Monestir Barcelona

Línies de vida i punts d'ancoratge

Monestir a Barcelona

És habitual instal·lar línies de vida sobre diferents tipus de cobertes i teulades. El més comú és trobar-nos amb projectes al sector industrial o de la construcció. Tot i això, la seguretat en altura és un concepte que s'extrapola a tot tipus d'àmbits. En aquest projecte nou comptem la solució de seguretat dissenyada per a un monestir de Barcelona mitjançant la instal·lació d'una línia de vida permanent i punts d'ancoratge. 

Instal·lació de sistemes anticaigudes

Línia de vida permanent horitzontal

Es va dissenyar una solució de seguretat composta per quatre línies de vida harmonitzades segons la norma EN 795:2012 Tipus C i especificació CEN/TS 16415:2013. És a dir, compleixen tots els requisits inclosos en aquesta norma. 

 • Primera línia de vida permanent: té una longitud total de 6 metres. 
 • Segona línia de vida permanent: té una longitud total de 10 metres. 
 • Tercera línia de vida permanent: té una longitud total de 53 metres.
 • Quarta línia de vida permanent: té una longitud total de 9 metres. 
 

Els EPI's recomanats per utilitzar les línies de vida amb seguretat són:

 • Un arnès anticaigudes conforme a la ÉS 361.
 • Casc de seguretat d'acord amb la norma EN 397
 • Connector conforme a la norma EN 362.
 • Eslinga d'amarratge amb absorbidor d'energia o sense, d'acord amb la norma ÉS 355 y ÉS 354.
 • Dispositiu retràctil anticaigudes conforme a la norma EN 360 sobre equips de protecció individual contra caigudes.  
 

Punts d'ancoratge 

Tots els dispositius d'ancoratge s'han instal·lat comprovant l'estat general del sistema, de l'estructura portant i parell de collament dels diferents conjunts de subjecció. Els sistemes anticaigudes s'han instal·lat d'acord amb les especificacions tècniques del fabricant, segons norma harmonitzada EN 795:A/2012 i l'especificació CEN/TS 16415:2013.
 

Ús i manteniment anticaigudes

 1. Per a l'ús dels sistemes de seguretat anticaiguda, els treballadors han d'estar qualificats i han de tenir una categoria o títol que ho acrediti, així com haver rebut formació específica.
 2. Per a l'ús dels sistemes de seguretat anticaiguda, els treballadors han d'estar proveïts dels corresponents equips de protecció individual i fer-ne ús correcte d'acord amb les especificacions tècniques del fabricant.
 

De conformitat amb les instruccions del fabricant i la legislació actual, cal fer un manteniment almenys cada 12 mesos a partir de la data de la instal·lació. A més, aqualsevol accident, incidència, desperfecte, manipulació o modificació del sistema no autoritzada, ha de comunicar-se immediatament a Workprotec. De tal manera que, realitzem una inspecció i comprovem la seguretat del mateix. 

Per això, és important que tras una sol·licitud per caiguda, es retiri el sistema de seguretat i sigui revisat per professionals.

Galeria