Espais Confinats

equip especialitzat per a treballs en interior de qualsevol espais confinats

Treballs en Espais Confinats

Disseny, muntatge i manteniment de sistemes de seguretat per a la realització de treballs en alçada, verticals i en espais confinats

Què són els treballs
en espais confinats

Segons la NTP 2223: Treballs en recintes confinats elaborada per l'Institut Nacional de Seguretat i Higiene al Treball, els espais confinats es defineixen com “Un recinte confinat és qualsevol espai amb obertures limitades d'entrada i sortida i ventilació natural desfavorable, on es poden acumular contaminants tòxics o inflamables, o tenir una atmosfera deficient en oxigen, i que no està concebut per a una ocupació continuada per part del treballador .

Els riscos en aquests espais són múltiples, ja que a més de l'acumulació de substàncies tòxiques o inflamables i escassetat d'oxigen s'hi afegeixen els ocasionats per l'estretor, incomoditat de postures de treball, limitada il·luminació, etc. 

Un altre aspecte que cal destacar és l'amplificació d'alguns riscos com en el cas del soroll, molt superior al que un mateix equip generaria en un espai obert, per la transmissió de les vibracions.”

Comptem amb operaris qualificats i formats

Els nostres operaris estan formats i qualificats per a la realització de treballs a l'interior de qualsevol espai confinat. Fins i tot, en aquells espais que tenen qualificació ATEX.

Tenim els darrers sistemes d'accés segur a espais confinats. Entre els quals hi ha els trípodes o braços articulats, els rescatadors, etc. 

També comptem amb els sistemes anticaigudes i de protecció, els equips de respiració i ventilació necessaris. Per exemple, detectors de gasos, equips de respiració autònoma (ERA) i semiautònoma (ERSA), impulsió i extracció de gasos, equips de rescat horitzontal, etc.

Disposem de tota la documentació necessària per treballar amb seguretat a l'interior dels espais confinats de tots els sectors. Per exemple, al sector industrial, les infraestructures, el manteniment i la reparació industrial, el sector de la construcció, les telecomunicacions, el punter sector de les energies renovables, els projectes d'obra pública, entre d'altres. 

A més a més, i com ja hem esmentat anteriorment, treballem amb les principals Plataformes de Coordinació d'Activitats Empresarials (CAE).

treballador-espai-confinat

Característiques dels espais confinats

Els espais confinats es caracteritzen principalment per tenir entrades amb una obertura molt limitada per la qual és difícil accedir i que contribueix a tenir una ventilació desfavorable al seu interior, per la qual cosa solen presentar una atmosfera amb poc oxigen o amb acumulació de gasos contaminants tòxics o inflamables.

Hem de tenir en compte que el risc de cada espai confinat ha de ser analitzat de forma prèvia i, per això, és molt important conèixer les característiques concretes de cadascun. L'estudi previ ho ha de fer un professional en aquest tipus de feines que mesuri la qualitat de l'aire, estableixi que calen equips de protecció individual, sistemes anticaiguda i de ventilació. 

Hi ha dos tipus d'espais confinats:

 1. Els que estan oberts per la part superior i que tenen una gran profunditat, cosa que dificultat la ventilació natural de l'espai.
 2. Els que estan completament tancats i tenen una petita obertura per entrar-hi i sortir-ne. Com, per exemple, sitges, pous o cisternes de transport.

 

Hem de tenir sempre present la importància de planificar i seleccionar els equips de protecció col·lectiva que evitin la caiguda per buits, lluernes o vores de les estructures.

Procediments per a treballs en espais confinats

El procediment per treballar en espais confinats ha d'abastar tot el conjunt d'accions, sistemes, equips, materials, maquinària i treballadors que siguin necessaris per executar la feina de manera segura.

En primer lloc, cal analitzar les condicions de l'entorn, el tipus d'accés, les tasques per fer i quina maquinària i equips es necessiten per poder fer-les.

En segon lloc, cal identificar els riscos derivats de l'exposició a atmosferes perilloses. Però, a més, cal identificar un altre tipus de riscos per a la seguretat del treballador, com són els riscos mecànics o l'exposició a agents biològics.

En tercer lloc, i un cop identificats tots els perills, cal establir les mesures preventives adaptades a aquest espai confinat, que explicarem posteriorment amb més deteniment.

Finalment, cal establir les mesures d'emergència per a feines en espais confinats. Habitualment, hi ha un equip de vigilància exterior que està en comunicació constant amb els treballadors que estan a l'interior de l'espai confinat per alertar d'un possible canvi en les condicions de l'atmosfera o algun altre inconvenient. A més, cal establir un pla de rescat i primers auxilis per actuar amb rapidesa i eficiència en cas d'accident.

Riscos i mesures preventives en espais confinats

Els riscos més habituals:

 • Asfíxia per manca d'oxigen
 • Intoxicació per estar exposat a agents químics
 • Possibles incendis o explosions
 • Dificultat en sortir de l'espai confinat
 • Caigudes al mateix o diferent nivell
 • Atrapaments, cops, soroll excessivament elevat, etc.
 • Sobreesforços o estrès tèrmic

 

Mesures preventives:

 • Mesures organitzatives: són aquelles mesures preventives que s'estableixen per organitzar correctament el procediment d'entrada i sortida a l'espai confinat, el treball desenvolupat a l'interior, mesurar i avaluar la qualitat de l'atmosfera, etc.
 • Mesures tècniques: es tracta dels equips de protecció, tant individuals com col·lectius, que es faran servir per realitzar el treball amb seguretat.
 • Autorització d'accés a l'espai confinat: és fonamental que els treballadors implicats rebin informació prèvia sobre el tipus d'espai confinat a què s'enfronten i que, a més, estigui senyalitzat correctament.
 • Mesures d'emergència: com a mesura davant de qualsevol incident que es pugui produir, cal disposar d'equips tècnics que ajudin a la vigilància, el rescat i l'evacuació en cas d'accident.

Necessites fer treballs en espais confinats?

Posa't en contacte amb nosaltres i els nostres tècnics t'assessoraran sense compromís
protecció-treball-especialitzat

Formació treballs
en espais confinats

La formació en espais confinats és necessària per garantir la seguretat dels treballadors. Aquest fet adquireix una rellevància especial quan s'han d'enfrontar a recintes confinats hostils de, per exemple, un difícil accés, amb riscos en altura o atmosferes nocives.

Workprotec realitza cursos teòric pràctics per treballar amb seguretat en espais confinats, on els assistents aprenen les habilitats per desenvolupar-se amb seguretat i avaluar els riscos prèviament, durant i després d'executar-los.

Entre els diferents continguts que es tracten al llarg del curs, trobem la normativa aplicable, els accessos i rescats, les caigudes en altura, els equips de protecció i respiració necessaris, així com els permisos de treball i organització del personal, entre d'altres.

També oferim cursos a mida per a les empreses que així ho sol·licitin, adaptant-nos als supòsits concrets ia les diferents necessitats.

Equips per a treballs en espai confinat

En Workprotec disposem d'una àmplia gamma d'equips de protecció i sistemes anticaiguda de lloguer, per desenvolupar els treballs en espais confinats de manera segura. Entre els equips s'hi inclouen els de protecció respiratòria, detectors de gasos o equips de ventilació, que són fonamentals quan hi ha risc d'asfíxia o intoxicació. Tots aquests equips i anticaigudes estan acreditats per la norma vigent que els apliqui.

Per garantir la seguretat en el desenvolupament del treball en espais confinats és necessari el control, revisió i manteniment periòdics dels EPI's que s'utilitzaran. Per això, estem acreditats pels principals fabricants per fer el manteniment obligatori dels equips, oferint un servei de revisió periòdica.

A més, comptem amb una botiga especialitzada, tant física com online, a la venda d'EPI's i sistemes anticaigudes de treballs en espais confinats, treballs verticals i treballs en alçada.

Normativa a Espanya per a treballs en espais confinats

D'una banda, el Reial Decret 486 / 1997 és pel que s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball i, en el segon punt, fa referència als espais de treball i zones perilloses.

D'altra banda, a l'annex II i l'annex IV del Reial decret 1627/1997 s'estableix una relació de treballs que impliquen riscos especials per a la seguretat del treballador i d'exposició a riscs particulars.

ALGUNS DELS NOSTRES PROJECTES