Punts de
ancoratge

Sistema d'ancoratge fix o temporal per la subjectar EPIS o sistemes anticaigudes

Punts d'ancoratge

Punts fixos o temporals per la subjectar EPIS o sistemes anticaigudes

Disseny, muntatge i manteniment de sistemes de seguretat per a la realització de tot tipus d'activitats en alçada.

Tipus Punts d'ancoratge

Els Punts d'ancoratge Permanents

Què són els
Punts d'ancoratge permanents

Els punts d'ancoratge estructurals són elements que són fixats a una estructura de forma permanent, a el qual es pot subjectar un EPI o dispositiu anticaigudes.

Es poden anar en superfícies verticals, horitzontals i inclinades com ara parets, columnes, sostres, teulades o qualsevol altra superfície estructural dels següents materials: fàbrica de maó, lloses i pilars de formigó, bigues metàl·liques, bigues de fusta ...

La resistència dels punts d'ancoratge estructurals ha de ser superior a 12 kN en la direcció en què es produeixi la caiguda.

USOS / RECOMANACIONS:

Els punts d'ancoratges estructurals poden ser per a 1, 2 i inclusivament 3 a el mateix temps, característiques que fixa el fabricant per a una superfície en concret.

L'instal·lador ha de determinar les possibles restriccions d'usuaris sobre la base de la zona d'instal·lació i material sobre el qual s'ha fixat l'ancoratge, però com a mínim ha de garantir el seu ús per a 1 persona com a mínim (12 kN).

Pot ser utilitzat en la majoria de treballs en alçada, tant per connectar els EPIS anticaigudes d'un operari directament mitjançant la seva eslinga d'amarratge, com per instal·lar dispositius i sistemes de seguretat anticaigudes com ara dispositius retràctils ÉS 360, Línies de vida horitzontals temporals i fixes A 795-B / C, Línies de vida verticals ÉS 353...

Pel que fa a les situacions de treball es poden utilitzar en:

 1. Cobertes planes i inclinades
 2. Maquinària, ponts grua, grues torre ...
 3. Façanes exteriors i interiors d'edificis
 4. Pous, forns, sitges
 5. Torres i antenes
 6. Vehicles
 7. Etc

Existeix una àmplia gamma de punts d'ancoratge estructurals que podem usar-los en llocs de difícil accés i facilitar un punt segur en les zones de treball en alçada.

punts d'ancoratge permanents

Models

punts d'ancoratge monoanclaje

Monoancoratges

A: Punt d'ancoratge fabricat en acer inoxidable. Fixat mitjançant morter químic a formigó, roca o obra massissa. Apte per a 1 usuari a el mateix temps.

B: Punt d'ancoratge d'acer, acer inoxidable o alumini endurit, amb fixació per pern M12. Força màxima treball des de 12 kN a 35 kN depenent de l'material de fabricació. Apte per a 1 usuari a el mateix temps.

C: Punt d'ancoratge amb un gran ull de connexió per a la una fàcil connexió de mosquetons. (Recomanat per a l'ús de mosquetons de gran obertura) Alta visibilitat en la foscor. Resistència 35 kN. Pot ser utilitzat en diferents materials tals com formigó, bigues de ferro, etc. Apte per a 1 usuari a el mateix temps.

D: Punt d'ancoratge fabricat en acer inoxidable pintat en groc alta visibilitat, orientable en la posició de treball per a més comoditat d'ús. Amb fixació per pern M12 Apte per a col·locar sobre pals o diferents suports específics. Força de trencament superior a 35 KN. Apte per a 1 usuari a el mateix temps.

E: Punt d'ancoratge, fabricat en acer inoxidable. Amb fixació per pern M12 Apte per a col·locar sobre formigó o perfils acer. Força de trencament superior a 15 KN. Apte per a 2 usuaris a el mateix temps.

F: Punt d'ancoratge en acer inoxidable en forma d'anella, amb fixació amb cargol M16 i resistència 20 KN, sent adequats per utilitzar en forjats de formigó i en estructures metàl·liques. Apte per a 2 usuaris a el mateix temps.

punts d'ancoratge bianclajes

Bianclatges

A: Punt d'ancoratge d'alumini, amb fixació amb doble pern de M12, apte per a superfícies de formigó, acer i fàbriques amb placa de repartiment. Apte per a 1 usuari a el mateix temps.

B: Punt d'ancoratge en alumini en brut o pintat de color (major visibilitat). Amb fixació per doble pern M12 Apte per a superfícies amb formigó o maó; en aquesta última s'aconsella utilitzar placa d'acer per garantir la fiabilitat de l'ancoratge. Apte per a 1 usuari a el mateix temps.

C: Punt d'ancoratge en acer inoxidable. Amb fixació amb doble pern M12 Apte per a superfícies amb formigó o maó en aquesta última s'aconsella utilitzar placa d'adaptació i contraplaca per garantir la fiabilitat de l'ancoratge. Apte per a 1 usuari a el mateix temps.

D: Punt d'ancoratge, fabricat en acer inoxidable. Amb fixació per doble pern M12 Apte per a col·locar sobre formigó o perfils acer. Força de trencament superior a 35 KN. Apte per a 3 usuaris a el mateix temps.

punts d'ancoratge estructurals especials

Especials

A: Punt d'ancoratge ocult, fabricat en acer inoxidable, és un ancoratge d'alta resistència ideal per a instal·lacions on l'estètica sigui gran valor (hotels, vestíbuls, edificis emblemàtics, etc.). Apte per a superfícies amb formigó. Força de trencament superior a 25 KN. Apte per a 1 usuari a el mateix temps.

B: Punt d'ancoratge OCULT consistent de dues parts: una claveguera de quatre boles i un casquet femella. Fixació a formigó o material de densitat equivalent mitjançant segellat químic. Molt utilitzat per a llocs on no es pugui quedar vist el punt d'ancoratge. Apte per a 1 usuari a el mateix temps.

C: Ancoratge especial per bigues de fusta fabricat en acer pintat de color amb subjecció amb puntes d'acer clavades directament a la biga de fusta. Resistència trencament 22 kN. Apte per a 1 usuari a el mateix temps.

D: Punt d'ancoratge especial per a teulades, es fixen directament a l'estructura de fusta mitjançant puntes d'acer clavades, pot estar fabricat en acer galvanitzat o acer inoxidable. Apte per a 1 usuari a el mateix temps.

Els Punts d'ancoratge temporals

Què són els Punts d'ancoratge temporals

Són dispositius d'ancoratge temporals, provisionals i transportables el disseny ha de permetre connectar un PPE contra caigudes d'alçada mitjançant un connector compatible, de manera que no es pugui desconnectar involuntàriament.

Han de tenir una resistència mínima de 12 kN en la direcció en la que s'aplicarà la força en cas de caiguda.

Es consideren EPI, per la qual cosa ha de portar marcatge CE i un fullet informatiu de fabricant.

USOS / RECOMANACIONS:

Existeixen diversos tipus d'ancoratges temporals segons la seva aplicació com ara marc d'una porta o forat de finestra, estructures metàl·liques, estructures tubulars, trípodes i braços articulats, etc.

Quant a les seves aplicacions són tan variades com específiques, abastant pràcticament totes les situacions de treball en alçada, verticals i espais confinats.

Cal tenir en compte que no són dispositius permanents, de manera que és molt important su revisió abans, durant i després de cada utilització així com l'element resistent / estructural on és col·locat, el qual ha de ser capaç de resistir en cas d'una caiguda (mínim 12 kN).

punts d'ancoratge temporals

Models Tèxtils

punts d'ancoratge temporals tèxtils

Cintes d'ancoratge

De diferents longituds i resistències, És l'opció més senzilla i ràpida per instal·lar un punt d'ancoratge temporal sobre una estructura de formigó, metàl·lics, fusta ...

Existeixen diversos models amb i sense anella, Reforçades per cants afilats, amb testimonis de desgast ...

 • longituds: 60-80-100-120-150-180-200 cm
 • Resistència: varia des dels 15 kN als 35 kN
 • Nº Usuaris: A 1 persona a el mateix temps

Es triarà la més adequada per a cada situació, Consulta amb els tècnics de Workprotec.

punt d'ancoratge temporal tèxtil

Multiancoratges regulables

Cinta d'ancoratge regulable mitjançant gaig blau / tensor ajustable a l'estructura (pilars, bigues ...).

Utilitzat per a la instal·lació de sistemes de seguretat anticaigudes a elements resistents com ara línies de vida temporals horitzontals i verticals.

 • longituds: Per pilars de 450 × 450 mm i pilars rodons de diàmetre 570 mm, encara que es pot fabricar a mida.
 • Resistència: 30 kN
 • Nº Usuaris: A 1 persona a el mateix temps.

Models Metálicos

punt d'ancoratge barra metàl·lica

Barra per a buits

Barra metàl·lica ajustable per a buits de portes interiors. Fabricada en acer galvanitzat, presenta gomes de protecció per als marcs de les portes.

Una solució còmoda, senzilla i ràpida per a treballs en interior d'edificis per a neteja de finestres, instal·lacions interiors ...

 • Longitud: Buits de 60 cm a 125 cm
 • Resistència: 13 kN
 • Nº Usuaris: A 2 persones a el mateix temps
ancoratge metàl·lica pinces d'ancoratge fixes

Pinces d'ancoratge fixes

Pinces d'ancoratge temporals per perfils metàl·lics H o I, ajustables fàcilment.

Fabricada en acer pintat o alumini amb anell d'ancoratge.

Una solució senzilla i ràpida per a treballs amb estructures metàl·liques.

 • Longitud: Perfils entre 75 i 235 mm
 • Resistència: 12 kN
 • Nº Usuaris: A 1 persona a el mateix temps.
ancoratge temporal metàl·lic

Punts d'ancoratge mòbils

Punts d'ancoratge temporals de desplaçament per perfils H o I, ajustables fàcilment. Fabricades en acer pintat o alumini amb anell d'ancoratge.

Gran llibertat de moviments a l'desplaçar-se per la pròpia biga on està situat gràcies als seus rodaments.

ATENCIÓ: utilitzar només en bigues horitzontals i atenció perquè pot sortir-se pels extrems de la biga sense no hi ha un límit físic.

 • Longitud: Perfils entre 60 i 640 mm
 • Resistència: 12 kN
 • Nº Usuaris: A 1 persona a el mateix temps
punt d'ancoratge temporal metàl·lic

Punts d'ancoratge parapets / ampits

Dissenyat per a ser usat sobre un parapet o ampit. Ajustable mitjançant dos cargols amb base de material plàstic circular per a un millor ajust a l'peto sense danyar-lo.

 • Longitud: Ample entre 60 i 360 mm
 • Resistència: 25 kN
 • Nº Usuaris: A 1 persona a el mateix temps.

Models Especials

trípodes i braços articulats

Tripodes i braços articulats

Dispositius per a treballs en espais confinats, treballs en façanes, estructures metàl·liques, dipòsits o sitges. Associat a un torn de rescat i un anticaigudes retràctil / rescatador, serveix tant per a l'ascens i descens de l'operari com el seu rescat en cas necessari.

trípode: fabricat en alumini amb diferents posicions en alçada i obertura de peus en funció de l'buit de treball.

 • Longitud: de 20 a 30 m en funció de l'entorn i anticaigudes associat.
 • Càrrega màxima admissible: kg 500
 • Nº Usuaris: A 1 persona a el mateix temps

Braç articulat: fabricat en acer inoxidable, ajustable en alçada i giratori 360º, ancoratge a força prèviament instal·lada.

 • Longitud: de 20 a 30 m en funció de l'entorn i anticaigudes associat.
 • Càrrega màxima admissible: kg 300
 • Nº Usuaris: A 1 persona a el mateix temps
perxa extensible

Perxes extensibles

Perxa extensible de fibra de vidre molt lleugera. Permet la col·locació de corda o anticaigudes des del terra. Amb adaptador per a diferents mosquetons.

 • Longitud: 6 m estesa
 • Nº Usuaris: 1 persona a el mateix temps.

Punts d'ancoratge 'Pes Mort'

Què són els Punts d'ancoratge 'Pes Mort'

Són dispositius d'ancoratge transportables per a ser utilitzats sobre superfícies planes i horitzontals, que retenen la caiguda de l'treballador gràcies al seu propi pes (Massa + inèrcia + fregament).

Sent classificat com EPI, Ha de portar el marcatge CE i un fullet informatiu de fabricant.

Poden col·locar-se sobre una coberta o terrassa sense realitzar perforacions, el que evita les fuites o goteres, evitant la necessitat d'un manteniment suplementari o de danyar la impermeabilització existent.

Su principal avantatge és que poden transportar manualment en peces soltes, Tenint cadascuna d'elles un pes inferior a 22kg.

Es pot utilitzar en revestiments d'estanqueïtat tipus PVC, làmines asfàltiques, EPDM, ...

REQUISITS PRINCIPALS:

Certificats per a 1 persona per punt d'ancoratge, hi ha al mercat fabricant que admeten fins a 2 persones a el mateix temps implementant més nombre de peces.

Han de complir els següents requisits:

 1. Ha d'estar situat a una distància superior de 2,50m de la vora (Lloc de risc de caiguda).
 2. La superfície on s'utilitzin haurà de ser plana i sensiblement horitzontal, No ha de tenir un pendent més gran de 5 °.
 3. no es podrà utilitzar en cas de gelada o risc de gelada.
punts d'ancoratge per a treballs en alçada

Models

punts d'ancoratge pes mort circular

Forma circular

Punt d'ancoratge transportable fabricat amb peces en acer galvanitzat i goma antilliscant de un total 300 kg. Posseeix ancoratge giratori amb absorbidor d'energia integrat en el pal per poder enganxar el sistema anticaigudes. Ideal per a treballs en cobertes de formigó, membrana monocapa, bituminoses o amb sorra fins a 5è d'inclinació.

 

punts d'ancoratge temporals pes mort en creu

Forma en creu o aspes

Punt d'ancoratge transportable de 16 pesos de 22kg fabricats en formigó i partícules d'acer.

Aquests pesos es col·loquen sobre 4 braços d'acer, connectats al centre mitjançant una placa equipada amb anella i un dissipador d'energia.

punts d'ancoratges temporals

Llast de formigó

Punt d'ancoratge estructural per llast, Fabricat en formigó armat amb un pes mínim de 300kg per a un sol usuari a què se li ha instal·lat un punt d'ancoratge permanent d'acord amb la norma A 795 Tipus A fixat mitjançant varetes roscades.

No està certificat com pes mort A 795 Tipus I, Per tant no és un EPI ni porta marcatge CE.

Ideal per a treballs d'obra civil (rases, pous, apuntalaments, ...).

punt d'ancoratge temporal pes mort

Transportable amb carro

Pes mort transportable amb carro és un dispositiu d'ancoratge portàtil per a ús darrere de passamans estructurals, baranes i parapets de parets. El pes mort del carretó és ideal per al seu ús on l'espai és limitat.

El dispositiu és ràpid i fàcil de configurar, emmagatzemar i transportar.

Perfecte per a operacions de manteniment de finestres, neteja de vidres, tendals, etc.

Característiques:

 • dimensions: 1470x610x524cm
 • Pes total: 208kg
 • Mínima altura requerida: 60cm
 • Nº Usuaris: 2 persones