Sistemes
Anticaiguda

Dissenyem la millor solució de seguretat en projectes de treballs en alçada

Sistemes Anticaiguda

Dissenyem la millor solució per a la seguretat del teu projecte

Disseny, muntatge i manteniment de sistemes anticaiguda
per a tot tipus de treballs en alçada.

Què són els sistemes anticaiguda

Els sistemes anticaiguda són aquells components de seguretat la funció principal dels quals és aturar la caiguda d'un treballador a diferent nivell, actuant com a mecanisme de suport o subjecció. Aquests equips s'han d'utilitzar sempre que hi hagi risc de caiguda des de diferent nivell que no es pugui evitar o reduir mitjançant aplicació d'altres mesures preventives.

Tipus de sistemes anticaiguda

Sistemes d'ancoratge lineals flexibles que permet desplaçaments al llarg del seu recorregut i per les zones dels treballs en altura on hi hagi risc de caiguda. Poden ser horitzontals o verticals.

Sistemes d'ancoratge lineals rígids pel qual permet el desplaçament d'un o diversos treballadors ancorats cada un amb el seu carro de translació. No pateix deformació o fletxa en cas de caiguda

És necessari comptar amb equips de rescat, sistemes d'elevació i descens perquè en cas d'accident es pugui rescatar la víctima de manera ràpida, segura i eficaç.

Són sistemes anticaiguda de protecció col·lectiva que s'instal·len en el perímetre de la vora on hi ha risc de caiguda en alçada. Poden ser de caràcter temporal o fixes i de diversos materials: acer, alumini, PVC, xarxes, ...

Són sistemes anticaiguda de protecció col·lectiva que s'instal·len per crear accessos segurs sobre cobertes fràgils, salvar diferències d'alçada com petos, canonades, instal·lacions o fins i tot per crear zones de pas aèries. 

Dissenyades a mida per comunicar espais situats a diferents alçades. Poden portar cancel·la d'accés inferior i desembarcament superior amb passarel·la i baranes laterals, pot portar integrat el sistema anticaigudes.

Dispositius d'ancoratge anticaiguda mòbils que faciliten l'accés, descens i rescat en determinades operacions en espais confinats o de difícil accés.

Sistemes anticaiguda de protecció col·lectiva. Existeixen diferents tipus segons la seva ubicació: horitzontals, verticals, tipus forca, protecció de buits i obertures, perdudes per a un sol ús, oferint seguretat integral.

Dispositius d'ancoratge anticaiguda que són fixats a una estructura resistent de forma permanent o temporal. A aquests es pot subjectar un EPI o dispositiu anticaiguda per evitar la caiguda.

Sistemes de protecció col·lectiva que s'instal·len a les cobertes, concretament sobre les plaques translúcides de les lluernes, claraboies o obertures d'il·luminació natural. 

Sistemes anticaiguda: servei Integral, clau en mà

Realitzem implantacions de tot tipus de sistemes anticaigudes en altura adequats a les teves necessitats. Estem formats i acreditats per les principals marques del mercat i comptem amb personal tècnic altament qualificat per dur a terme el teu projecte de treballs en alçada amb les màximes garanties, instal·lació certificada, formació en l'ús dels diferents sistemes anticaiguda i EPIS, així com el manteniment i revisió periòdica obligatòria.

Preguntes freqüents

Tot seguit hem preparat una bateria de preguntes i consultes recurrents que, en els nostres més de 25 anys d'experiència, ens hi hem anat trobant. Si tens qualsevol altra qüestió, no dubtis a posar-te en contacte amb el nostre servei tècnic i la resoldrem encantats. 

Revisions de línies de vida i punts d'ancoratge

Són obligatòries, vénen reflectides en el manual d'instruccions de cada fabricant i ho corrobora la norma europea EN 365: 2005, Especifica els requisits generals mínims per a les instruccions d'ús, manteniment, revisió periòdica, reparació, marcat i embalatge dels EPI contra caigudes d'altura.

Les revisions previstes són les següents:

1. Per l'usuari abans de cada ús (revisió superficial)

2. Periòdicament a l'almenys cada 12 mesos (revisió en profunditat per persona competent)

3. En cas de caiguda o sol · licitació: incident / accident (Revisió en profunditat per persona competent)

4. Després d'un ús intensiu - Recomanació (Revisió en profunditat per persona competent)

Pel que fa a la persona competent per a la revisió periòdica: Persona coneixedora dels requisits existents relatius a la revisió periòdica i de les recomanacions i instruccions emeses pel fabricant, aplicables a l'component, subsistema o sistema a revisar.

notes

1: Aquesta persona hauria de ser capaç d'identificar i avaluar la importància dels defectes, hauria d'iniciar l'acció correctora a prendre i hauria per tant tenir competència i recursos necessaris per fer-ho.

2: Una persona competent pot necessitar ser formada pel fabricant o el seu representant autoritzat sobre determinats EPI o altres equips.

3: Una persona pot ser competent per a realitzar revisions periòdiques d'un model particular d'EPI o d'un altre equip o pot ser competent per examinar diversos models.

WORKPROTEC disposa de personal competent per a les revisions periòdiques en profunditat de les més importants marques i fabricants de l'mercat. Demana pressupost sense compromís.

És obligatori planificar rescat en altura

En el treball en altura és habitual que les empreses se centrin en instal·lar les solucions de seguretat en altura necessàries. però també és obligatori planificar els rescats en alçada per minimitzar els danys que pugui patir un treballador si es produeix una caiguda. L'accidentat es pot trobar en diferents situacions de perill de les de ser rescatat. Conformi estableix l' RD 2177: 2004, A la feina en alçada es requereix un procediment de rescats amb l'objectiu de garantir la seguretat i la salut dels treballadors. En cas que es produeixi un accident, l'operari pot patir greus danys per a la salut o fins i tot perdre la vida, per això és molt important:

  • Realitzar un anàlisi de possibles riscos abans de realitzar el treball en alçada.
  • Intervenir amb rapidesa per tal de mitigar els danys que la víctima hagi pogut patir. Per això, cal planificar els rescats en altura de forma prèvia a fer la feina. 
  • Que els operaris rebin la formació necessària en rescats per conèixer les tècniques i coneixements en primers auxilis.
 

El millor sistema de rescat és el que s'ha planificat prèviament i no hi ha un únic sistema de rescat. És a dir, el millor sistema de rescat és aquell que millor s'adapti a la feina que es desenvoluparà.

Per a més informació podeu consultar els nostres articles sobre rescats en altura
Línies de vida certificades i homologades

Les línies de vida han de complir la norma europea EN 795, Dispositius d'ancoratge i més concretament en la seva tipologia C, línies de vida horitzontals flexibles. Per això han d'estar dissenyades i fabricades sota les exigències de la norma i assajades per un organisme independent que les certifica.

És per això, que una línia de vida de fabricació pròpia que tinguem instal·lada en la nostra coberta no es pot certificar sota la norma. Es pot adaptar / modificar i / o reinstal·lar per una altra que compleixi les especificacions tècniques, emetent un certificat de muntatge per empresa acreditada i emissió de la documentació tècnica i d'utilització necessària. WORKPROTEC pot assessorar i realitzar la instal·lació amb la documentació exigida de la seva línia de vida.

Quins EPIs cal revisar

En primer lloc, cal indicar que només es revisen els EPI de categoria III - Riscos que puguin tenir conseqüències molt greus, com la mort o danys irreversibles a la salut, d'acord indica el Reglament (UE) 2016-425, De 9 de març de 2016 relatiu als equips de protecció individual.

Aquestes revisions són obligatòries i vénen reflectides al manual d'instruccions de cada EPI. Ho corrobora la norma europea EN 365: 2005, Especifica els requisits generals mínims per a les instruccions d'ús, manteniment, revisió periòdica, reparació, marcat i embalatge dels EPI contra caigudes d'altura.

Les revisions previstes són les següents:

  1. Per l'usuari abans de cada ús (revisió superficial)
  2. Periòdicament almenys cada 12 mesos (revisió en profunditat per persona competent)
  3. En cas de caiguda o sol·licitació: incident/accident (Revisió en profunditat per persona competent)
  4. Després d'un ús intensiu – Recomanació (Revisió en profunditat per persona competent)
 

Pel que fa a la persona competent per a la revisió periòdica: Persona coneixedora dels requisits existents relatius a la revisió periòdica i de les recomanacions i instruccions emeses pel fabricant, aplicables a l'component, subsistema o sistema a revisar.

notes
  1. Aquesta persona hauria de ser capaç d'identificar i avaluar la importància dels defectes, hauria d'iniciar l'acció correctora a prendre i hauria per tant tenir competència i recursos necessaris per fer-ho.
  2. Una persona competent pot necessitar ser formada pel fabricant o el seu representant autoritzat sobre determinats EPI o altres equips.
  3. Una persona pot ser competent per a realitzar revisions periòdiques d'un model particular d'EPI o d'un altre equip o pot ser competent per examinar diversos models.
 

WORKPROTEC disposa de personal competent per a les revisions periòdiques en profunditat de les més importants marques i fabricants de l'mercat. Demana pressupost sense compromís.

Seguretat col·lectiva i individual

Les línies de vida NO SÓN OBLIGATÒRIES com a tal, el que és obligatori és la instal·lació de sistemes de protecció anticaigudes quan hi ha risc de caiguda en alçada (protecció de l'treballador enfront de el risc de caiguda d'altura> 2m) segons indica la LPRL 31/1995, Els reials decrets i normativa que la desenvolupa i es pot solucionar amb línies de vida, punts d'ancoratge, carrils d'ancoratge o fins i tot amb baranes de protecció perimetral, Ja que prima la seguretat col·lectiva enfront de la individual

Sí, així ho preveu la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 31/95 que indica que el treballador ha de tenir la formació necessària sobre els riscos que es derivin de la utilització dels equips de treball.

Està regulada pel Reial Decret 2177 / 2004. En el qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels equips de treball en matèria de treball en alçada temporal. La seva aprovació va suposar un pas important en la regulació dels treballs temporals en alçada. Abasta els treballs sobre escales de mà, bastides i treballs amb tècniques d'accés i Treballs Verticals.

La realització de Treballs en Alçada amb les condicions de seguretat apropiades inclou la utilització d'equips de treball segurs (normes UNE-EN). Així com la informació i formació específica teoricopràctica dels treballadors.

La millor proposta d'aquests cursos és una modalitat presencial teoricopràctica per la complexitat i operatives dels diferents supòsits. Dotant als alumnes de les habilitats bàsiques per desenvolupar-se en aquest mitjà de manera segura i professional.

Quant a la durada dels cursos, ha de ser d'acord amb els objectius i els continguts, així com l'especialitat a impartir. Com a exemple, un curs de Treballs en Altura conforme al RD 2177/2004 ha de tenir una durada mínima de 8h.

Necessites formació especialitzada?

En WorkProtec comptem amb personal especialitzat en tot tipus de Treballs en Alçada amb més de 30 anys d'experiència. Adaptem els nostres cursos a les necessitats de l' client , Els seus operatives de treball i / o els seus procediments, i pot gestionar les bonificacions dels cursos a través de la Fundació Estatal per a la Formació en l'Ocupació (FUNDAE).

Per a més informació visiti el nostre apartat de formació Especialitzada

Protecció dorsal

Entenem per protecció dorsal (crinolina o cèrcols de protecció) tota aquella estructura de protecció perimetral composta per un conjunt de cèrcols concèntrics que envolten l'escala o escala d'accés.

És de sobres conegut que la protecció dorsal genera en els usuaris una falsa sensació de seguretat, sentint-se més protegits en el pla psicològic, permetent fins i tot descansar a poder recolzar l'esquena i els peus en els cèrcols de protecció.

En cas de caiguda per pèrdua de control, desmai, ensopegades, etc. poden produir greus lesions per al treballador, mutilacions i fins i tot la mort.

· En cas de rescat, la situació és molt complexa, el rescatador ha d'estar en una posició més elevada que el ferit. Així a l'arribar a l'altura de l'accidentat, el rescatador ha de sortir fora dels cercles.

· Igual de complicat resulta en els casos d'accident on s'ha posat una reixa perquè les extremitats no surtin fora de l'estructura. Es complica el rescat perquè el ferit no porta arnès on poder subjectar-ho.

· El diàmetre dels cèrcols pot dificultar l'accés amb material

El que actualment no és concebible és la instal·lació d'escales fixes amb la protecció dorsal com a únic element de seguretat

Una solució molt utilitzada actualment és combinar la crinolina amb les línies d'ancoratge vertical, Ja sigui de caràcter rígid ES-353 1 o flexible ES-353 2.

En Workprotec instal·lem i certifiquem Escales d'Accés, advocant per l'ús de Sistemes Anticaigudes lliscants (Línies de vida verticals) com a únic i obligatori sistema de seguretat. També defensem la eliminació de les proteccions dorsals com a solució de seguretat de la feina alçada, garantint una major seguretat als usuaris d'aquests accessos. Doncs no cal oblidar que la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals estableix que l'empresari ha d'adoptar les mesures necessàries per eliminar o reduir els riscos tot el possible. Demana pressupost sense compromís.