Curs Seguretat per PRL

Programa formatiu destinat a la especialització de PRLs en seguretat en alçada

Curs Seguretat per PRL

Programa formatiu destinat a la especialització de PRLs en seguretat en alçada

Curs de Seguretat per PRL
en Treballs en Altura i Verticals

Els cursos especialitzats per a tècnics en Prevenció de Riscos Laborals (PRL) en Treballs en Altura i Treballs Verticals estan dirigits a treballadors amb coneixements amplis de seguretat i prevenció.

Durada

2 sessions de 8 hores. En total 16h lectives

Data d'inici

consulta el nostre calendari de cursos. També oferim cursos a mida per a empreses. 

Places disponibles

Un mínim de 6 persones i un màxim de 20 persones.

Preu per a empreses i particulars

200€ per alumne bonificables per Fundae per a Empreses

Preu per a aturats

20% de descompte per a aturats. És a dir, 160€ per alumne presentant la targeta INEM.

formació prl

Característiques

Es tracta d'una formació específica per a treballs amb risc de caiguda de més de 2 metres d'alçada, segons el RD 2177 / 2004 i sistemes anticaigudes segons la norma UNE-EN 363

Mitjançant aquest curs Nivell 1 de Treballs Verticals, es dotarà l'alumne no només dels coneixements necessaris quant a normes generals i específiques de seguretat i prevenció en treballs en altura sinó, també, d'una eina eficaç i pràctica de com actuar i desenvolupar-se progressió per corda, la manipulació de càrregues en altura i el rescat del company en suspensió, entre d'altres.

Objectius de el curs

 • Conèixer i identificar els diferents sistemes d'ancoratges i anticaigudes, ús i manteniment.
 • Identificar els riscos inherents a la feina en alçada i verticals
 • Conèixer i utilitzar adequadament els equips de protecció individual per als treballs en alçada i verticals, així com el material emprat per a les intervencions de rescat.
 • Aprendre les tècniques més adequades a cada tipus dintervenció i la seva aplicació.
 • Valorar les diferents situacions reals que es poden generar en obra i proposar les mesures preventives i normes de seguretat necessàries.
 • Conèixer el procediment de les intervencions de rescat
 • Conèixer les diferents revisions periòdiques i manteniment dels EPI i materials emprats en treballs en alçada.

Durada

S'estableix 2 sessions de 16 hores de durada

Preus

 • Empreses i particulars: 200 € per alumne bonificables *
 • Aturats (20% dte.): 160€ per alumne. És a dir, s'aplica el descompte presentant la targeta INEM.
 

* Bonificació amb FUNDAE (Antiga tripartida) si es disposa de crèdit formatiu a través d'empresa i en cas de sol·licitar-la.

Continguts

Teòrics
 • NORMATIVA APLICABLE A la REALITZACIÓ DE TREBALLS EN ALÇADA
  • Definicions i normes generals
  • Legislació aplicable, normes UNE-EN i NTP
 • CAIGUDES DES ALÇADA. CONCEPTES GENERALS
  • Factor de Caiguda
  • Força de xoc
  • Distància de caiguda i distància de seguretat
  • Efecte pèndol
  • Síndrome de l'arnès
 • EPIS I DISPOSITIUS A UTILITZAR EN TREBALLS D'ALTURA I RESCAT
  • Sistemes de Protecció Individuals contra Caigudes (ÉS 363)
  • Equips de Protecció Individuals
 • ANCORATGES I LÍNIES DE VIDA HORITZONTALS I VERTICALS
 • OPERATIVES D'ACCÉS I POSICIONAMENT MITJANÇANT CORDES (TREBALLS VERTICALS)
 • OPERATIVES DE RESCAT
Pràctics
 • COL·LOCACIÓ, FUNCIONAMENT I ÚS DELS EPIS
 • TREBALLS AMB BASTIDES
 • TREBALLS EN ESCALES FIXES I DE MÀ
 • REALITZACIÓ DE NUSOS
 • TREBALLS EN COBERTES FRÀGILS
 • TREBALLS SOBRE EQUIPS I ESTRUCTURES METÀL·LIQUES
 • PROGRESSIÓ PER CORDES
 • TREBALLS AMB PLATAFORMES ELEVADORES DE PERSONES
 • ELEVACIÓ DE CÀRREGUES I RESCAT

Desenvolupament de el Curs

El curs es realitzarà en en 2 sessions de 8 hores de durada cadascuna distribuïdes de la següent manera:

 • 1a Sessió (8 hores lectives): 3 hores teòriques + 5 hores pràctiques
 • 2a Sessió (8 hores lectives): 3 hores teòriques + 5 hores pràctiques
 

Les classes teòriques estaran dirigides a alumnes amb coneixements amplis en prevenció de riscos laborals i sempre des del punt de vista real de les diferents
situacions que es puguin generar en les obres o centres de treball.

Les instal·lacions estan equipades amb les infraestructures necessàries per a la correcta realització de les pràctiques de el curs (Bastides, estructures metàl·liques, cobertes inclinades, línies de vida horitzontals i verticals, carrils, escales fixes i de mà, vies de progressió per cordes ..)

Primerament, tots els alumnes es col·locaran els EPI corresponents i necessaris per a cada supòsit pràctic (cascos, arnesos, anticaigudes, eslingues,
absorbidors, ...) a continuació, tots i cada un dels alumnes faran les situacions pràctiques establertes en els continguts, podent-se realitzar 2 grups de treball per a un major aprofitament de les pràctiques i les instal·lacions.

Les pràctiques estaran dirigides i tutelades per professors especialistes en l'assessorament i instal·lació adequació de Sistemes, Dispositius i Epis per a treballs en alçada i verticals, amb més de 15 anys d'experiència en el sector.

Inclou

 • Professors especialistes
 • Equips de Protecció Individuals de categoria III * (Arnesos, eslingues, cascs, anticaigudes, etc.)
 • Ús de les instal·lacions i infraestructures de WorkProtec (cobertes, escales, torres, pals, línies de vida, punts d'ancoratge, punts d'ancoratge, etc.)
 • Manual de el curs
 • Certificat individualitzat
* Es recomana que els alumnes portin els seus EPIS perquè puguin veure la seva idoneïtat i funcionament.