Sistemes de suspensió per a treballs verticals

sistemes de suspensió

Quan es duen a terme feines en alçada, l'elecció de la tècnica emprada depèn de la naturalesa de la tasca, la posició en què romandrà el treballador, la forma d'accés al lloc de treball i si en aquest existeixen o no proteccions col·lectives eficaces. A l'article Tipus de treballs en alçada, ja plantegem que els equips i sistemes de protecció contra caigudes en altura es classifiquen en: sistemes de retenció, sistemes anticaigudes, sistemes de subjecció, sistemes per a tècniques d'accés i posicionament mitjançant cordes i sistemes de rescat o salvament.

Podríem fixar ara que els principals treballs verticals que s'executen en suspensió són per a tècniques d'accés i posicionament mitjançant cordes i per a rescat o salvament.

treballs verticals en suspensió

Imatges. A l'esquerra, feines amb tècniques d'accés i posicionament mitjançant cordes.
A la dreta, tasques de rescat o salvament. Font: CAMP Safety.

 

Suspensió en treballs verticals

Els treballs mitjançant tècniques d'accés i posicionament mitjançant cordes (treballs verticals) permeten realitzar una tasca de manera segura i ràpida. Se solen utilitzar en feines molt puntuals i, normalment, de curta durada.

Però compte, perquè de vegades es fan feines verticals en operacions que podrien executar-se amb un altre equip de treball que impliqués un risc menor. El RD 2177/2004 assenyala, a l'apartat 4.1.3 de l'annex que “La utilització de les tècniques d'accés i de posicionament mitjançant cordes es limitarà a circumstàncies en què l'avaluació del risc indiqui que el treball es pot executar de manera segura i en què, a més, la utilització d'un altre equip de treball més segur no estigui justificada”.

A més, l'apartat 4.1.1 de l'annex, estableix que “s'escolliran els equips de treball més apropiats per garantir i mantenir unes condicions de treball segures, tenint en compte, en particular, que caldrà donar prioritat a les mesures de protecció col·lectiva davant de les mesures de protecció individual i que lelecció no podrà subordinar-se a criteris econòmics”.

 

Sistemes de suspensió per a treballs verticals

Accés mitjançant corda

Quan s'hi accedeix mitjançant corda, sempre cal comptar amb una corda de treball per poder pujar i baixar, amb ajuda de descensors i ascensors. Aquesta corda s'ha d'utilitzar alhora que una corda de seguretat que, mitjançant un dispositiu anti caiguda, aturarà possibles caigudes produïdes pel trencament de la corda de treball o per un error humà.

Com que el treballador està en suspensió la major part del temps, cal que porti un arnès anti caiguda confortable, certificat d'acord amb les normes EN 813 i EN 361; a més de fer ús d'un seient rígid.

Accés des de dalt

Accedir al lloc de treball des de dalt és lopció més senzilla i segura, evitant laccés des de baix, que suposa un esforç físic més que considerable. En aquest cas, pot ser suficient utilitzar tan sols un descensor que permeti baixar per la corda de treball, que sempre ha d'estar connectada a l'anti caiguda de la corda de seguretat.

Accés des de baix

Per la seva banda, quan sigui necessari accedir al lloc de treball des de l'inferior i amb cordes instal·lades prèviament, cal utilitzar un bloquejador instal·lat a l'arnès i un ascensor que, en utilitzar-se amb pedal, permet avançar de forma ràpida i senzilla.

Quan l'operari està en suspensió i requereix fer petites pujades, es recomana sempre que utilitzi un descensor que permeti realitzar també ascensos, combinat amb un bloquejador de puny i un pedal. L'ús alhora d'aquests elements permet passar de manera ràpida de la configuració de descens a la d'ascens i viceversa.

Per a aquest tipus de feines, ia manera únicament d'exemple a causa del nombre de configuracions que podrien plantejar-se en funció de la tasca a realitzar, un sistema de suspensió per a feines verticals estaria compost, a més de per calçat, guants i casc de protecció, per:

  • Una corda de treball i una altra corda de seguretat. Ambdues semiestàtiques, fabricades en poliamida, de diàmetre 10-11 mm, amb marcatge CE i conformes a la norma EN 1891.
  • Puny bloquejador per a ascens vertical, amb marcatge CE i conforme a la norma EN 12841/B.
  • Descensor, amb marcatge CE i conforme a la norma EN 12841/C.
  • Cinta d'extensió per a dispositiu anticaigudes, per connectar-lo, mantenint la corda de seguretat a la distància correcta respecte a la corda de treball. Amb marcatge CE i conforme a la norma EN 354.
  • Arnès anti caiguda integral per a suspensió, conforme a les normes EN 361 i EN 813.
  • Bloquejador, amb requisits de la norma EN 12841/AB i EN 353-2.
  • Pedal per fer servir en ascens vertical.
  • Connectors, d'acord amb la norma EN 362.

 

Suspensió en tasques de rescat o salvament

En un article anterior d'aquest bloc també tractem els Rescats en estructures. Ja tractem com es regulen normativament els rescats, els diferents tipus de rescats en funció del tipus de caiguda que es produeixi i els sistemes de rescat.

Sempre que es treballi en altura cal que els operaris s'equipin amb sistemes de rescat adequats, formant els equips de treball perquè puguin, ràpidament, rescatar qualsevol treballador que romangui penjat del seu arnès després d'una caiguda.

Recordem que el treballador, pel fet de trobar-se subjecte a l'arnès i en suspensió, no està fora de perill, podent en aquesta situació patir l'anomenada síndrome de compressió o síndrome ortostàtica.

En aquest cas, el sistema de suspensió del treballador rescatista podria estar compost, a més de per casc, calçat i guants de protecció, per:

  • Un elevador d'emergència portàtil, que permet aixecar la persona ferida i connectar-la als sistemes anticaigudes del socorrista i facilitar el descens a terra.
  • Kit complet de rescat, que no és conforme a una norma específica, sinó que tots els seus components han de complir les seves normes respectives. Permet assegurar l'accidentant a la corda del kit, tensar aquesta, tallant posteriorment la resta de cordes i baixant a terra amb el descensor. També es pot elevar lleument a la persona, amb un aparell senzill, passant la corda per l'interior del mosquetó/connector, per després poder enganxar la corda i baixar a terra.

 

Fonts

Fernando Espinosa Gutiérrez
Fernando Espinosa Gutiérrez
Arquitecte tècnic i tècnic PRL

Formador en Seguretat i Salut a la Fundació Laboral de la Construcció i Col·legis Professionals d'Arquitectes i Arquitectes Tècnics.
Elaboració destudis i estudis bàsics de seguretat, assessorament a empreses per a la redacció de plans de seguretat i salut i documents de gestió preventiva.
Coordinador de seguretat i salut en fase dexecució.

Comparteix:
LinkedIn
Twitter
Facebook

Deixa una resposta

La seva adreça de correu electrònic no es publicarà. Els camps obligatoris estan marcats amb *

CURSOS WORKPROTEC

Més de 20 anys formant a professionals d'altura

BOTIGA EPI

condicions empreses

Segueix tota l'actualitat de Workprotec

Subscriu-te al nostre newsletter

Descobreix les últimes novetats en seguretat en alçada