Rescat per a treballs en alçada

pla de rescat per a treballs en altura

Un bon nombre de tasques es realitzen a més de 2 metres de terra, sobre superfícies aparentment estables i segures, on un petit error pot tenir conseqüències fatals. Per això, és molt important determinar un pla de rescat previ.

Per què és important tenir un pla de Rescat tècnic per a treballs en alçada

La realització d'aquests treballs amb les condicions de seguretat apropiades inclou tant la utilització de equips de treball segurs, Com una informació i formació teoricopràctica específica dels treballadors i s'ha de regir pel Reial Decret 2177 / 2004.

Cada dia hi ha més consciència en el ús dels epis y sistemes anticaigudes. Però encara queda molt camí per recórrer en el Rescat Vertical una vegada produïda una caiguda, ja que no solament serveix amb avisar els serveis d'emergència i esperar que ens rescatin. cal tenir en compte que, en cas de caiguda i suspensió d'un arnès, el treballador pot patir el Síndrome de l'Arnés, Aixafament i / o Ortoestático.

Les cintes de l'arnés actuen com un torniquet, impedint totalment o parcialment el pas de sang amb oxigen a les extremitats. És per això que, una persona en suspensió que està immòbil en l'arnés ha de ser rescatada immediatament, Ja que disposa de pocs minuts perquè no pateixi danys importants o fins i tot la mort.

Què fer en cas de suspensió de l'arnès?

Hi dispositius que ens poden ajudar per evitar que es produeixi o es minimitzi la síndrome de l'arnès. Es tracta de les cintes anti-trauma les quals estan formades per cintes tèxtils subjectes als laterals de l'arnès. Quan es despleguen aquestes cintes, serveixen a manera de estrep per fer "esquat". Alliberen així la pressió de les cintes de l'arnés i permeten el pas de la sang a les extremitats. Aquests mètodes no ens serveixen si estem inconscients i haurem de recórrer a un rescat immediat per part dels nostres companys.

Es molt important que en el treball en alçada es planifiqui i supervisi de manera correcta, Perquè en cas d'emergència, es pugui rescatar immediatament a treballador.

Auto-rescat

En les situacions en què, després de produir-se la caiguda, el treballador queda en suspensió lliure d'obstacles, es disposa d' sistemes d'auto-rescat. Aquest sistema aquesta compost per un arnès amb una motxilla incorporada que il propi operari accidentat activa tirant de la corda d'obertura. D'aquesta manera, es produeix un suau descens fins arribar a terra. Disposa d'un rodet i un mecanisme de frenada amb corda que té una longitud de 20 mi / o 30m.

Si el accidentat queda suspès en l'arnès i està inconscient, Necessitarà la ràpida intervenció d'una altra persona que activi els seus diferents dispositius de rescat. Per això, disposem de perxes de rescat, Les quals es fan servir amb l'objectiu d'activar els sistemes d'evacuació o per connectar els sistemes d'elevació i / o desbloqueig de l'accidentat.

Anticaigudes retràctil amb rescat automàtic

El dispositiu anticaigudes retràctil, S'usa subministrant cable a demanda. Però un cop produïda una caiguda, automàticament s'activa el mecanisme d'evacuació que consisteix en un descens a velocitat controlada.

Funcionament:

 • Manté una lleu tensió durant el seu ús
 • Es bloqueja en cas de caiguda
 • Activació automàtica de l'mecanisme d'evacuació
 • Descens amb velocitat controlada

evacuació Automàtica

Existeixen equips de salvament i evacuació amb descens controlat automàticament, Mitjançant fre per força centrífuga que permet la velocitat constant durant tot el procés de descens, permetent evacuacions ràpides, senzilles i segures fins per a 2 persones a el mateix temps.

Funciona en totes dues direccions i poden baixar diverses persones una per una sense necessitat de modificar-lo.

Pla de Rescat

NECESSITES ASSESSORAMENT?

Equips de rescat (Kit de rescats tècnics)

Al mercat existeixen sistemes de rescats per a treballs en alçada conformats (kit) llestos per utilitzar. Compostos per cordes, politges bloqueadoras i descensors, que permeten a l'socorrista tant l'elevació de l'accidentat com el seu descens de forma ràpida, senzilla, efectiva i segura.

En funció de el lloc de treball i característiques de la mateixa, triarem el que millor s'adapti a les nostres necessitats d'acord amb l'avaluació de riscos i procediments d'el pla de rescat:

 • Primer kit. Un equip d'elevació i / o descens amb desmultiplicació 1: 3; 1: 4 o 1: 5 el qual permet elevar a una persona reduint la càrrega.
 • Segon kit. L'equip de desbloqueig 4: 1 i descens de la víctima, el qual disposa d'un polipast de corda que eleva a l'accidentat per poder desenganxar i, després, evacuar fàcilment cap avall. El descensor disposa de sistema antipànic i amb longituds de corda de 30, 60 i 120 m.
 • Tercer kit. Equip de descens per rescat i evacuació de 2 persones, compost per un descensor, corda de treball de 10 fins a 50 m, mosquetons i ganivet per accedir en descens fins al accidentat, tallar l'element de què està suspès i baixar-lo. Acompanyat de l'socorrista en tot moment.

Amb aquest tipus d'equips de rescats es poden utilitzar en infinitat de situacions de rescat en els següents treballs en alçada:

Equips de rescat: Dispositius automàtics

És material de rescat per a treballs en alçada que permet l'elevació en un tram curt a un accidentat per deixar anar les seves subjeccions i després descendir amb seguretat. Disposen de fre controlat per força centrífuga que manté la velocitat constant durant tot el procés de descens i permet salvaments ràpids i segurs.

Conformats mitjançant corda, permeten ser usats com descensor per un socorrista per accedir fins a la víctima, o com a sistema d'auto-descens controlat en cas d'evacuacions d'emergència. Poden disposar de diferents longituds de corda en funció de les necessitats del client.

És idoni com a sistema de rescat en els següents treballs:

 • Torres de telecomunicacions
 • Aerogeneradors
 • Xarxes elèctriques
 • Estructures metàl·liques
 • Etc...

Equips de rescat: Rescatadores, torns i trípodes

Sistemes d'elevació i descens de persones amb mecanismes de polipasts i rescatadors integrats en la carcassa. Formats per una carcassa que alberga un cable d'acer enrotllat i una maneta per a elevació i descens.

Poden complir una o diverses funcions:

 • Torn d'elevació i descens de persones.
 • Anticaigudes retràctil amb rescatador (elevació i descens).

Hi torns per a corda de poliamida, els quals són molt recomanables per a atmosferes explosives ATEX, espais confinats o zones poc accessibles i gran altura com a espais naturals, parets rocoses, etc.

El seu ús està íntimament lligat a l'ús de mitjans auxiliars com trípodes, braços articulats, braços pescants... tot i que es poden utilitzar ancorats a un punt d'ancoratge fix i resistent.

Equips de rescat: Sistemes manuals

Estan compostos per un conjunt de dispositius individuals (politges, bloquejadors, connectors, descensors, corda ...), els quals es conformen amb una disposició determinada per crear un sistema de rescat o elevació de càrregues desmultiplicadas, a el qual se li pot afegir descensors que permetin baixar a l'ferit o la càrrega.

Són sistemes que requereixen formació i experiència en el seu muntatge i utilització, destinats a personal tècnic i de rescat.

Sistemes que es poden generar:

 • Rescats en treballs verticals amb els mateixos dispositius de treball que utilitzen els operaris.
 • Contrapesos i polipasts per desmultiplicació 1: 2; 1: 3; 1: 4 i 1: 5 amb bloqueig de la càrrega en un sentit.
 • Desbloqueig de l'ferit i descens de la mateixa amb sistemes antipànic.
 • Descensos controlats de la víctima.
 • Rescat en Espais confinats i atmosferes ATEX.
 • Rescats verticals amb llitera.
 • Etc...

Minimitza els danys planificant els rescats

En els treballs en alçada és habitual que les empreses se centrin en instal·lar les solucions de seguretat en alçada necessàries, així com formar adequadament als seus operaris. Però també és obligatori planificar rescats en altura per minimitzar els danys que pugui patir un treballador si es produeix una caiguda. L'accidentat es pot trobar en diferents situacions de perill de les que ser rescatat.

Conformi estableix el RD 2177: 2004, En els treballs en alçada es requereix un procediment de rescats amb l'objectiu de garantir la seguretat i la salut dels treballadors. En cas que es produeixi un accident, l'operari pot patir greus danys per a la salut o fins i tot perdre la vida, per això és molt important:

 • Realitzar un anàlisi de possibles riscos abans de realitzar el treball en alçada.
 • Intervenir amb rapidesa per tal de mitigar els danys que la víctima hagi pogut patir. Per això, s'ha de planificar els rescats en alçada de forma prèvia a realitzar el treball.
 • Que els operaris rebin la formació necessària en rescats per conèixer les tècniques i coneixements en primers auxilis.

Mètodes de rescat en altura

 • Mètode Directe Vertical. Es tracta d'un procediment de rescat molt ràpid ja que els passos a seguir són molt senzills. En primer lloc, hem de comprovar en quin estat es troba l'accidentat apropant-nos a ell per mitjà de les tècniques que s'hagin establert com «més adequades» en la planificació prèvia de l'rescat. Quan arribem a la seva posició, caldrà unir-se a ell per mitjà dels nostres caps d'ancoratge fins que es mantinguin tensos i notem el pes de l'accidentat, Ja que serà el moment de desenganxar o si fos necessari tallar els elements que aquest enganxats. Finalment, ho farem baixar amb la màxima cura fins a la base de la zona de treball.
 • Mètode Indirecte Vertical. És similar a el procediment anterior, ja que el primer sempre és apropar-nos a l'accidentat mitjançant els mètodes que resultin més adequats i comprovar el seu estat de salut. A continuació, hem de muntar les cordes de rescat amb sistema de doble ancoratge i lligarem a l'accidentat de les anelles de seguretat de l'arnès posant-lo en posició vertical per desenganxar de el sistema de seguretat a què fos subjecte. Quan estigui assegurat, farem baixar amb cura a l'accidentat fins a la base de la zona de treball.

Eines necessàries per a rescats en alçada

Entre les eines que es necessiten per planificar rescats en alçada, destaquen les següents:

 • Punts d'ancoratge estructurals. Són elements fixats a una estructura de forma permanent a què se subjecta l'operari amb un EPI o dispositiu anticaigudes.
 • Punts d'ancoratge temporals. Són dispositius provisionals i transportables el disseny ha de permetre connectar un EPI contra caigudes en alçada mitjançant un connector compatible, de manera que no es pugui desconnectar involuntàriament.
 • Connectors - Mosquetons. Són anells de metall amb una obertura de tancament automàtic materialitzat, mitjançant una pestanya i la seva resistència no ha de ser menor a 20 kN l'eix major i amb el tancament bloquejat
 • Cordes. Hi ha dos tipus de cordes: dinàmiques i semi-estàtiques. Les dinàmiques s'utilitzen per assegurar una persona que pugui patir una caiguda, mentre que les semi-estàtiques estan destinades a la suspensió de persones i / o com a sistemes anticaigudes.
 • Politges. Dissenyades per hissar materials, rescats o persones. Alguns models poden portar bloquejador, desplaçaments per corda o cable de càrregues o persones per a operacions de rescat.
 • Autorescat i evacuació. Les normes i la legislació estableixen i obliguen a disposar d'un pla de rescat, procediment de rescat o sistema d'evacuació per als casos d'emergència.
 • EPI per rescat. No tots els EPIs per a treballs verticals serveixen com a rescat. Cal tenir en compte que han de ser capaços de resistir el pes de 2 persones com a mínim (socorrista + accidentat).
 • Elevació i descens. Els equips d'elevació i descens estan destinats a ser utilitzats com a procediment de rescat i actuació d'emergència després d'haver-se produït l'accident.
 • Equips de progressió per corda motoritzats. La revolució de les màquines als treballs verticals ha patit un gran avenç. Ara hi ha diferents solucions per a treballs en suspensió, autoasseguraments, evacuació i rescat.

Primers auxilis per a rescats en alçada

És convenient que els nostres operaris tinguin, al menys, tècniques bàsiques de primers auxilis per poder realitzar una ràpida intervenció si un company pateix un accident. Els primers auxilis són el conjunt d'accions per a atendre de manera immediata a un accidentat fins que arribi l'equip mèdic professional. Si un dels nostres companys pateix una caiguda és important mantenir la calma per actuar amb rapidesa i eficàcia, socorrent l'accidentat i avisant el personal sanitari.

Planificació de rescat en altura i formació

Les empreses han de comptar amb tècnics ben formats que s'enfronten a possibles situacions de rescat. Per tot l'exposat en aquest article, es mostra que cal planificar rescats en alçada i que els operaris tinguin els coneixements i tècniques per poder socórrer als seus companys si algun pateix un accident una caiguda. en Workprotec impartim cursos de formació teòrica i pràctica a les empreses i particulars que ho sol·licitin. A més, venem tots els EPI necessaris per a rescats.

Conclusions dels rescats per a treballs en alçada

En cas d'accident en alçada, el nostre company és el que va a haver de solucionar la situació a primera intervenció, amb els mitjans disponibles i previstos amb antelació. La seva intervenció estarà destinada i enfocada únicament a eliminar la possible síndrome de l'arnès, "descolgándolo" per treure-li la pressió de les cintes del seu arnès i practicar els primers auxilis si es disposa de el coneixement adequat.

No cal excedir-se en les nostres competències intentant rescatar el nostre company; després de llevar-li la pressió de l'arnès, només cal posicionar-ho en un lloc segur i el més còmode possible, activant els protocols d'actuació previstos, fins a l'arribada dels serveis de rescat i / o personal sanitari, els quals disposen dels coneixements i mitjans necessaris (humans i materials) per realitzar un rescat i / o evacuació amb èxit.

No existeix un procediment únic de rescat

No existeix un sistema o material de rescat únic i polivalent per a totes les situacions de treball en alçada que es puguin presentar, de manera que s'haurà de realitzar una valoració prèvia dels possibles riscos i situacions en cas de caiguda i preveure amb antelació el sistema de rescat idoni i que millor s'adapti a la feina a desenvolupar = PROCEDIMENT dE rESCAT ESPECÍFIC. Tal com s'estableix a l' RD 2177/2004 d'obligat compliment.

Un altre punt a tenir molt en compte és la formació teoricopràctica dels treballadors en aquest camp i més concretament en el material de rescat per a treballs en alçada a utilitzar, i és necessari realitzar pràctiques i simulacres periòdics per adquirir la destresa en el seu ús i poder solucionar amb garanties una situació d'emergència.

Consulta amb els nostres tècnics

Comparteix:
LinkedIn
Twitter
Facebook

CURSOS WORKPROTEC

Més de 20 anys formant a professionals d'altura

BOTIGA EPI

condicions empreses

Segueix tota l'actualitat de Workprotec

Subscriu-te al nostre newsletter

Descobreix les últimes novetats en seguretat en alçada

Et poden interessar