Legislació, normes UNE i altra documentació tècnica als equips de protecció individual

prevenció de riscos laborals en epis

En tot el que es refereix a la prevenció de riscos laborals i, en particular, en els treballs en altura, cobra especial importància que els sistemes de protecció col·lectiva i als equips de protecció individual que s'instal·len o s'utilitzen, respectivament, compleixin els requisits necessaris per a la seva finalitat última, el de protegir la vida i la salut dels treballadors que, moltes vegades, es veuen exposats a un risc de caiguda d'alçada.

Els requisits i processos mitjançant els quals es fabriquen, es comercialitzen, se subministren, s'instal·len i s'utilitzen, resulta determinant per a una protecció adequada dels treballadors.

En el cas dels equips de protecció individual Quins són aquests requisits? S'estableixen en normes, lleis o reials decrets? Són normes de compliment obligat? Vegem…

 

Lleis, reials decrets i altres normatives aplicables

 
Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals

La 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, és la norma de referència a l'àmbit nacional de la seguretat i salut en el treball. A l'article 14 estableix per als treballadors un dret a una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut, cosa que dóna lloc a un deure de l'empresari de protecció dels treballadors davant dels riscos laborals.

Per la seva banda, a l'article 41 d'aquesta mateixa Llei s'obliga que fabricants, importadors i subministradors de maquinària, equips, productes i estris de treball assegurin que aquests no constitueixin una font de perill per al treballador, sempre que siguin instal·lats i utilitzats en les condicions, forma i per als fins recomanats per ells.

En aquest sentit, els fabricants, importadors i subministradors d'elements per a la protecció dels treballadors estan obligats a assegurar-ne l'efectivitat, sempre que siguin instal·lats i usats en les condicions i de la forma recomanada per ells en els seus manuals d'instruccions respectius. .

 
Reial Decret 1801 / 2003

A més a més, el Reial decret (RD) 1801/2003, de 26 de desembre, sobre seguretat general dels productes, té com a únic objectiu garantir que els productes que es posin al mercat siguin segurs.

D'altra banda, l'article 3 del RD 733/1997, de 30 de maig, d'utilització pels treballadors d'equips de protecció individual, obliga l'empresari a triar els equips de protecció individual conforme al que disposen els articles 5 i 6 de aquest mateix RD, quant a les condicions i elecció dels equips esmentats.

 
Reglament (UE) 2016 / 425

I quant a la normativa europea, el Reglament (UE) 2016/425, del Parlament Europeu i del Consell, del 9 de març del 2016, en vigor des del 21 d'abril del 2018, i relatiu als equips de protecció individual, deroga la Directiva 89/686/CEE del Consell. La derogació d'aquesta suposa també la derogació del RD que la transposava a l'ordenament jurídic espanyol, el RD 1407/1992, de 20 de novembre, pel qual es regulaven les condicions per a la comercialització i la lliure circulació intracomunitària dels equips de protecció individual.

 

El marcatge CE

El marcatge CE de qualsevol producte comercialitzat és un indicador que garanteix i acredita que el producte, almenys, és conforme a la normativa de la Unió Europea, que compleix uns paràmetres i uns requisits mínims conforme a la seguretat i salut que requereix el Reglament UE 2016/425.

Tots aquells equips que es considerin de protecció individual han de portar el marcatge CE, de forma obligatòria i sense excepció, ja que en cas contrari la seva comercialització no estaria dins de la Unió Europea, en no garantir el compliment de les condicions mínimes establertes al Reglament indicat al paràgraf anterior.

Qualsevol equip de protecció individual que vulgui obtenir el marcatge CE ha de complir una sèrie de requisits, més exigents en funció que l'equip sigui de categoria I, II o III.

marcatge CE

Disseny del marcatge CE. Font: https://www.marcado-ce.com

 

Declaració de conformitat

La legislació de la Unió Europea sobre productes generalment requereix una declaració del fabricant o del representant autoritzat d'aquest, en cas que així ho disposi el mandat. Amb aquesta declaració el fabricant assumeix la responsabilitat de la conformitat del producte.

La declaració de conformitat indica que s'ha acreditat que el producte compleix els requisits aplicables, anomenant-se «declaració CE de conformitat».

 

Normes UNE són de compliment obligat?

El Comitè Europeu de Normalització (CEN) està compost per membres nacionals, tots integrants de la Unió Europea, i pretén la verificació del compliment amb els requisits essencials de salut i seguretat establerts al Reglament 2016/425.

El membre espanyol del Comitè és l'Associació Espanyola de Normalització (AENOR), que elaborés les normes UNE (Una Norma Espanyola). Aquestes normes tècniques harmonitzades són les que estableixen els requisits i els mètodes d'assaig de l'aplicació dels quals s'obtindran les propietats o les prestacions de protecció que ofereix l'equip en qüestió.

Són de caràcter voluntari, però si estan referenciades en una norma o disposició legislativa, es poden convertir en normes de compliment obligat.

Els equips de protecció individual contra caigudes dalçada tenen assignades diferents normes UNE, depenent del component de què es tracti. Per exemple, la UNE-EN 361:2002 regula els arnesos anticaigudes, mentre que la UNE-EN 795:2012 inclou els dispositius d'ancoratge.

 

Notes tècniques de prevenció (NTP)

Per la seva banda, les NTP, segons afirma el mateix Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball (INSST):

“…obeeixen al propòsit de l'INSST de facilitar als agents socials i als professionals de la prevenció de riscos laborals unes eines tècniques de consulta. Aquests documents no són vinculants, ni de compliment obligat. Les empreses estan obligades a complir les disposicions normatives que li siguin aplicables a cada moment, siguin estatals, autonòmiques o provinents de l'administració local. La col·lecció de NTP pretén ajudar el compliment d'aquestes obligacions i facilitar l'aplicació tècnica de les exigències legals”.

Com el mateix INSST indica als seus documents, les NTP són guies de bones pràctiques. Les seves indicacions no són obligatòries tret que estiguin recollides en una disposició normativa vigent.

Serveixi com a exemple la NTP 774, de sistemes anticaigudes, components i elements.

 

Una altra documentació d'interès als Equips de Protecció Individual

Al punt 7 de l'article 8 del Reglament (UE) 2016/425, relatiu als equips de protecció individual, s'estableix que els fabricants s'asseguraran que l'equip de protecció individual vagi acompanyat de les instruccions i informació especificades a l'annex II, punt 1.4, redactades en una llengua fàcilment comprensible per als consumidors i altres usuaris finals. Aquestes instruccions i informació, així com tot etiquetatge, seran clars, comprensibles, intel·ligibles i llegibles.

Per tant, una altra documentació d'interès serà el manual d'instruccions de l'equip de protecció individual, juntament amb un etiquetatge adequat.

 

consideracions finals

A tall de resum, podríem establir ara els requisits preventius i que garantiran que es tracta d'un equip segur per a qualsevol equip de protecció individual que es pugui posar en ús en una obra de construcció:

L'empresari està obligat a garantir la seguretat i la salut dels seus treballadors. Per això, entre d'altres coses els haurà de dotar d'equips de protecció individual que siguin segurs.

Perquè siguin segurs, aquests equips s'han de fabricar i assajar d'acord amb unes normes UNE, elaborades a Espanya per AENOR, com a integrant del Comitè Europeu de Normalització.

Si l'equip s'ha fabricat i assajat d'acord amb aquestes normes, disposarà de marcatge CE i declaració CE de conformitat.

Alhora, el Reglament (UE) 2016/425 estableix que en la comercialització d'aquests equips de protecció individual, el fabricant, importador o subministrador ha de garantir que l'equip se subministra perfectament etiquetatge i acompanyat d'un manual d'instruccions.

 

Fonts

  • Llei 31/1995, del 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. Butlletí Oficial de l'Estat núm. 269. Madrid, 10 de novembre de 1995.
  • Reial decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors dequips de protecció individual. Butlletí Oficial de l'Estat núm. 140. Madrid, 12 de juny de 1997.
  • Reglament (UE) 2016/425 del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de març del 2016, relatiu als equips de protecció individual i pel qual es deroga la Directiva 89/686/CEE del Consell. Diari Oficial de la Unió Europea.
  • Govern d'Espanya - Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social. Fundació Estatal per a la Prevenció de Riscos Laborals, FSP i Fundació Laboral de la Construcció. Projecte AS-2018-0110. Guia per a l'elecció d'EPI i sistemes d'ancoratge per al treball en alçada en construcció.
  • Normes tècniques de protecció contra caigudes dalçada. Desembre 2021. Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball: Normes harmonitzades: (insst.es)
Fernando Espinosa Gutiérrez
Fernando Espinosa Gutiérrez
Arquitecte tècnic i tècnic PRL

Formador en Seguretat i Salut a la Fundació Laboral de la Construcció i Col·legis Professionals d'Arquitectes i Arquitectes Tècnics.
Elaboració destudis i estudis bàsics de seguretat, assessorament a empreses per a la redacció de plans de seguretat i salut i documents de gestió preventiva.
Coordinador de seguretat i salut en fase dexecució.

Comparteix:
LinkedIn
Twitter
Facebook

Deixa una resposta

La seva adreça de correu electrònic no es publicarà. Els camps obligatoris estan marcats amb *

CURSOS WORKPROTEC

Més de 20 anys formant a professionals d'altura

BOTIGA EPI

condicions empreses

Segueix tota l'actualitat de Workprotec

Subscriu-te al nostre newsletter

Descobreix les últimes novetats en seguretat en alçada

Et poden interessar