Línies
de la vida

Sistemes anticaiguda i seguretat integral per a desplaçament en treballs en altura

Línia de Vida

Sistemes d'ancoratge i seguretat
per a treballs en alçada

Disseny, muntatge i manteniment de sistemes de seguretat per a la realització de tot tipus d'activitats en alçada.

Instal·lació, revisió i manteniment de línies de vida

Som experts en la instal·lació de tot tipus de línies de vida. La nostra dedicació a la seguretat laboral ens posiciona com a líders en el disseny i la implementació de sistemes de protecció en alçades a mida, garantint l'eficàcia i fiabilitat de les nostres instal·lacions, amb l'objectiu de protegir els treballadors en tot moment.

A més de la nostra experiència en la instal·lació de línies de vida, oferim serveis de revisió i manteniment per garantir el seu funcionament òptim al llarg del temps. El nostre equip tècnic altament qualificat s'encarrega d'inspeccionar i mantenir regularment les línies de vida, assegurant que compleixin els estàndards més alts de seguretat i proporcionin protecció contínua. 

Amb el nostre compromís amb la seguretat al lloc de treball, brindem solucions integrals que abasten des de la instal·lació inicial fins al manteniment a llarg termini de les línies de vida.

Què són les línies de vida?

Una línia de vida és un sistema de protecció contra caigudes dissenyat per a treballadors que fan tasques en alçada, com en edificis, ponts, torres o plataformes. Consisteix en un cable o corda resistent fixat per ancoratges que s'estén al llarg de l'àrea de treball, permetent que els treballadors s'hi assegurin mitjançant un arnès de seguretat. D'aquesta manera, en cas de perdre l'equilibri o relliscar, la línia de vida aturarà la caiguda evitant lesions greus o fins i tot la mort.

A més, aquest sistema ofereix més mobilitat i llibertat en comparació amb altres mètodes, permetent als treballadors desplaçar-se al llarg de l'àrea de treball sense haver de desenganxar-se i tornar-se a enganxar a un altre punt d'ancoratge.

La línia de vida és una eina crucial en la prevenció d'accidents laborals en feines en alçada. És essencial manteniment i la revisió periòdica de les línies de vida. És un pas indispensable no només per garantir la màxima seguretat durant cada operació en alçades, sinó també per assegurar-nos que complim rigorosament les normatives de seguretat establertes.

Tipus de línies de vida per a treballs en alçada

Per prevenir accidents i assegurar la integritat física dels treballadors, és important comptar amb sistemes de protecció adequats. Hi ha diferents tipus de línies de vida, cadascun dissenyat per adaptar-se a diferents necessitats i condicions de treball.

LÍNIES DE VIDA HORITZONTALS

Línia de Vida
Horitzontal Permanent

Les línies de vida horitzontals permanents flexibles (comunament anomenades línies de vida) són una instal·lació de seguretat que permet desplaçaments més o menys llargs per les zones on hi hagi risc de caiguda.

Situada entre ancoratges estructurals, als quals és possible subjectar un equip de protecció individual anticaigudes.

Aquestes han de complir els requeriments de la Norma Europea UNE EN 795: 2012 Tipus C i si són per a més d'una persona, han d'estar marcades amb l'especificació CEN/TS 16415:2013.

La seva resistència mínima als extrems dependrà de l'estudi realitzat i de les forces que hagi de suportar. La quantitat d'usuaris que faran servir la línia serà determinada per l'instal·lador de la mateixa en base als assajos realitzats.

Cal considerar la distància de seguretat entre la superfície de treball i el pla inferior on està situada la línia de vida, fent un càlcul de distàncies entre les quals s'inclouen la fletxa de la línia de vida, la distància de l'absorbidor d'energia, els elements d'amarratge, alçada de l'usuari i el nombre d'usuaris que puguin utilitzar simultàniament la línia de vida.

Segons la longitud de la línia de vida, pot ser necessari utilitzar ancoratges intermedis per disminuir la tensió i fletxa que pot experimentar la línia en cas de caiguda. Les obertures més usuals són cada 10 metres.

A Workprotec realitzem la instal·lació i manteniment de tot tipus de línies de vida.

Característiques de les línies de vida

Els requisits principals que han de complir una línia de vida horitzontal són:

 1. Angle entre la línia de vida i l'horitzontal ≤ 15°
 2. Totes les seves peces i components han de resistir el doble de l'esforç previst (factor de seguretat 2)
 3. S'ha de respectar l'alçada mínima requerida lliure d'obstacles d'acord indiqui la nota de càlcul realitzada pel fabricant i / o instal·lador

El seu ús està estès a tots els llocs on l'usuari hagi de desplaçar-se horitzontalment o necessita llibertat de moviment important com cobertes, volades per façanes, ponts grua, carrils de rodament, etc..

Poden disposar de carro de translació que discorre per tota la longitud de la línia sense necessitat de deixar-se anar als punts intermedis, fent més segur la seva utilització.

Instal·lació de línies de vida

S'ha de fer per una empresa especialitzada i acreditada pel fabricant com WORKPROTEC, la qual ha d'aportar un cop finalitzada la instal·lació els següents documents:

 1. Certificat de muntatge signat per tècnic acreditat pel fabricant.
 2. Nota de càlcul amb el nombre d'usuaris i càrregues màximes de la instal·lació.
 3. Declaració de conformitat de fabricant.
 4. Manual d'utilització de fabricant.
 5. Reportatge fotogràfic (opcional).

Revisió i manteniment de línies de vida

 • Després un ús intensiu.
 • Després d'una caiguda / sol · licitació.
 • I revisió periòdica per empresa especialitzada com WORKPROTEC, mínim cada 12 mesos.

Línia de Vida
Horitzontal Temporal

Són línies de vida horitzontals per a ús temporal, on es poden subjectar els operaris amb els preceptius Equips de Protecció Individual EPIS contra les caigudes d'alçada.

Aquestes línies de vida han de complir els requeriments de la Norma Europea UNEIX EN 795:2012 Tipus B i si són per a més d'una persona han d'estar marcades amb el Tipus C i l'aplicació de la norma CEN/TS 16415:2013.

Serveixen per protegir els treballadors de possibles caigudes a diferent nivell, considerant la distància de seguretat entre la superfície de treball i el pla inferior.

Poden estar fabricades amb cinta tèxtil, corda de poliamida o cable d'acer i longituds compreses entre els 5 mi els 150 m (veure instal·lació especificada pel fabricant).

Els seus usos poden ser molt diversos (però sempre condicionats pel temps d'utilització i per a treballs temporals):

 1. Cobertes planes i inclinades
 2. Estructures metàl·liques
 3. Bastides
 4. Estructures de formigó
 5. Etc
línia de vida horitzontal

Característiques de les línies de vida horitzontals temporals

Pel que fa a consideracions d'instal·lació i ús:

 1. Intentar sempre que la línia d'ancoratge temporal estigui instal·lada a FACTOR 0 (per sobre del cap) i buscant l'horitzontalitat de la línia no superant els 15º.
 2. No col·locar la línia de vida temporal directament ofegada a l'element resistent i / o mitjançant nusos, utilitzar sempre punts de subjecció acord amb la norma EN 795 i assegurar que tindran una resistència suficient per suportar els esforços que s'hagin d'aplicar, sent la resistència mínima de 15 kN per a una persona i de 30 kN per a 2 o més persones. Unirem els punts ancoratge a les línies mitjançant mosquetons amb assegurança d'acord ÉS 362.
 3. No superar el nombre d'usuaris especificats a la fitxa tècnica o manual de fabricant.
 4. Calcular les distàncies de seguretat tenint en compte la fletxa de la línia i els elements d'assegurament a utilitzar (eslingues, absorbidors d'energia ...).
 5. No instal·lar línies de vida amb obertures més grans de 10 m, col·locar punts intermedis.
 

Models de línies de vida horitzontals temporals

cinta tèxtil per a línia de vida horitzontal

Cinta tèxtil

Són línies de vida de caràcter temporal fàcil d'instal·lar mitjançant un tensor tipus carraca d'acer. Alguns fabricants comercialitzen aquests sistemes de protecció contra caigudes el kit complet amb els anells d'ancoratge i mosquetons necessaris per instal·lar-los.

Característiques

Material de la cinta: polièster d'alta tenacitat.
Ample de la cinta: de 35 mm o de 50 mm.
Longitud: entre 5 i 30 m.
Número d'usuaris simultàniament: de 2 a 3 persones.
Va màxim: 10 m.
Fletxa per a obertures de 10 m amb 2 persones: 3 m aprox.

corda per a línia de vida horitzontal

corda

Són línies de vida de caràcter temporal fàcil d'instal·lar mitjançant un dispositiu bloquejador de la corda que es col·loca en un dels extrems. Per a aquest tipus de línia de vida, alguns fabricants comercialitzen el kit complet amb els anells d'ancoratge i mosquetons necessaris per instal·lar-los.

Característiques

Material de la corda: Poliamida.
Diàmetre de la corda: de 11 mm o de 12mm.
Longitud: entre 10 i 20 m.
Número d'usuaris simultàniament: de 2 a 3 persones.
Va màxim: 10 m.
Fletxa per a obertures de 10 m amb 2 persones: 3 m aprox.

cable d'acer per a línia de vida

Cable d'acer

Aquestes línies de vida horitzontals temporals són senzilles i ràpides dinstal·lar mitjançant un tensor mecànic. Disposen de absorbidor denergia per dissipar lenergia en cas de sol· licitació per una caiguda. Se solen utilitzar en molts espais on és comú connectar-se a dispositius anticaigudes, com ara teulades d'habitatges residencials i cobertes de naus industrials.

Característiques

Material: Acer
Diàmetre del cable: 8 mm.
Longitud: entre 20 i 100 m.
Número d'usuaris simultàniament: de 2 a 3 persones.
Va màxim: 15 m.
Fletxa per a obertures de 15 m amb 2 persones: 3 m.

Necessites una línia de vida?

DEMANA PRESSUPOSTOS SENSE COMPROMÍS I ELS NOSTRES TÈCNICS T'ASSESSORARAN EN TOT EL QUE NECESSITIS.

LÍNIES DE VIDA VERTICALS

Què són les
línies de vida verticals

Són línies d'ancoratge o línies de vida, definitives o temporals dissenyades per ser instal·lades en edificis, escales, torres i / o altres estructures verticals on els treballadors o usuaris estiguin exposats a un risc de caiguda en alçada a l'hora d'exercir les seves feines. És molt important comptar amb mitjans de protecció col·lectiva homologats, verificar els punts més significatius i crear sistemes de seguretat efectius.

Han de disposar d'un sistema de absorbidor d'energia, el qual limita les càrregues estructurals a 6 kN en cas de caiguda. Això permet a sistema ser instal·lat en estructures relativament fràgils com escales metàl·liques o de mà.

Protegeixen a 1 treballador connectat a la línia, el qual ha d'estar equipat amb un arnès anticaigudes EN 361 amb punt d'ancoratge esternal (pit) i un anticaigudes específic enganxat amb mosquetó. Conjunt que es lliscarà al llarg de la línia d'ancoratge vertical i que en cas de caiguda bloqueja sobre la mateixa impedint la caiguda de treballador.

Línia de Vida
Vertical rígid

A Workprotec realitzem la instal·lació i posterior manteniment de les línies de vida verticals rígides. Com el seu nom indica és una línia de vida vertical rígida en estar ancorada als dos extrems i solen ser de caràcter permanent (fixes), és a dir, pensades per romandre en el temps de manera que l'usuari hi tingui fàcil accés i estiguin disponibles quan siguin necessàries. És una protecció individual contra caigudes molt estesa per fer treballs en altura, per exemple, en escales fines de servei.

Poden ser de carril, cable o platina amb un carro de translació (anticaigudes) específic de la mateixa. Aquest carro serà utilitzat per una sola persona i cal col·locar-lo en la posició correcta d'utilització (indicació de fletxa cap amunt) perquè bloquegi adequadament, passant pels punts intermedis sense necessitat de realitzar cap maniobra.

Aquestes línies d'ancoratge han de disposar d'absorbidors d'energia per dissipar els esforços transmesos als usuaris o instal·lació a menys de 6 kN en cas de caiguda. Poden portar-los en la pròpia línia de vida mitjançant molls o incorporats als anticaigudes directament (tèxtils o per trencament de lleva específica).

És molt important que no siguin utilitzades per més d'un operari al mateix temps en el mateix tram

Si es poden utilitzar per més duna persona alhora (especificacions del fabricant), cal deixar una distància de seguretat de 4m mínim entre usuaris, de manera que en cas de caiguda de la persona que està per sobre no hi hagi la possibilitat de contacte físic amb què està situada inferiorment.

En funció de el sistema utilitzat podem trobar els següents tipus:

Línia de vida amb cable d'acer

Sobre escales existents, pals, o estructures metàl·liques.

Línia de vida amb Carril / Rail

Sobre escales existents, estructures metàl·liques, o pals.

Vegeu també Carrils i rails verticals / Inclinats ES-353 1

Incorporades en la pròpia estructura portant de l'escala d'accés.

línia de vida vertical

Línies de Vida
verticals Flexibles

Línia de vida amb cable d'acer (permanent)

Estan compostes per un ancoratge superior fix amb o sense absorbidor d'energia i un contrapès a la part inferior a manera de llast.

Se solen instal·lar en escales d'accés metàl·liques ja existents, pals de telecomunicacions o estructures metàl·liques en posició vertical, NO FUNCIONEN en posició INCLINADA

No estan recomanades per al seu ús a l'exterior, ja que el vent fa oscil·lar el cable i el llast inferior produint el desgast del cable i fins i tot pot seccionar-amb el consegüent perill en la seva utilització.

En aquest tipus de línies de vida verticals és necessari l'ús de el dispositiu anticaigudes específics de cada línia i fabricant (carro de translació). Aquest carro serà utilitzat per una sola persona i cal col·locar-lo en la posició correcta d'utilització (indicació de fletxa cap amunt) perquè bloquegi adequadament, passant pel punts intermedis sense necessitat de realitzar cap maniobra.

Les línies de vida verticals flexibles han de disposar d'absorbidors d'energia per dissipar els esforços transmesos als usuaris o la instal·lació a menys de 6 kN en cas de caiguda. Poden portar-los a la pròpia línia de vida mitjançant molls o incorporats als anticaigudes directament (tèxtils o per trencament de lleva específica).

És molt important que no siguin utilitzades per més d'un operari al mateix temps en el mateix tram

Si es poden fer servir per més d'una persona alhora (especificacions del fabricant), cal deixar una distància de seguretat de 4 metres mínim entre usuaris, de manera que en cas de caiguda de la persona que està per sobre no hi hagi la possibilitat de contacte físic amb què està situada inferiorment.

Línia de vida vertical

Línia de Vida amb corda tèxtil (temporals)

La col·locació de les línies temporals (línies de vida flexibles) ens permet l'accés a zones on el treball es realitza de forma esporàdica i no hi ha línies de vida fixes. S'instal·laran en el moment de començar el treball i es mantindran mentre siguin necessàries, per ser retirades quan no es necessiti d'elles per haver finalitzat la tasca a realitzar.

FUNCIONEN en posició VERTICAL, INCLINADA I FINS I TOT HORITZONTAL.

Es poden ancorar a la part superior a un punt d'ancoratge fix EN 795-A, punt d'ancoratge temporal A 795-B, línies d'ancoratge horitzontals A 795-C, etc.

L'operari es connectarà amb el dispositiu anticaigudes apropiat a el tipus de corda de sistema (atenció als diferents diàmetres i tipus de corda).

Vegeu també Anticaigudes lliscants de Corda ES-353 2

Se solen instal·lar per als següents casos:

 • Ascens i Descens per Escales Fixes o de Mà.
 • Desplaçaments per plans inclinats.
 • Ascens i Descens per Pates ancorats a paret vertical.
 • Desplaçaments per Cobertes planes i inclinades (desplaçaments horitzontals per fora de la zona d'influència de les línies de vida horitzontal permanent o temporal instal·lada.)
 • Ascens per Torres i antenes de telecomunicacions i / o estructures metàl·liques.
 • Com seguretat anticaigudes en plataformes de treball de cremallera o suspesos en obres de construcció
 

És molt important que no siguin utilitzades per més d'un operari alhora.

REVISIÓ I MANTENIMENT DE LÍNIES DE VIDA

Per què és important revisar i mantenir les línies de vida?

 1. Evitar accidents: És essencial revisar regularment els dispositius de seguretat, com les línies de vida, per detectar i corregir qualsevol desgast o dany. Això redueix dràsticament el risc daccidents greus o mortals.
 2. Complir amb la normativa de seguretat: Mantenir en bon estat les teves línies de vida garanteix el compliment de les normes de seguretat locals i internacionals. No és només un requisit legal, sinó que també et protegeix de possibles multes o responsabilitats legals en cas d'accidents.
 3. Fomentar la confiança i l'eficiència a la feina: Comptar amb un equip de seguretat en condicions òptimes ofereix tranquil·litat i permet enfocar-se millor en les tasques laborals, cosa que millora tant l'eficiència com la qualitat del treball realitzat.
 4. Preservar l'equip: Realitzar revisions periòdiques ajuda a prolongar la vida útil de l'equip en permetre fer manteniments preventius abans que es produeixin problemes més grans. Això resulta més rendible a llarg termini en evitar la necessitat de reemplaçar equips costosos de manera prematura.
 5. Adaptar-se a canvis a l'entorn laboral: Les condicions de treball i l'entorn poden canviar, cosa que pot afectar l'eficàcia dels dispositius de seguretat. Les revisions regulars asseguren que l'equip s'ajusti a aquests canvis i continuï brindant la protecció necessària.
Evita accidents i caigudes
REVISIÓ I MANTENIMENT PERQUÈ TREBALLIS AMB SEGURETAT

PROJECTES DE LÍNIES DE VIDA PER A TREBALLS EN ALÇADA