Curs Espais confinats

Descobreix la nostra formació especialitzada en espais confinats.

Cursos Espais confinats

Descobreix la nostra formació especialitzada en espais confinats.

Formació de Treballs a Espais Confinats

Cursos
Espais
Confinats

Es tracta d'una modalitat presencial teòric i pràctica per la complexitat i les operatives dels diferents supòsits. L'objectiu és dotar els alumnes de les habilitats per desenvolupar-se en aquest mitjà de manera segura i professional.

Durada

1 sessió de 8 hores.

Data d'inici

Consulteu el nostre calendari de cursos actualitzat a la pàgina de formació especialitzada.

Places disponibles

Un mínim de 6 persones i un màxim de 20 persones.

Preu per a empreses i particulars

100 € per alumne bonificables *

* Bonificació de la Fundació Estatal per a la Formació a l'Ocupació Fundae per a Empreses

Preu per a aturats

80 € per alumne (presentant targeta INEM). És a dir, estant inscrit com a demandant d'ocupació al Servei Públic d'Ocupació Estatal SEPE.

curs espais confinats

Característiques

La proposta del curs de Seguretat en Espais Confinats consisteix en una modalitat presencial teòric i pràctica per la complexitat i les operatives dels diferents supòsits. L'objectiu del curs és dotar els alumnes de les habilitats bàsiques per desenvolupar-se en aquest mitjà de forma segura i professional.

Objectius de el curs

 • Conèixer el procediment de les intervencions de rescat
 • Homogeneïtzar el nivell de coneixements bàsics de l'alumnat. Anivellació.
 • Conèixer les tècniques bàsiques adequades a cada tipus d'intervenció i la seva aplicació.
 • Normes de seguretat i prevenció en la realització dels treballs en espais confinats
 • Conèixer i utilitzar adequadament els EPIs per a les feines en espais confinats i el material emprat per a les intervencions de rescat.
 • Conèixer les diferents revisions periòdiques i el manteniment dels EPIs i materials emprats.

Durada

S'estableix en una sessió de 1 hores de durada, on s'impartiran els coneixements teòrics i pràctics. 

Preus

Per a empreses i particulars: 100 € per alumne bonificables *

Per aturats (20% dte.): 80 € per alumne (presentant targeta INEM)

*Bonificació amb la Fundació Estatal per a la Formació a l'Ocupació FUNDAE (Antiga tripartida) si es disposa de crèdit formatiu a través d'empresa i en cas de sol·licitar-la.

Continguts

Teòrics
 • Definició i identificació dun espai confinat.
 • Disseny dels espais confinats.
 • Tipus d'espais confinats.
 • Riscos dins un espai confinat.
 • Equipament necessari per a l'autorització d'ingrés a un espai confinat.
 • Procediment per a l'ingrés a un espai confinat.
Pràctics
 • Utilització d'equips de mesurament
 • Realització d'un permís de treball
 • Aplec de material
 • Entrada l'espai confinat
 • Maniobra reparació / substitució element
 • Procediment d'actuació davant d'una situació d'emergència
 • Rescat bàsic dins d'un espai confinat

Desenvolupament de el Curs

Tenim instal·lacions condicionades amb una aula amb capacitat per a 20 alumnes i amb la infraestructura necessàries per a la correcta realització de les pràctiques del curs. És a dir, comptem amb elements com espais confinats, trípode amb rescatador, sistemes d'accés mitjançant escales fixes, equips de respiració autònoms i semiautònoms, equips filtrants, detectors de gasos, extractors i ventiladors, etc.

Les pràctiques estaran dirigides i tutelades per professors especialistes en treballs en alçada, treballs verticals, treballs en espais confinats i rescat vertical amb més de 15 anys d'experiència en el sector.

Inclou

 • Professors especialistes amb més de 15 anys d'experiència al sector
 • Equips de Protecció Individuals de categoria III * (Arnesos, eslingues, cascs, anticaigudes, etc.)
 • Ús de les instal·lacions i infraestructures de WorkProtec (cobertes, escales, torres, pals, línies de vida, punts d'ancoratge, punts d'ancoratge, etc.)
 • Manual de el curs
 • Certificat individualitzat
*Es recomana que els alumnes portin els seus propis Equips de Protecció Individual. D'aquesta manera, els nostres especialistes poden veure'n la idoneïtat i el funcionament.

Curs rescat en
Espais
Confinats

Els cursos de formació de treballs en espais confinats s'han de planificar i supervisar correctament. De manera que, en cas d'emergència o accident, es pugui socórrer immediatament el treballador.

Durada

1 sessió de 8 hores.

Data d'inici

consultar el nostre calendari de cursos actualitzat a la nostra pàgina de formació especialitzada.

Places disponibles

Un mínim de 6 persones i un màxim de 20 persones.

Preu per a empreses i particulars

100 € per alumne bonificables *

*Bonificació de la Fundació Estatal per a la Formació a l'Ocupació (Fundae) per a Empreses.

Preu per a empreses

80 € per alumne (presentant targeta INEM). És a dir, estant inscrit com a demandant d'ocupació al Servei Públic d'Ocupació Estatal SEPE.

rescat espais confinats

Característiques

La proposta del curs de Rescat per a Espais Confinats consisteix en una modalitat presencial teòric i pràctica per la complexitat i les operatives dels diferents supòsits. Dotem els alumnes de les habilitats per a la realització de rescats bàsics en espais confinats de forma segura i professional.

Els treballs en espais confinats s'han de planificar i supervisar correctament. De manera que, en cas d'emergència, es pugui socórrer immediatament el treballador.

Objectius de el curs

 • Conèixer els riscos en rescats i aplicar les solucions per reduir-los o eliminar-los
 • Homogeneïtzar el nivell de coneixements bàsics de l'alumnat. Anivellació.
 • Conèixer la normativa d'aplicació en seguretat i prevenció per a treballs en Espais Confinats.
 • Utilitzar i conèixer adequadament els equips de protecció individual i el material emprat per a les intervencions de rescat.
 • Conèixer les tècniques i mètodes adequats a cada tipus d'intervenció i la seva aplicació.
 • Conèixer el procediment de les intervencions de rescat.

Durada

S'estableix 1 sessió de 8 hores de durada.

Preus

Per a empreses i particulars: 100 € per alumne bonificables *

Per aturats (20% dte.): 80 € per alumne (presentant targeta INEM)

* Bonificació amb FUNDAE (Antiga tripartida) si es disposa de crèdit formatiu a través d'empresa i en cas de sol·licitar-la.

Continguts

Teòrics
 • Definició i identificació dels espais confinats.
 • Tipus d'espais confinats 
 • Riscos dins l'espai confinat
 • Equipament necessari per a la realització d'un rescat en un espai 
 • filtrants
 • oxigen químic
 • aire comprimit
 • Procediment de rescat en un espai confinat
Pràctics
 • Procediment d'actuació davant d'una situació d'emergència.
 • Sobre un espai confinat.
  • Senyalització i Abalisament.
  • Utilitzar equips de mesurament.
  • Utilitzar equips d'impulsió / extracció d'aire.
  • Equips de Protecció Respiratòria.
  • Utilitzar equips de comunicacions.
  • Utilitzar equips de rescat.

Desenvolupament de el Curs

S'impartirà a les instal·lacions de Workprotec condicionades amb aula amb capacitat per a 20 alumnes per a les classes teòriques i amb la infraestructura necessàries per a la correcta realització de les pràctiques del curs.

Les pràctiques estaran dirigides i tutelades per professors especialistes en treballs en alçada, treballs verticals, treballs en espais confinats i rescat vertical amb més de 15 anys d'experiència en el sector.

Inclou

 • Professors especialistes
 • Equips de Protecció Individuals de categoria III * (Arnesos, eslingues, cascs, anticaigudes, etc.)
 • Ús de les instal·lacions i infraestructures de WorkProtec (cobertes, escales, torres, pals, línies de vida, punts d'ancoratge, punts d'ancoratge, etc.)
 • Manual de el curs
 • Certificat individualitzat
 
*Es recomana que els alumnes portin els seus Equips de Protecció Individual. D'aquesta manera, els nostres especialistes podran veure'n la idoneïtat i el funcionament.