Prevenció de riscos laborals: Treballs en alçada

prevenció de riscos laborals

Si ens atenim a la Llei 31/1995 de 8 de novembre de Prevenció de riscos Laborals, no es fa menció explícita als treballs en altura, però sí que La Llei indica que l'Empresari garantirà la seguretat i salut dels treballadors al seu servei en tots els aspectes relacionats amb el treball.

L'Empresari ha d'identificar degudament els treballs en alçada a desenvolupar en l'empresa o fora d'ella, així com preveure amb suficient antelació la realització d'aquests treballs per a tasques de muntatge, manteniment, reparació, control, etc., intentant exposar a el menor nombre de treballadors i donant preferència a aquelles tècniques que no impliquin l'exposició als treballadors a les caigudes en alçada. Identificar, avaluar, gestionar.

Principis de l'acció preventiva

L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció previst a l'article anterior, d'acord amb els següents principis generals:

 • Evitar els riscos.
 • Avaluar els riscos que no es puguin evitar.
 • Combatre els riscos a l'origen.
 • Adaptar el treball a la persona, en particular pel que fa a la concepció dels llocs de treball, així com a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb vista, en particular, a atenuar el treball monòton i repetitiu ia reduir-ne els efectes en la salut.
 • Tenir en compte l'evolució de la tècnica.
 • Substituir el perillós pel que comporti poc o cap perill.
 • Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball.
 • Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual.
 • Donar les degudes instruccions als treballadors.
 • Prendre en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i de salut a l'hora d'encomanar-los les tasques.
 • Adoptar les mesures necessàries per tal de garantir que només els treballadors que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic.

Garantir l'efectivitat de les mesures preventives

L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions o imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva adopció es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, les quals només podran adoptar-se quan la magnitud d'aquests riscos sigui substancialment inferior a la dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures.

Podran concertar operacions d'assegurança que tinguin com a fi garantir com a àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats de la feina, l'empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte als seus socis l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal.

Annex 4 del RD 2177/2004

El RD 2177 / 2004 pel qual sestableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball, en matèria de treballs temporals en altura. Aquí entrem directament les disposicions mínimes de seguretat i salut per a feines en altura segons el seu ANNEX 4: Disposicions relatives a l'ús dels equips de treball per a la realització de feines temporals en altura.

Si, en aplicació del que disposa la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, en concret, en els articles 15, 16 i 17, i en l'article 3 d'aquest Reial decret, no es poden efectuar. treballs temporals en alçada de manera segura i en condicions ergonòmiques acceptables des d'una superfície adequada.

S'elegiran els equips de treball més apropiats per garantir i mantenir unes condicions de treball segures, tenint en compte, en particular, que s'haurà de donar prioritat a les mesures de protecció col·lectiva davant les mesures de protecció individual i que l'elecció no es podrà subordinar a criteris econòmics.

Les dimensions dels equips de treball han d'estar adaptades a la naturalesa del treball ia les dificultats previsibles i han de permetre una circulació sense perill.

Elecció del mitjà d'accés més adequat

L'elecció de l'tipus més convenient de mitjà d'accés als llocs de treball temporal en alçada s'ha d'efectuar en funció de la freqüència de circulació, l'altura a la qual s'hagi de pujar i la durada de la utilització. L'elecció efectuada ha de permetre l'evacuació en cas de perill imminent. El pas en ambdues direccions entre el mitjà d'accés i les plataformes, taulers o passarel·les no haurà d'augmentar el risc de caiguda.

Escalera de mà

L'ús d'una escala de mà per al treball en alçada s'ha de limitar a les circumstàncies en què, tenint en compte el que disposa el punt anterior, la utilització d'altres equips de treball més segurs no estigui justificada pel baix nivell de risc i per les característiques dels emplaçaments que l'empresari no pugui modificar, sent conscients que, a l'hora d'usar aquest equip de treball, ha d'adoptar unes mesures preventives que asseguri que el seu ús es faci amb les garanties de seguretat més grans. Aquests aspectes vénen recollits de forma resumida a la NTP 239: Escales manuals.

Tècniques d'accés i posicionament mitjançant cordes

La utilització de les tècniques d'accés i de posicionament mitjançant cordes es limitarà a circumstàncies en què l'avaluació del risc indiqui que el treball es pot executar de manera segura i en què, a més, la utilització d'un altre equip de treball més segur no pugui ser possible o no estigui justificada. Tenint en compte l'avaluació del risc i, especialment, en funció de la durada del treball i de les exigències de caràcter ergonòmic, caldrà facilitar-losi un seient proveït dels accessoris apropiats.

Mesures preventives adequades

Depenent del tipus dequip de treball elegit dacord amb els apartats anteriors, es determinaran les mesures adequades per reduir al màxim els riscos inherents a aquest tipus dequip per als treballadors.

En cas necessari, cal preveure la instal·lació d'uns dispositius de protecció contra caigudes. Aquests dispositius han de tenir una configuració i una resistència adequades per prevenir o aturar les caigudes d'alçada i, en la mesura que sigui possible, evitar les lesions dels treballadors. Els dispositius de protecció col·lectiva contra caigudes només es poden interrompre als punts d'accés a una escala oa una escala de mà.

Situacions excepcionals

Quan l'accés a l'equip de treball o l'execució d'una tasca particular exigeixi la retirada temporal d'un dispositiu de protecció col·lectiva contra caigudes, s'han de preveure mesures compensatòries i eficaces de seguretat, que s'especificaran en la planificació de l'activitat preventiva, i és obligatori el ús dequips de protecció individual.

No es pot executar el treball sense l'adopció prèvia de les mesures esmentades. Un cop conclòs aquest treball particular, ja sigui de manera definitiva o temporal, es tornaran a col·locar al seu lloc els dispositius de protecció col·lectiva contra caigudes.

Els treballs temporals en altura només podran efectuar-se quan les condicions meteorològiques no posin en perill la salut i la seguretat dels treballadors.

Mario Martínez Alfaro
Mario Martínez Alfaro
Tècnic PRL 

La funció principal del nostre Tècnic en Prevenció de Riscos Laborals és garantir la seguretat i la salut dels treballadors en el seu entorn laboral. És lencarregat didentificar, avaluar i controlar els riscos associats a diferents activitats laborals, amb lobjectiu de prevenir accidents.

Comparteix:
LinkedIn
Twitter
Facebook

Deixa una resposta

La seva adreça de correu electrònic no es publicarà. Els camps obligatoris estan marcats amb *

CURSOS WORKPROTEC

Més de 20 anys formant a professionals d'altura

BOTIGA EPI

condicions empreses

Segueix tota l'actualitat de Workprotec

Subscriu-te al nostre newsletter

Descobreix les últimes novetats en seguretat en alçada