Català Català Español Español
Català Català Español Español

Punts i dispositius d'ancoratge

Fem un repàs exhaustiu pels diferents tipus d'ancoratge i els seus usos per fer treballs en alçada amb seguretat.

En un article anterior parlàvem al bloc de Workprotec sobre “Dispositius lliscants sobre línies d'ancoratge”. Hi esmentàvem que la línia de vida o ancoratge està subjecta a un dispositiu o punt d'ancoratge, que alhora és un dels components del sistema anticaigudes, tal com es pot comprovar a la següent imatge.

sistema anticaigudes
Components d'un sistema anticaigudes

Què és un punt o un dispositiu d'ancoratge?

Segons la norma UNE EN 795: 2012: “dispositiu d'ancoratge és el conjunt d'elements que incorpora un o més punts d'ancoratge o punts d'ancoratge mòbils que poden incloure un element de fixació, per al seu ús com a part d'un sistema de protecció personal contra caigudes, i que es pretén que sigui extraïble de l'estructura i ser part del sistema d'ancoratge”.

Per la seva banda, l'ancoratge estructural és “l'element o elements que estan dissenyats per al seu ús en conjunció amb un sistema de protecció personal contra caigudes i per ser incorporats de manera permanent a una estructura”.

Per tant, l'ancoratge estructural subjecta i fixa el dispositiu d'ancoratge al suport, i no forma part, com a tal, del dispositiu d'ancoratge. Un exemple d'ancoratge estructural seria un sistema de fixació per resina d'alta resistència a un element estructural de formigó armat.

Tipus d'ancoratge

  • A. Ancoratges estructurals i punts d'ancoratge fix.
  • B. Ancoratges provisionals transportables.
  • C. Línies de vida flexibles horitzontals.
  • D. Línies de vida rígides horitzontals.
  • E. Ancoratges de pes mort.

Els dispositius de les classes A, C i D no estan inclosos a l'àmbit d'aplicació del RD 1407/1992, pel qual es regulen les condicions per a la comercialització i lliure circulació intracomunitària dels equips de protecció individual, per la qual cosa no es consideren equips de protecció individual i no poden portar marcatge CE.

Per la seva banda, els dispositius de les classes B i E sí que estan inclosos a l'àmbit d'aplicació d'aquest Reial decret, i es consideren equips de protecció individual. Per tant, disposaran de marcatge CE, fullet informatiu i manual d'instruccions del fabricant.

Punts d'ancoratge de tipus A

Dissenyats per ser instal·lats, mitjançant un ancoratge estructural, sobre superfícies verticals, horitzontals o inclinades, com ara parets, murs o pilars de formigó armat, sostres o cobertes.

Tan important és la idoneïtat del punt o dispositiu d'ancoratge com la resistència de l'ancoratge estructural i per descomptat del suport sobre el qual s'instal·larà.

La seva forma més habitual és la de platina metàl·lica, d'una sola peça, plegada i que es fixa al suport mitjançant elements de cargols, encara que també hi ha tipologies de tipus càncam o argolla.

I es poden instal·lar mitjançant fixació mecanitzada, per soldadura, amb ancoratges passius i ancoratges actius (per fregament, per adherència o per forma). El fabricant del dispositiu establirà en les instruccions d'instal·lació el tipus d'ancoratge més adequat per a cada model.

Punts d'ancoratge tipus B

Els ancoratges tipus B són mòbils i transportables, sense tenir caràcter permanent. La seva instal·lació no es realitza mitjançant ancoratges estructurals, sinó que normalment s'adapten a la forma geomètrica de l'element suport, ajustant-s'hi.

Són molt versàtils, ja que poden instal·lar-se pràcticament sobre tot tipus de suports sense necessitat de foradar o realitzar fixacions mecàniques.

Punts d'ancoratge del tipus C

Consisteixen en línies de vida, horitzontals i flexibles, de cable metàl·lic, corda o cinta tèxtil. El sistema anticaigudes que porten els treballadors es connecta directament a la línia flexible i aquest tipus d'ancoratges permet llibertat de moviment dels treballadors al llarg del recorregut.

Segons la longitud de la línia de vida, pot ser necessari l'ús d'ancoratges intermedis, compensant amb ells la longitud i la fletxa que experimentaria aquesta en cas de caiguda.

Per complir la norma UNE EN 795, els fabricants han dacreditar que el sistema està assajat en funció de la longitud, del nombre dusuaris, els requisits de rigidesa i la resistència de tots els components.

Punts d'ancoratge del tipus D

Es tracta d'una línia rígida horitzontal, formada per un rail metàl·lic d'alumini o acer, i per on llisca un carro, on es connecta el sistema anticaigudes. Aquestes línies de vida han de disposar de topalls als seus extrems, de manera que el carro mai se surti del rail.

Punts d'ancoratge del tipus E

Són dispositius anomenats de “pes mort”, utilitzables sobre superfícies horitzontals i que retenen la caiguda gràcies al seu propi pes. Aquesta forma d'instal·lació, per simple suport sobre la superfície, exigeix ​​el compliment de certs requisits:

  • Heu d'estar situat a una distància superior a 2,5 m de la vora de caiguda.
  • La superfície on s'instal·li no haurà de tenir una inclinació més gran de 5º.
  • No es podrà utilitzar en cas de gelada o risc de gelada.

Perquè la seva instal·lació sigui senzilla, estan compostos per elements desmuntables, que es poden retirar sense cap dificultat i que permeten el transport manual per una única persona.

Recomanacions per als punts d'ancoratge

Pel que fa a la resistència del suport sobre el qual s'instal·larà el punt d'ancoratge, és fonamental tenir en compte el material i el seu estat, instal·lant-se sempre d'acord amb les instruccions del fabricant.

També se seguiran les recomanacions de caràcter informatiu relatives a la instal·lació, recollides a l'Annex A de la norma UNE EN 795.

Amb relació a la senyalització d'un dispositiu d'ancoratge, convé col·locar un senyal d'informació, juntament amb el punt o dispositiu, sobre l'obligació de fer servir equips de protecció individual.

Finalment, cal destacar que no tots els punts o dispositius d'ancoratge estan dissenyats per treballar en totes les direccions dels possibles esforços a què estiguin sotmesos. Per tant, és fonamental respectar les limitacions d'ús indicades pel fabricant al corresponent manual d'instruccions, per a la qual cosa és fonamental assessorar-se d'una empresa especialitzada, com ara Workprotec.

fonts

Fernando Espinosa Gutiérrez
Fernando Espinosa Gutiérrez
Arquitecte tècnic i tècnic PRL

Formador en Seguretat i Salut a la Fundació Laboral de la Construcció i Col·legis Professionals d'Arquitectes i Arquitectes Tècnics.
Elaboració destudis i estudis bàsics de seguretat, assessorament a empreses per a la redacció de plans de seguretat i salut i documents de gestió preventiva.
Coordinador de seguretat i salut en fase dexecució.

Comparteix:
LinkedIn
Twitter
Facebook

Deixa una resposta

La seva adreça de correu electrònic no es publicarà. Els camps obligatoris estan marcats amb *

CURSOS WORKPROTEC

Més de 20 anys formant a professionals d'altura

BOTIGA EPI

condicions empreses

Segueix tota l'actualitat de Workprotec

Subscriu-te al nostre newsletter

Descobreix les últimes novetats en seguretat en alçada