Català Català Español Español
Català Català Español Español

Rescat en espais confinats

El rescat en espais confinats implica el rescat i la recuperació de víctimes atrapades en un espai de ventilació desfavorable i al qual només es pot accedir per una entrada reduïda.
rescat en espais confinats

En aquest article veurem els tipus de rescat en espais confinats i els equips de protecció necessaris per dur-los a terme. A causa de l'elevat risc associat a aquest tipus de feines, és convenient comptar amb formació especifica i el assessorament de professionals.

 

Què és un espai confinat?

Segons la NTP 223: Treballs en recintes confinats elaborat per l'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball (INSST), definim un espai confinat com «qualsevol espai amb obertures limitades d'entrada i sortida i ventilació natural desfavorable, s'hi poden acumular contaminants tòxics o inflamables, o tenir una atmosfera deficient d'oxigen, i en què no està concebut per a una ocupació continuada del treballador».

 

Tipus de rescat en espais confinats

Segons la situació concreta de treball, ens podem trobar amb tres tipus de rescat en espais confinats: auto rescat, rescat sense entrada i entrada de rescat.

 

Auto rescat

En un autorrescat, com suggereix el nom, l'individu reconeix una condició crítica o símptomes d'exposició i surt de l'espai pel seu compte. Alternativament, un monitor d'entrada, que està fora de l'espai, pot reconèixer un perill nou i ordenar les persones que abandonin l'espai abans que es vegin afectades. Aquest és el mètode de rescat preferit ja que els perills dels espais confinats poden incapacitar o matar ràpidament una persona. Una persona gairebé sempre pot sortir d'un espai confinat en molt menys temps del que triga a esperar que algú entri i la recuperi.

 

Rescat sense entrada

Un rescat sense entrada implica intentar treure una persona incapacitada sense que ningú més no ingressi a l'espai confinat. Això es pot fer a través d'una línia de seguretat unida al personal a l'espai confinat o agafant el personal amb una corda, corretja o pal i estirant-los a un lloc segur. Personal militar i policial practicant tècniques de rescat en espais confinats. Amb menys freqüència, es pot fer un rescat sense entrada passant equips o eines a la persona incapacitada que, a causa de la naturalesa de lespai confinat, només ells poden usar de manera efectiva.

 

Entrada de rescat

Aquesta és una opció d'últim recurs, ja que tenir més personal ingressant a una àrea que ja ha incapacitat una o més persones col·loca el rescatador en un risc considerable. Els rescats d'entrada s'han de planificar i executar amb cura per evitar crear més víctimes que necessitin rescat. Els rescatistes han de ser conscients del seu entorn i han de reavaluar els plans immediatament si hi ha algun canvi en les condicions de l'espai confinat. En cas d'un rescat d'entrada, es recomanen rescatistes de reserva en cas que els rescatistes d'entrada inicial trobin problemes.

 

EPI's per al rescat en espais confinats

  • Punts d'ancoratge: el punt d'ancoratge és tot sistema de seguretat fix o temporal, que s'utilitza per ancorar i subjectar els equips de protecció i/o els sistemes anticaigudes.
  • Dispositius per a l'ascens i el descens: són sistemes com el torn de rescat, que faciliten l'ascens o decés de la víctima.
  • Dispositius anticaigudes: es tracta d' diferents dispositius que evitin o frenin una possible caiguda del treballador.
  • Arnès de seguretat: el arnès permet que el treballador als dispositius anticaigudes.
  • Casc de protecció: serveixen per protegir el cap de possibles impactes, tant per caiguda o accident com per caiguda d'un objecte.
 

Altres EPI's que es poden fer servir depenent del tipus de treball que s'estigui desenvolupant a l'interior de l'espai confinat són la protecció ocular i facial. Aquests s'usen amb l'objectiu de protegir el treballador quan hi ha risc d'esquitxades de líquids perillosos o possible impacte d'objectes. A més, també hi ha eines, com els protectors de corda, que no són considerats EPI's però que és convenient utilitzar. Per això, és molt recomanable rebre assessorament professional sobre quins equips i sistemes anticaigudes utilitzar per garantir la màxima seguretat.

 

 

Professionals formats i qualificats

En Workprotec comptem amb professionals de treballs i rescats en espais confinats que tenen qualificació ATEX. És a dir, espais confinats amb presència de gasos o vapors inflamables. Per poder desenvolupar aquest tipus de treballs, comptem amb tots els EPI's i anticaigudes necessaris. A més, impartim cursos per formar futurs professionals de treballs en espais confinats.

Comparteix:
LinkedIn
Twitter
Facebook

Deixa una resposta

La seva adreça de correu electrònic no es publicarà. Els camps obligatoris estan marcats amb *

CURSOS WORKPROTEC

Més de 20 anys formant a professionals d'altura

BOTIGA EPI

condicions empreses

Segueix tota l'actualitat de Workprotec

Subscriu-te al nostre newsletter

Descobreix les últimes novetats en seguretat en alçada