Passarel·les,
salt de llop

Sistemes per treballar en cobertes i superfícies fràgils de manera segura

Passarel·les,
salt de llop

Sistemes per treballar en cobertes i superfícies fràgils de manera segura

Disseny, muntatge i manteniment de sistemes de seguretat per a la realització de tot tipus d'activitats en alçada.

PASSAREL·LES I SALT DE LLOP

Passarel·les /
Salts de llop

Les Passarel·les o Salts de Llop són elements fabricats en alumini, acer inoxidable o polietilè destinats per al seu ús en cobertes amb materials fràgils o lliscants, Assegurant un trànsit segur per als usuaris. Poden disposar de passamans laterals per oferir una bona protecció durant la circulació per elles.

Aquests sistemes de protecció de caiguda poden fixar-se a coberta sense perforar-, i estan reforçades per mantenir-se rígides en tota la seva longitud, amb un límit de càrrega de 480 kg, no sofrint amb aquesta càrrega deformacions importants i d'aquesta manera no entrar en contacte amb la coberta.

Se solen utilitzar com a passarel·la sobre cobertes on hi ha elements fràgils (Translúcides) on sigui impossible el trànsit normal, com poden ser, per exemple, cobertes de fibrociment, per la seva fragilitat, creant passos transitables segurs.

Com? S'instal·len passarel·les amb escales en forma de "V" invertida, fent que el trànsit sigui possible de forma segura

dispositius anticaigudes

Característiques i usos

Algunes de les seves empreses de serveis públics poden ser com passarel·la sobre coberta metàl·lica plana amb elements fràgils (translúcides) que provoquin un seriós risc de caiguda, en cobertes de fibrociment, per la seva fragilitat, creant passos transitables segurs.

Per salvar obstacles en els llocs de trànsit s'instal·len passarel·les amb escales en forma de "V" invertida, assegurant un trànsit segur i estable.

Les passarel·les, quan no disposen de barana lateral és preceptiu la col·locació de línies d'ancoratge per assegurar les caigudes d'altura que puguin produir-se fora de la passarel·la.

Models

sistemes d'accés per a treball en altures

Passarel·les sintètiques autoportants A 795-E

Es tracta d'una passarel·la de pes mort ancorat únicament per la massa i fricció sense necessitat de perforar la impermeabilització de la coberta. De material plàstic i amb línia de vida integrada, pesa només 25 kg per cada element de 2 metres. Un cop col·locada a la coberta s'omple d'aigua i una substància química especial assolit un pes de 210 kg per element de 2 metres.

Utilització

Coberta amb risc de caiguda i que no poden ser perforades per a la col·locació de sistemes d'ancoratge permanents.

sistemes d'accés per a treball en altures

Passarel·les alumini o acer inoxidable A 14122-2

Es tracta de passarel·les fabricades en alumini o acer inoxidable i dissenyades a mida segons les necessitats del client, les quals serveixen de pas per protegir el treballador de qualsevol risc de caiguda o lliscament en coberta inclinades, De caigudes en cobertes planes de xapa fràgils o fins i tot per accedir a llocs en alçada de forma segura disposant de graons orientables que s'adapten a qualsevol circumstància el terreny i passamans a ambdós costats per una major sensació de seguretat, permetent la seva instal·lació de forma ràpida , ja que no necessiten soldadura per al seu muntatge i de fàcil transport per la seva lleuger pes.

Utilització

Coberta planes / inclinades amb risc de caiguda i lliscament.

seguretat en treballs en alçada

Salts de llop EN 14122-2

Els salts de llop són passarel·les en forma de "V" invertida fabricades en alumini que serveixen per salvar obstacles que es presentin a la coberta o llocs de pas i dificulten el trànsit de la mateixa. Són sistemes lleugers, resistents, inoxidables i de ràpida instal·lació ja que no necessiten soldadures. Poden ser autoportants i fixar-se sobre blocs de formigó o subjectar-se a terra mitjançant tacs.

Utilització

Cobertes i zones de trànsit que precisin la seva circulació habitual i presens obstacles que la dificultin.