Sistemes anticaigudes en escales fixes

escales fixes

Les escales fixes són els mitjans que, instal·lats sobre estructures o tancaments verticals, es fan servir per accedir ocasionalment a zones elevades amb intenció de dur a terme tasques dinspecció, manteniment i neteja.

No disposen de normativa específica, encara que sí que requereixen certes condicions tecnicopreventives, legalment establertes a l'apartat 8 de l'Annex I del Reial decret 486/1997, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball.

Potser el més rellevant és que, a partir d'una alçada de quatre metres, han de disposar d'una protecció que envolti l'escala, encara que no s'estableixen dimensions, distàncies o separacions entre els elements que componguin aquesta protecció, sorgint dubtes de com aleshores s'ha de configurar escala perquè sigui segura durant el seu ús.

Com protegir llavors qui utilitza les escales fixes?

És evident, com indica la Nota Tècnica de Prevenció (NTP) núm. 1161 de l'Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball (INSST), que els riscos que es generen durant la utilització de les escales fixes són deguts a les condicions materials deficients del lloc de treball, a fallades en el disseny, instal·lació i manteniment de les mateixes, així com a actes insegurs o deficient utilització del mateix treballador.

El risc principal derivat de la utilització de les escales fixes és el de caiguda d'altura

L'estudi elaborat per l'anatomista David Riches, «Preliminary investigation into the fall-Arresting effectiveness of ladder safety hoops», conclou que la protecció perimetral de les escales no només no ofereix una protecció efectiva contra les possibles caigudes a diferent nivell, sinó que també pot generar danys físics per cops als treballadors en la seva caiguda, sent molt recomanable que es complementi amb la dotació de un sistema anticaigudes.

D'altra banda, l'article 15 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals, estableix que l'empresari aplicarà mesures que integren el deure general de prevenció d'acord amb certs principis, entre els quals hi ha evitar els riscos, avaluar els riscos que no es puguin evitar i combatre els riscos a l'origen, entre d'altres.

Per a més abundament, l'article 16 de la mateixa Llei obliga l'empresari a avaluar els riscos i, a partir d'aquí, han de fer activitats preventives per eliminar, reduir o controlar els riscos identificats.

Altres referències tecnicopreventives

La norma UNE EN ISO 14122-4:2017 fixa l'alçada per a la instal·lació de la protecció perimetral quan el risc de caiguda d'alçada és de menys de 3 m. d'alçada, havent de començar la protecció entre els 2,20 i els 3 m. d´alçada per sobre de la zona d´arrencada.

Aquesta protecció perimetral ha de tenir una resistència establerta i garantida pel fabricant, mitjançant la realització d'assajos a les sol·licitacions fixades a la norma UNE esmentada al paràgraf anterior.

Aquesta norma UNE sí que fixa dimensions i distàncies entre els seus elements, tal com es mostra a la imatge següent:

Dimensions dels elements de l'escala fixa amb protecció perimetral
Dimensions dels elements de lescala fixa amb protecció perimetral. Font: INSST – NTP 1160

D'altra banda, i encara que les NTP editades per l'INSST no són de compliment obligat, sí que desenvolupen i complementen, en molts casos, la normativa vigent, constituint-se en guies de bones pràctiques preventives.

En aquesta línia, a la NTP núm. 1160 s'estableix que, en funció de l'avaluació de riscos realitzada per l'empresari a què fèiem abans referència, l'escala podrà disposar d'un dels elements estructurals següents contra el risc de caiguda d'alçada o de tots dos de forma simultània: protecció perimetral i línia d'ancoratge rígida.

La mateixa publicació cita que la línia de vida podrà estar acoblada al muntant o eix central de l'escala, podent venir instal·lada de fàbrica o ser instal·lada a posteriori, per una empresa autoritzada pel fabricant, com a element independent.

Quins requisits documentals han de complir aquestes línies d'ancoratge?

Sempre que es contracti la instal·lació d'una línia d'ancoratge rígida, se sol·licitarà a l'instal·lador:

  • Manual d'utilització del fabricant, que ha d'incloure la periodicitat de les revisions.
  • Declaració de conformitat.
  • Nota de càlcul amb el nombre d'usuaris i càrregues màximes de la instal·lació.
  • Certificat de muntatge de la línia d'ancoratge, signat per un tècnic acreditat pel fabricant.
Escales fixes
Placa identificativa del sistema anticaigudes instal·lat en escala fixa. Font: Fernando Espinosa Gutiérrez. Obra: Centre d'Oci Odisseu. Múrcia.

Per a aquesta actuació Workprotec disposa d'un ampli catàleg de productes, ajustats a cada situació concreta, instal·lant línies de vida i subministrant sistemes anticaigudes acords a aquest tipus de protecció.

Fonts:

Fernando Espinosa Gutiérrez
Fernando Espinosa Gutiérrez
Arquitecte tècnic i tècnic PRL

Formador en Seguretat i Salut a la Fundació Laboral de la Construcció i Col·legis Professionals d'Arquitectes i Arquitectes Tècnics.
Elaboració destudis i estudis bàsics de seguretat, assessorament a empreses per a la redacció de plans de seguretat i salut i documents de gestió preventiva.
Coordinador de seguretat i salut en fase dexecució.

Comparteix:
LinkedIn
Twitter
Facebook

2 comentaris

Deixa una resposta

La seva adreça de correu electrònic no es publicarà. Els camps obligatoris estan marcats amb *

CURSOS WORKPROTEC

Més de 20 anys formant a professionals d'altura

BOTIGA EPI

condicions empreses

Segueix tota l'actualitat de Workprotec

Subscriu-te al nostre newsletter

Descobreix les últimes novetats en seguretat en alçada