treball Segur

Procediment per a Treballs en Alçada

Quan es tracta de treballs que suposen risc greu o molt greu per a la seguretat i salut en el treball, es requereix de l'elaboració d'un procediment de treball segur. Pel que a nosaltres ens ocupa, que són els treballs en alçada, aquests procediments de treball segur s'han de personalitzar amb l'objectiu d'adaptar la seguretat a cada projecte concret.

És el cas de l'últim disseny de seguretat en alçada que hem realitzat per a una empresa murciana que necessitava disposar d'accessos segurs a la coberta. Per a això, hem instal·lat diferents sistemes i proteccions anticaigudes:

Procediment de treball segur

L'obra de muntatge de SISTEMES ANTICAIGUDES I PROTECCIONS COL·LECTIVES respon a la necessitat plantejada pel Promotor per disposar d'un accés segur a la coberta de les instal·lacions. Però per fer possible un procediment de treball segur per al nostre client, Com instal·lem els sistemes de manera segura? Ho veiem a continuació.

Línies de vida horitzontals temporals

Hem subministrat, instal·lat i certificat 18 unitats de línia de vida horitzontal temporal de 35 metres de longitud acord amb la norma EN 795 Tipus BC i especificacions CEN / TS 16415: 2013 tipus C, apta per a 2 usuaris a el mateix temps. aquesta línia de vida està fabricada amb fibra tèxtil i s'ha ancorat mitjançant peanyes fixades a xapa metàl·lica de tota la coberta.

Procediment de muntatge de les línies de vida temporals

El promotor té per objecte en aquesta obra, la substitució de la totalitat de la coberta ja que està en mal estat, d'aquí la necessitat de, mentre es realitzen els treballs de substitució, instal·lar per part de Workprotec les línies de vida temporals.

Per instal·lar la línia de vida, els nostres operaris s'han ancorat a les línies de vida permanents existents a les cobertes de les naus. S'ha procedit a realitzar el replanteig de la temporal, instal·lant les peanyes corresponents i fixant les línies de vida tèxtils als punts extrems, passant la cinta pels punts intermedis. Finalment, s'ha procedit a tensar les línies temporals quedant així finalitzat el muntatge.

Els nostres especialistes instruiran, en l'ús adequat dels EPI i el correcte funcionament de les línies de vida, a tots els treballadors de l'empresa o subcontractes que intervinguin en les cobertes. La formació contínua és una part fonamental per a desenvolupar un treball segur, ja que els treballs en alçada porten un alt risc associat a causa de la complexitat dels diferents supòsits.

Punts d'ancoratge permanents

Hem subministrat, instal·lat i certificat 28 unitats de Punts d'ancoratge permanents d'acord amb Normativa EN 795-A, Per a l'allotjament de les línies de vida temporals a instal·lar sobre la coberta.

Procediment de muntatge dels punts d'ancoratge

Ancorats a les línies de vida permanents existents en les cobertes de les naus, i havent accedit mitjançant bastida auxiliar, els nostres operaris han procedit a realitzar el replanteig de la línia de vida temporal, instal·lant les peanyes corresponents.

Cobrellernaris de malla

hem instal·lat protecció de lluernes per evitar el risc de caiguda per als treballadors que estiguin sobre la coberta. Es tracta d'una malla simple torsió que garanteix el treball segur.

Forma d'accedir a la coberta

Els accessos a coberta es realitzaran a través d'una bastida auxiliar amb trapa que serà prèviament instal·lat per facilitar l'accés als treballadors a la coberta.

Són bastides tubulars realitzats amb estructures metàl·liques prefabricades en alumini en forma de torre. Aquestes torres d'alumini poden desplaçar manualment per una sola persona sobre superfícies lleugerament horitzontals i fermes gràcies a les quatre rodes que posseeixen en la part inferior. Aquestes rodes posseeixen sistema de frenada i adequada capacitat de càrrega, sent la torre autoestable. És a dir, que evita la bolcada d'aquesta.

Galeria

CURSOS WORKPROTEC

Més de 25 anys formant a professionals d'altura

BOTIGA EPI

condicions empreses

Segueix tota l'actualitat de Workprotec

Subscriu-te al nostre newsletter

Descobreix les últimes novetats en seguretat en alçada