Carrils
i rails

Línies de vida homolgadas rígides perfectes per a un desplaçament segur

Carrils
i rails

Línies de vida homologades rígides perfectes per a un desplaçament segur

Disseny, muntatge i manteniment de sistemes de seguretat per a la realització de tot tipus d'activitats en alçada.

Tipus de Carrils i rails

Els Carrils i rails horitzontals

Carril i rail de
ancoratge horitzontal

Consisteixen en unes línies de vida homologades rígides horitzontals, Fabricades amb un rail o carril d'ancoratge horitzontal metàl·lic, pel qual llisca un carro de translació permetent l'usuari caminar segur en llocs de treball i camins d'accés elevats, com ara:

 • Preses, ponts, passarel·les, sitges, ponts grua, ...
 • Torres, teulades inclinades i plànols, murs i façanes, instal·lacions industrials, ...
 • Instal·lacions per a treballar sobre sostres de cisternes, camions i vagons

ÉS UN SISTEMA RÍGID QUE MANCA DE FLETXA, PEL QUE ÉS UNA SOLUCIÓ IDEAL QUAN LA DISTÀNCIA DE SEGURETAT DE CAIGUDA ÉS REDUÏDA I PER A ESTRUCTURES FRÀGILS.

Els carrils d'ancoratge han de disposar de topalls en els extrems, realitzar corbes interiors i exteriors, amb configuracions a sòl, paret o sostre.

Els carros de translació són específics per a cada configuració a sòl, mur o sostre, podent ser manuals o motoritzats per als carrils de suspensió.

línia de vida rígida

Tipus de carrils horitzontals

punt d'ancoratge línia de vida

Amb disposició a sòl

Carril d'ancoratge horitzontal apte per a la seva col·locació en llocs de trànsit o accés a nivell de sòl (Cobertes planes, estructures metàl·liques i / o formigó, ...).

A l'estar col·locats a Factor de Caiguda 2, aquests carrils d'ancoratge necessiten l'ús de d' absorbidors d'energia, Bé al carro de translació o bé en el dispositiu d'ancoratge de l'usuari.

Els ancoratges estaran disposats entre 3 i 5 m, existint diferents solucions d'ancoratge per a cobertes de junta alçada, Hot-Deck, panell sandvitx, directe a estructures metàl·liques o de formigó, ...

Apte per a 2 usuaris entre dos suports adjacents.

carrils en cobertes

Amb disposició a paret

 Carril d'ancoratge horitzontal apte per a la seva col·locació en llocs de trànsit o accés a mur de formigó, fàbrica de maó o estructura metàl·lica, situat a 1m d'alçada aprox.

A l'estar col·locat a Factor de Caiguda 1, és necessari l'ús d'absorbidors d'energia, bé al carro de translació o bé en el dispositiu d'ancoratge de l'usuari.

Els murs o estructura metàl·lica han de tenir una força de càrrega de 25pa i un gruix de 100 mm o més. La fixació dels carrils d'ancoratge han de complir amb els paràmetres de càrrega de tracció de 7kN de càrrega o més.

Es pot posar sobre pals metàl·lics en cas de no existir mur o paret.

Apte per a 2 usuaris entre dos suports adjacents.

retràctil

Amb disposició a sostre

Carril d'ancoratge horitzontal apte per a la seva col·locació en sostres, assegurant la caiguda de l'usuari.

A l'estar col·locat a Factor de Caiguda 0, no és necessari l'ús de absorbidor d'energia.

Els ancoratges estaran disposats entre 3 i 5 m, amb diferents configuracions a formigó, estructura metàl·lica, maquinària i grues, ...

Molt utilitzat en descàrrega de cisternes o tallers on cal transitar per sobre dels vehicles (camions, trens, vagons, ...)

En cas de caiguda o sol · licitació, només és necessari el canvi de l'tram de rail afectat.

Apte per a un màxim de 6 usuaris, Màxim 2 usuaris entre dos suports adjacents.

línies de vida carrils i rails

Amb disposició a carener

 Carril d'ancoratge horitzontal apte per a la seva col·locació en careners de teulades amb pendents molt pronunciades, assegurant la caiguda de l'usuari.

A l'estar col·locat entre Factor de Caiguda 1 i 2, és necessari l'ús d'absorbidors d'energia, o bé al carro de translació o bé en el dispositiu d'ancoratge de l'usuari.

Els ancoratges poden ser fixats directament a l'estructura de la coberta o fixats a un pal metàl·lic.

Màxim 2 usuaris entre dos suports adjacents.

línies de vida horitzontals rígides

Carrils per a suspensió

Carril d'ancoratge horitzontal apte per a la suspensió dels treballadors asseguts en una cadira, plataforma o amb tècniques de posicionament mitjançant cordes.

A l'estar col·locat entre Factor de Caiguda 0, no necessari l'ús d'absorbidors d'energia.

Els carros de translació poden ser manuals o motoritzats en funció de la càrrega i nombre d'usuaris.

Els ancoratges estaran disposats cada metre de separació a estructura portant resistent.

Màxim 2 usuaris entre dos suports adjacents.

Els Carrils i rails Verticals

Carril i rail
d'ancoratge vertical

Consisteix en unes línies de vida homologades rígides verticals, Fabricades amb un rail o carril metàl·lic en acer galvanitzat, acer inoxidable o alumini, pel qual llisca un carro de translació amb rodaments que es bloqueja en cas de caiguda, permetent l'usuari ascendir de forma segura als diferents llocs de treball.

Es pot instal·lar directament sobre una escala ja existent o instal·lar un carril amb esglaons integrats.

El seu camp d'aplicació pot ser al llarg de torres, antenes, xemeneies, dipòsits, pilars de pont, pals ...

Permet equipar accessoris addicionals com la porta d'intrusió, replans retràctils i desembarcaments corbs a la part superior per garantir un accés segur.

Els carros de translació són específics per a cada tipus de carril, existint carros que discorren per l'exterior de la mateixa amb rodament exteriors o els que es desplacen per l'interior de l'carril. Tots ells han de disposar d'absorbidor d'energia que s'activa en cas de caiguda de l'usuari.

línia de vida vertical rígida

Tipus de carrils Verticals

escala amb línia de vida

Carril en escales existents

Carril d'ancoratge vertical o inclinat el qual pot Instal·laré en qualsevol tipus de escala existent emprant els ancoratges adequats a el tipus d'estructura.

Pot ser fixat a la part central de l'escala o en algun dels seus muntants.

El carro de translació acompanya els moviments de l'usuari tant en ascens com en descens, bloquejant en cas de caiguda.

L'usuari es connectarà directament al carro de translació a l'anella pectoral de l'arnès anticaigudes, el qual disposa de dissipador d'energia per a esmorteir la caiguda en cas de produir-se.

Aquestes línies de vida homologades pueden ser utilitzades per 2 usuaris a el mateix temps, deixant una separació de 3 m com a mínim entre ells, perquè en cas de caiguda de l'usuari superior no copegi a l'company que es troba sota.

línia de vida vertical fixa

Carril amb esglaons incorporats tipus

Carril d'ancoratge vertical, inclinat o corb el qual pot Instal·laré en qualsevol superfície vertical: Pals, xemeneies, cúpules, paraments verticals o inclinats ...

Es componen d'un carril central amb esglaons a banda i banda per facilitar l'ascens i descens vertical.

Els esglaons poden estar disposats en horitzontal en ambdós costats o de forma alterna a un costat i a l'altre, sent fins i tot abatibles per desar.

El carro de translació acompanya els moviments de l'usuari tant en ascens com en descens, bloquejant en cas de caiguda.

L'usuari es connectarà directament al carro de translació a l'anella pectoral de l'arnès anticaigudes, el qual disposa de dissipador d'energia per a esmorteir la caiguda en cas de produir-se.

Aquestes línies de vida homologades poden ser utilitzades per 2 usuaris a el mateix temps, deixant una separació de 3 m com a mínim entre ells, perquè en cas de caiguda de l'usuari superior no copegi a l'company que es troba sota.

Instal·lació per empresa acreditada

Ha de realitzar-se per empresa especialitzada i acreditada pel fabricant com WORKPROTEC, la qual ha d'aportar un cop finalitzada la instal·lació els següents documents:

 1. Certificat de muntatge signat per tècnic acreditat pel fabricant.
 2. Nota de càlcul amb el nombre d'usuaris i càrregues màximes de la instal·lació.
 3. Declaració de conformitat de fabricant.
 4. Manual d'utilització de fabricant.
 5. Reportatge fotogràfic (opcional).

Revisió i manteniment de les línies de vida homologades

 • Després d'un ús intensiu.
 • Després d'una caiguda / sol · licitació.
 • I revisió periòdica per empresa especialitzada com WORKPROTEC, mínim cada 12 mesos.