta. L'elecció d'aquests materials dependrà del lloc on es trobe la instal·lació i l'exigència ambiental.

Aquest tipus de mitjà d'accés ha de ser considerat intrínsecament perillós ia més, només es podran utilitzar per fer accessos ocasionals i esporàdics (fonamentalment per motius de manteniment i inspecció) a certes zones. Per això, se n'ha d'assegurar el disseny correcte i el muntatge, l'ús ha d'estar restringit a personal qualificat específicament, així com aplicar un manteniment adequat per garantir el manteniment.

Pel que fa a la seguretat a les escales, el document tracta els punts següents:

 1. Muntants
 2. Trams d'escales
 3. Protecció contra caigudes
 4. Descansets i plataformes
 5. Dispositius antiaccés

NTP 1161 escales fixes de servei (II)

Riscos i factors de risc

Els principals riscos procedents de l'ús de les escales poden ser deguts tant a fallades en el disseny previ, instal·lació, manteniment, condicions materials o ambientals deficients del lloc on es troba la instal·lació, així com a actes insegurs del mateix treballador. Els principals riscos i els factors de risc, a manera orientativa, són:

Caiguda d'alçada deguda a
 • Manca d'agafades laterals o agafadors en escales integrades per accedir i sortir.
 • Esglaons bruts o en mal estat.
 • Manca en la prolongació dels travessers fins a 1m per sobre del nivell de la zona de sortida.
 • Deficient estabilitat i rigidesa al sistema.
 • Desembarcaments perillosos o buits sense protecció.
 • Protecció dorsal mal dissenyada o en mal estat.
 • Ús equip anticaigudes amb connector o element d'amarratge incompatible amb el dispositiu anticaigudes muntat sobre l'escala.
 • Treballadors o usuaris amb manca de formació per a la utilització d'un dispositiu anticaigudes lliscant amb línia de vida rígida.
 • Manca de visibilitat.
 • Utilitzar l'escala amb càrregues excessives, exemple al cinturó portaeines, etc.
 • L´ús de l´escala serà amb les dues mans lliures.
 • Pujar o baixar de forma ràpida.
 • Saltar des d'algun graó de l'escala.
 • Ascens o descens de forma ràpida.
 • Desplaçar el centre de gravetat de l'operari fora de l'escala
Cops, caiguda d'objectes i talls
 • No utilització d'un PPE per a les mans.
 • Esglaons o travessers amb cantonades, estelles, rebaves de soldadura o arestes tallants.
 • Contacte amb la gàbia de seguretat.
 • No utilització de casc adequat.
 • Cisallament o cops amb parts mòbils de l'escala (trampes, portes…).
 • Caiguda dobjectes o materials durant lús per més duna persona.
Sobreesforços i males postures
 • En pujar o baixar per l'escala en postures incorrectes.
 • En pujar o baixar per l'escala portant càrregues excessives.
 • A causa de les dimensions del lloc de treball.
 • Relliscades i relliscades pel mal estat o brutícia dels esglaons.
 • En pujar o baixar per l'escala en postures incorrectes.
 • Esforç físic excessiu en salvar alçades totals elevades.
 • Selecció inadequada del calçat d'ús professional.
contactes elèctrics
 • indirectes: per corrents d'inducció, derivacions, etc. en escales que no estan posades a terra
 • directes: per presència de línies elèctriques a prop de l'escala.

mesures preventives

Les mesures preventives a tenir en compte inclouran la selecció del tipus d'escala més segura, depenent de la zona de treball, la correcta instal·lació del sistema d'escala, mesures organitzatives, com ara formació i informació, utilització de senyalització i permisos de treball, etc. Entre les mesures preventives que trobem són:

 • Elecció del tipus d'escala
 • Mesures tècniques
 • Mesures organitzatives

Font de l'article: INSST (visitat setembre 2021).

Germán Home Lluna
Enginyer Mecànic a Workprotec i Professor de Soldadura
Enginyer tècnic industrial. Estructures metàl·liques. Soldadura. Construcció. Treballs en alçada. Seguretat en alçada
Comparteix:
Compartir a linkedin
LinkedIn
Compartir a twitter
Twitter
Compartir a facebook
Facebook

Deixa una resposta

La seva adreça de correu electrònic no es publicarà. Els camps obligatoris estan marcats amb *

CURSOS WORKPROTEC

Més de 20 anys formant a professionals d'altura

BOTIGA EPI

condicions empreses

Segueix tota l'actualitat de Workprotec

Subscriu-te al nostre newsletter

Descobreix les últimes novetats en seguretat en alçada

Et poden interessar