Línies
de Vida

Sistemes anticaiguda i seguretat integral per a desplaçament en treballs en alçada

Línies de Vida

Sistemes d'ancoratge i seguretat
per a treballs en alçada

Disseny, muntatge i manteniment de sistemes de seguretat per a la realització de tot tipus d'activitats en alçada.

Què és una línia de vida?

Una línia de vida és un sistema de protecció contra caigudes dissenyat per a treballadors que fan tasques en altura, com en edificis, ponts, torres o plataformes. Consisteix en un cable o corda resistent fixat per ancoratges que s'estén al llarg de l'àrea de treball, permetent que els treballadors s'assegurin mitjançant un arnès de seguretat. D'aquesta manera, en cas de perdre l'equilibri o relliscar, la línia de vida aturarà la caiguda evitant lesions greus o fins i tot la mort.

A més, aquest sistema ofereix major mobilitat i llibertat en comparació amb altres mètodes, permetent als treballadors desplaçar-se al llarg de l'àrea de treball sense haver de desenganxar-se i tornar-se a enganxar a un altre punt d'ancoratge.

La línia de vida és una eina crucial a la prevenció d'accidents laborals en feines en alçada.

Tipus de línies de Vida

Per prevenir accidents i assegurar la integritat física dels treballadors, és important comptar amb sistemes de protecció adequats. Hi ha diferents tipus de línies de vida, cadascun dissenyat per adaptar-se a diferents necessitats i condicions de treball.

LÍNIES DE VIDA HORITZONTALS

Línia de Vida
Horitzontal Permanent

Les línies de vida horitzontals permanents flexibles (comunament anomenades línies de vida) són una instal·lació de seguretat que permet desplaçaments més o menys llargs per les zones on hi hagi risc de caiguda.

Situada entre ancoratges estructurals, als quals és possible subjectar un equip de protecció individual anticaigudes.

Aquestes han de complir els requeriments de la Norma Europea UNE EN 795: 2012 tipus C i si són per més d'una persona han d'estar marcades amb l'especificació CEN / TS 16415: 2013.

Su resistència mínima en els extrems dependrà de l'estudi realitzat i de les forces que hagi de suportar. La quantitat d'usuaris que faran servir la línia serà determinada per l'instal·lador de la mateixa en base als assajos realitzats.

Cal considerar la distància de seguretat entre la superfície de treball i el pla inferior on està situada la línia de vida, fent un càlcul de distàncies entre les quals s'inclouen la fletxa de la línia de vida, la distància de l'absorbidor d'energia, els elements d'amarratge, l'alçada de l'usuari i el nombre d'usuaris que puguin utilitzar la línia de vida simultàniament.

Segons la longitud de la línia de vida, Pot ser necessari l'ús de ancoratges intermedis per disminuir la tensió i la fletxa que pot experimentar la línia en cas de caiguda. Les obertures més usuals són cada 10 metres.

A Workprotec realitzem la instal·lació i manteniment de tot tipus de línies de vida

Necessites una línia de vida?

DEMANA PRESSUPOSTOS SENSE COMPROMÍS I ELS NOSTRES TÈCNICS T'ASSESSORARAN EN TOT EL QUE NECESSITIS.

Característiques de les línies de vida horitzontals permanents

Els requisits principals que han de complir una línia de vida horitzontal són:

 1. Angle entre la línia de vida i l'horitzontal ≤ 15°
 2. Totes les seves peces i components han de resistir el doble de l'esforç previst (factor de seguretat 2)
 3. S'ha de respectar l'alçada mínima requerida lliure d'obstacles d'acord indiqui la nota de càlcul realitzada pel fabricant i / o instal·lador

 

El seu ús està estès a tots els llocs on l'usuari hagi de desplaçar-se horitzontalment o necessita llibertat de moviment important com cobertes, volades per façanes, ponts grua, carrils de rodament, etc..

Poden disposar de carro de translació que discorre per tota la longitud de la línia sense necessitat de deixar-se anar als punts intermedis, fent més segur la seva utilització.

Instal·lació de línies de vida horitzontals permanents

S'ha de fer per una empresa especialitzada i acreditada pel fabricant com WORKPROTEC, la qual ha d'aportar un cop finalitzada la instal·lació els següents documents:

 1. Certificat de muntatge signat per tècnic acreditat pel fabricant.
 2. Nota de càlcul amb el nombre d'usuaris i càrregues màximes de la instal·lació.
 3. Declaració de conformitat de fabricant.
 4. Manual d'utilització de fabricant.
 5. Reportatge fotogràfic (opcional).

Revisió i manteniment de línies de vida horitzontals permanents

 • Després un ús intensiu.
 • Després d'una caiguda / sol · licitació.
 • I revisió periòdica per empresa especialitzada com WORKPROTEC, mínim cada 12 mesos.

Línia de Vida
Horitzontal Temporal

Són línies de vida horitzontals per a ús temporal, on es poden subjectar els operaris amb els preceptius Equips de Protecció Individual EPIS contra les caigudes d'alçada.

Aquestes línies de vida han de complir els requeriments de la Norma Europea UNEIX EN 795:2012 Tipus B i si són per a més d'una persona han d'estar marcades amb el Tipus C i l'aplicació de la norma CEN/TS 16415:2013.

Serveixen per protegir els treballadors de possibles caigudes a diferent nivell, considerant la distància de seguretat entre la superfície de treball i el pla inferior.

Poden estar fabricades amb cinta tèxtil, corda de poliamida o cable d'acer i longituds compreses entre els 5 mi els 150 m (veure instal·lació especificada pel fabricant).

Els seus usos poden ser molt diversos (però sempre condicionats pel temps d'utilització i per a treballs temporals):

 1. Cobertes planes i inclinades
 2. Estructures metàl·liques
 3. Bastides
 4. Estructures de formigó
 5. Etc
línia de vida horitzontal

Característiques de les línies de vida horitzontals temporals

Pel que fa a consideracions d'instal·lació i ús:

 1. Intentar sempre que la línia d'ancoratge temporal estigui instal·lada a FACTOR 0 (per sobre del cap) i buscant l'horitzontalitat de la línia no superant els 15º.
 2. No col·locar la línia de vida temporal directament ofegada a l'element resistent i / o mitjançant nusos, utilitzar sempre punts de subjecció acord amb la norma EN 795 i assegurar que tindran una resistència suficient per suportar els esforços que s'hagin d'aplicar, sent la resistència mínima de 15 kN per a una persona i de 30 kN per a 2 o més persones. Unirem els punts ancoratge a les línies mitjançant mosquetons amb assegurança d'acord ÉS 362.
 3. No superar el nombre d'usuaris especificats a la fitxa tècnica o manual de fabricant.
 4. Calcular les distàncies de seguretat tenint en compte la fletxa de la línia i els elements d'assegurament a utilitzar (eslingues, absorbidors d'energia ...).
 5. No instal·lar línies de vida amb obertures més grans de 10 m, col·locar punts intermedis.
 

Models de línies de vida horitzontals temporals

cinta tèxtil per a línia de vida horitzontal

Cinta tèxtil

Són línies de vida de caràcter temporal fàcil d'instal·lar mitjançant un tensor tipus carraca d'acer. Alguns fabricants comercialitzen aquests sistemes de protecció contra caigudes el kit complet amb els anells d'ancoratge i mosquetons necessaris per instal·lar-los.

Característiques

Material de la cinta: polièster d'alta tenacitat.
Ample de la cinta: de 35 mm o de 50 mm.
Longitud: entre 5 i 30 m.
Nombre d'usuaris simultàniament: de 2 a 3 persones.
Va màxim: 10 m.
Fletxa per obertures de 10 m amb 2 persones: 3 m aprox.

corda per a línia de vida horitzontal

corda

Són línies de vida de caràcter temporal fàcil d'instal·lar mitjançant un dispositiu bloquejador de la corda que es col·loca en un dels extrems. Per a aquest tipus de línia de vida, alguns fabricants comercialitzen el kit complet amb els anells d'ancoratge i mosquetons necessaris per instal·lar-los.

Característiques

Material de la corda: Poliamida.
Diàmetre de la corda: de 11 mm o de 12 mm.
Longitud: entre 10 i 20 m.
Nombre d'usuaris simultàniament: de 2 a 3 persones.
Va màxim: 10 m.
Fletxa per obertures de 10 m amb 2 persones: 3 m aprox.

cable d'acer per a línia de vida

Cable d'acer

Aquestes línies de vida horitzontals temporals són senzilles i ràpides dinstal·lar mitjançant un tensor mecànic. Disposen de absorbidor denergia per dissipar lenergia en cas de sol· licitació per una caiguda. Se solen utilitzar en molts espais on és comú connectar-se a dispositius anticaigudes, com ara teulades d'habitatges residencials i cobertes de naus industrials.

Característiques

Material: acer
Diàmetre del cable: 8 mm.
Longitud: entre 20 i 100 m.
Nombre d'usuaris simultàniament: de 2 a 3 persones.
Va màxim: 15 m.
Fletxa per obertures de 15 m amb 2 persones: 3 m.

LÍNIES DE VIDA VERTICALS

Què són les
línies de vida verticals

Són línies d'ancoratge o línies de vida, definitives o temporals dissenyades per ser instal·lades en edificis, escales, torres i / o altres estructures verticals on els treballadors o usuaris estiguin exposats a un risc de caiguda en alçada a l'hora d'exercir les seves feines. És molt important comptar amb mitjans de protecció col·lectiva homologats, verificar els punts més significatius i crear sistemes de seguretat efectius.

Han de disposar d'un sistema de absorbidor d'energia, el qual limita les càrregues estructurals a 6 kN en cas de caiguda. Això permet a sistema ser instal·lat en estructures relativament fràgils com escales metàl·liques o de mà.

Protegeixen a 1 treballador connectat a la línia, el qual ha d'estar equipat amb un arnès anticaigudes EN 361 amb punt d'ancoratge esternal (pit) i un anticaigudes específic enganxat amb mosquetó. Conjunt que es lliscarà al llarg de la línia d'ancoratge vertical i que en cas de caiguda bloqueja sobre la mateixa impedint la caiguda de treballador.

Línia de Vida
Vertical Rígida

A Workprotec realitzem la instal·lació i posterior manteniment de les línies de vida verticals rígides. Com el seu nom indica és una línia de vida vertical rígida en estar ancorada als dos extrems i solen ser de caràcter permanent (fixes), és a dir, pensades per romandre en el temps de manera que l'usuari hi tingui fàcil accés i estiguin disponibles quan siguin necessàries. És una protecció individual contra caigudes molt estesa per fer treballs en altura, per exemple, en escales fines de servei.

Poden ser de carril, cable o platina amb un carro de translació (anticaigudes) específic de la mateixa. Aquest carro serà utilitzat per una sola persona i cal col·locar-lo en la posició correcta d'utilització (indicació de fletxa cap amunt) perquè bloquegi adequadament, passant pels punts intermedis sense necessitat de realitzar cap maniobra.

Aquestes línies d'ancoratge han de disposar d'absorbidors d'energia per dissipar els esforços transmesos als usuaris o instal·lació a menys de 6 kN en cas de caiguda. Poden portar-los en la pròpia línia de vida mitjançant molls o incorporats als anticaigudes directament (tèxtils o per trencament de lleva específica).

És molt important que no siguin utilitzades per més d'un operari al mateix temps en el mateix tram

Si es poden utilitzar per més duna persona alhora (especificacions del fabricant), cal deixar una distància de seguretat de 4m mínim entre usuaris, de manera que en cas de caiguda de la persona que està per sobre no hi hagi la possibilitat de contacte físic amb què està situada inferiorment.

En funció de el sistema utilitzat podem trobar els següents tipus:

 

Línia de vida amb cable d'acer

Sobre escales existents, pals, o estructures metàl·liques.

Línia de vida amb Carril / Rail

Sobre escales existents, estructures metàl·liques, o pals.

 

Vegeu també Carrils i rails verticals / Inclinats ES-353 1

Incorporades en la pròpia estructura portant de l'escala d'accés.

línia de vida vertical

Línies de Vida
verticals Flexibles

Línia de vida amb cable d'acer (permanent)

Estan compostes per un ancoratge superior fix amb o sense absorbidor d'energia i un contrapès a la part inferior a mode de llast. Se solen instal·lar en escales d'accés metàl·liques ja existents, pals de telecomunicacions o estructures metàl·liques en posició vertical, NO FUNCIONEN EN POSICIÓ INCLINADA. desgast del cable i fins i tot el pot seccionar amb el consegüent perill en la seva utilització. En aquest tipus de línies de vida verticals cal lús del dispositiu anticaigudes específics de cada línia i fabricant (carro de translació). Aquest carro serà utilitzat per una sola persona i cal col·locar-lo en la posició correcta d'utilització (indicació de fletxa cap amunt) perquè bloquegi adequadament, passant pels punts intermedis sense necessitat de realitzar cap maniobra. Les línies de vida verticals flexibles han de disposar d'absorbidors d'energia per dissipar els esforços transmesos als usuaris o la instal·lació a menys de 6 kN en cas de caiguda. Poden portar-los a la pròpia línia de vida mitjançant molls o incorporats als anticaigudes directament (tèxtils o per trencament de lleva específica).
És molt important que no siguin utilitzades per més d'un operari al mateix temps en el mateix tram
Si es poden fer servir per més d'una persona alhora (especificacions del fabricant), cal deixar una distància de seguretat de 4 metres mínim entre usuaris, de manera que en cas de caiguda de la persona que està per sobre no hi hagi la possibilitat de contacte físic amb què està situada inferiorment.
Línia de vida vertical

Línia de Vida amb corda tèxtil (temporals)

La col·locació de les línies temporals (línies de vida flexibles) ens permet accedir a zones on el treball es realitza de forma esporàdica i no hi ha línies de vida fixes. S'instal·laran en el moment de començar la feina i es mantindran mentre siguin necessàries, per ser retirades quan no calgui per haver finalitzat la tasca a realitzar. FUNCIONEN EN POSICIÓ VERTICAL, INCLINADA I INCLÚS HORITZONTAL. Es poden ancorar a la part superior a un punt d'ancoratge fix EN 795-A, punt d'ancoratge temporal EN 795-B, línies d'ancoratge horitzontals EN 795-C, etc. L'operari es connectarà amb el dispositiu anticaigudes apropiat al tipus de corda del sistema (atenció als diferents diàmetres i tipus de corda). Vegeu també Anticaigudes Lliscants de Corda ES-353 2 Se solen instal·lar per als següents casos:
 • Ascens i Descens per Escales Fixes o de Mà.
 • Desplaçaments per plans inclinats.
 • Ascens i Descens per Pates ancorats a paret vertical.
 • Desplaçaments per Cobertes planes i inclinades (desplaçaments horitzontals per fora de la zona d'influència de les línies de vida horitzontal permanent o temporal instal·lada.)
 • Ascens per Torres i antenes de telecomunicacions i / o estructures metàl·liques.
 • Com seguretat anticaigudes en plataformes de treball de cremallera o suspesos en obres de construcció
És molt important que no siguin utilitzades per més d'un operari alhora.
Necessites una línia de vida vertical?
REP ASSESSORAMENT TÈCNIC

PROJECTES DE LÍNIES DE VIDA

FAQS SOBRE LES LÍNIES DE VIDA

Seguretat col·lectiva i individual

Les línies de vida NO SÓN OBLIGATÒRIES com a tal, el que és obligatori és la instal·lació de sistemes de protecció anticaigudes quan hi ha risc de caiguda en alçada (protecció de l'treballador enfront de el risc de caiguda d'altura> 2m) segons indica la LPRL 31/1995, Els reials decrets i normativa que la desenvolupa i es pot solucionar amb línies de vida, punts d'ancoratge, carrils d'ancoratge o fins i tot amb baranes de protecció perimetral, Ja que prima la seguretat col·lectiva enfront de la individual

Les línies de vida es poden dividir en dos grans grups:

 1. Línies de vida horitzontals.
 2. Línies de vida verticals.

A més, les línies de vida es poden classificar segons la seva durada i flexibilitat.

 1. Quant a la durada per a les que s'instal·len: línies de vida temporals i instal·lades per a la realització d'un treball puntual i línies de vida permanents i instal·lades per a necessitats permanents.
 2. Quant a la flexibilitat: línies de vida rígides i línies de vida flexibles.
Condicionants que influeixen en el preu 

Els sistemes anticaigudes com pot ser una línia de vida s'adapten a la morfologia on cal instal·lar-la per cobrir els riscos de caigudes en el treball en alçada segons les necessitats del client, podent ser en línia recta, corbes, inclinada o fins i tot vertical. A més influeix el material o estructura portant on es pot fixar: formigó, estructura metàl·lica, cobertes de xapa, teula plana o corba, no transitables amb grava, ...

Tots aquests condicionants influeixen en el preu final de la línia de vida a instal·lar, ja que es componen de peces específiques adaptades a cada estructura, necessitant fer un estudi previ de les necessitats del client i les possibles solucions tècniques que millor s'adaptin al lloc de la instal·lació. Per això, es necessiten plànols, fotos, mesuraments i fins i tot visita “in-situ” a les instal·lacions del client.

Contacti amb nosaltres i li farem la valoració econòmica que millor s'adapti a les seves necessitats. info@workprotec.com

Línies de vida certificades i homologades

Les línies de vida han de complir la norma europea EN 795, Dispositius d'ancoratge i més concretament en la seva tipologia C, línies de vida horitzontals flexibles. Per això han d'estar dissenyades i fabricades sota les exigències de la norma i assajades per un organisme independent que les certifica.

És per això, que una línia de vida de fabricació pròpia que tinguem instal·lada en la nostra coberta no es pot certificar sota la norma. Es pot adaptar / modificar i / o reinstal·lar per una altra que compleixi les especificacions tècniques, emetent un certificat de muntatge per empresa acreditada i emissió de la documentació tècnica i d'utilització necessària. WORKPROTEC pot assessorar i realitzar la instal·lació amb la documentació exigida de la seva línia de vida.

Revisions de línies de vida i punts d'ancoratge

Són obligatòries, vénen reflectides en el manual d'instruccions de cada fabricant i ho corrobora la norma europea EN 365: 2005, Especifica els requisits generals mínims per a les instruccions d'ús, manteniment, revisió periòdica, reparació, marcat i embalatge dels EPI contra caigudes d'altura.

Les revisions previstes són les següents:

1. Per l'usuari abans de cada ús (revisió superficial)

2. Periòdicament a l'almenys cada 12 mesos (revisió en profunditat per persona competent)

3. En cas de caiguda o sol · licitació: incident / accident (Revisió en profunditat per persona competent)

4. Després d'un ús intensiu - Recomanació (Revisió en profunditat per persona competent)

Quant a la persona competent per a la revisió periòdica: Persona coneixedora dels requisits existents relatius a la revisió periòdica i de les recomanacions i instruccions emeses pel fabricant, aplicables a l'component, subsistema o sistema a revisar.

notes

1: Aquesta persona hauria de ser capaç d'identificar i avaluar la importància dels defectes, hauria d'iniciar l'acció correctora a prendre i hauria per tant tenir competència i recursos necessaris per fer-ho.

2: Una persona competent pot necessitar ser formada pel fabricant o el seu representant autoritzat sobre determinats EPI o altres equips.

3: Una persona pot ser competent per a realitzar revisions periòdiques d'un model particular d'EPI o d'un altre equip o pot ser competent per examinar diversos models.

WORKPROTEC disposa de personal competent per a les revisions periòdiques en profunditat de les més importants marques i fabricants de l'mercat. Demana pressupost sense compromís.

Algunes de les normes que s'apliquen a les línies de vida són les següents:

 • A 795-C per a línies horitzontals permanents cable acer (flexibles) i temporals tèxtils i A 795-D per a línies horitzontals de rail (rígides)
 • ES-353 1 per a línies verticals rígides i ES-353 2 per a línies verticals flexibles.

La instal·lació d'una línia de vida ha de ser realitzada per personal especialitzat i capacitat per fer-ho. La instal·lació ha de seguir els requisits establerts a la norma UNE 795En general, instal·lar una línia de vida implica els passos següents:

 1. Identificació del tipus de línia de vida i ancoratge que s'instal·larà.
 2. Identificació del lloc on s'instal·larà la línia de vida.
 3. Disseny del sistema i càlcul de la resistència necessària.
 4. Instal·lació de l'ancoratge.
 5. Instal·lació de la línia de vida.
 6. Proves i verificació del funcionament correcte.
 

És important que la instal·lació sigui realitzada per personal especialitzat i capacitat per fer-ho, ja que una mala instal·lació pot posar en risc la seguretat del treballador.

El càlcul de la resistència necessària per a una línia de vida depèn de diversos factors, com la superfície sobre la qual està muntat el sistema, la distància entre els pals d'ancoratge, l'alçada dels pals d'ancoratge, la tensió de la línia d'ancoratge, el tipus de línia d'ancoratge (cable d'acer, corda de fibra o cinta), la distància a la vora del sostre, la quantitat dusuaris simultanis i la longitud del sistema de línia de vida.

La norma UNE 795 regula els diversos tipus de línies de vida i els requisits per als ancoratges. Es demana una resistència mínima per poder ser homologats i així instal·lats adequadament perquè el treballador estigui segur.

Per utilitzar una línia de vida, cal que el treballador estigui degudament capacitat i tingui coneixements sobre lús dels equips de protecció individual anticaigudes. A més, és important que se segueixin les instruccions del fabricant i es faci una inspecció visual abans de cada ús per assegurar-se que la línia de vida estigui en bones condicions.

La línia de vida s'utilitza per protegir el treballador contra caigudes des d'alçada. El treballador ha d'estar connectat a la línia de vida en tot moment mentre treballa en alçada. La línia de vida ha d'estar correctament instal·lada i ser capaç de suportar la càrrega màxima prevista.

La inspecció visual és una part important del manteniment preventiu i correctiu en una línia de vida. La inspecció visual s'ha de fer abans de cada ús per assegurar-se que la línia de vida estigui en bones condicions. Heu d'incloure la revisió de l'estat general del sistema, la revisió de l'estat del cable o la corda, la revisió de l'estat de l'ancoratge i la revisió de l'estat del dispositiu anticaigudes.

A més, és important fer inspeccions periòdiques per part d'un tècnic especialitzat per assegurar-se que el sistema estigui en bones condicions i compleixi els requisits legals.