Què fa un tècnic en prevenció de riscs laborals?

tècnic en prevenció de riscos laborals

Què és la prevenció de riscos laborals?

La prevenció de riscos laborals fa referència a un conjunt de mesures i accions destinades a eliminar o minimitzar els perills i riscos a què poden estar exposats els treballadors en l'exercici de les seves tasques. Per tant, això inclou:

  • Identificació de possibles fonts de perill.
  • Avaluació dels riscos associats.
  • Implementació de mesures per controlar o eliminar aquests riscos.

L'objectiu principal de la prevenció de riscos laborals és garantir la seguretat i salut dels treballadors al lloc de treball. Per aconseguir-ho, és fonamental l'educació i la formació contínua dels treballadors, l'avaluació contínua dels riscos i l'adopció de mesures preventives adequades.

La prevenció de riscos laborals és una responsabilitat compartida entre els empresaris i els treballadors. Per una banda, els empresaris han de proporcionar un ambient de treball segur i saludable. D'altra banda, els treballadors han de seguir les mesures de seguretat i prendre mesures per protegir la pròpia salut i seguretat.

Què és un tècnic de prevenció de riscos laborals

Un tècnic de prevenció de riscos laborals és un professional especialitzat en identificar, avaluar i gestionar els riscos i perills a l'entorn de treball per prevenir accidents i malalties ocupacionals. L'objectiu principal és garantir un ambient laboral segur i saludable per a tots els treballadors. És a dir, ha de vetllar pel compliment amb la legislació vigent en matèria de seguretat i salut a la feina. Per aconseguir això, el tècnic desenvolupa, implementa i supervisa programes i polítiques de prevenció de riscos laborals que aborden aspectes com la seguretat a la feina, la higiene industrial, l'ergonomia i la psicosociologia aplicada.

Un tècnic de prevenció de riscos laborals aplicat al treball en altura exerceix un paper crucial en la identificació, avaluació, gestió i mitigació dels riscos associats amb les activitats laborals realitzades en altura; és a dir, superior a 2 metres. En tots els treballs en altura hi ha el perill potencial de caigudes que poden causar lesions greus o fatals. Aquest professional s'encarrega d'assegurar que totes les operacions en altura es duguin a terme de manera segura i conforme a la normativa aplicable en matèria de seguretat i salut ocupacional.

Funcions d'un tècnic PRL

Les funcions d‟un especialista en prevenció de riscos laborals són essencials per assegurar un ambient de treball segur i saludable. Aquests professionals se centren a minimitzar els perills i maximitzar la seguretat dels empleats mitjançant una sèrie d'estratègies preventives i proactives. A continuació, es detallen les funcions clau d'un especialista en aquest camp:

Identificació i avaluació de perills

La primera i més crucial és identificar els riscos potencials al lloc de treball. Això inclou fer avaluacions de riscos per comprendre la naturalesa i la gravetat dels perills, cosa que és fonamental per al desenvolupament d'estratègies efectives de prevenció i mitigació.

Desenvolupament i implementació d'estratègies de prevenció

Basant-se en l'avaluació de riscos, l'especialista ha de dissenyar i implementar mesures preventives per evitar accidents i malalties ocupacionals. Això pot incloure la modificació de processos de treball, la instal·lació d'equips de seguretat, la millora de les condicions laborals i la implementació de polítiques de seguretat.

Conscienciació i educació en seguretat

És vital promoure una cultura de seguretat dins lorganització. Això s'aconsegueix mitjançant programes de capacitació i sensibilització, destinats a informar els empleats sobre les pràctiques de treball segures, l'ús correcte d'equips de protecció individual (EPI), formacions específiques, així com transmetre la importància d'adherir-se a les polítiques de seguretat.

Gestió d'incidents i emergències

En cas d'accidents laborals o situacions d'emergència, l'especialista ha d'estar preparat per respondre de manera efectiva. Això implica investigar i analitzar les causes dels incidents, implementar mesures correctives per prevenir futurs accidents i coordinar els plans de resposta a emergències.

Col·laboració amb altres departaments i entitats

La prevenció de riscos laborals és un esforç col·laboratiu que sovint requereix la interacció amb altres departaments dins de l'organització, així com amb entitats externes, com ara serveis de salut, bombers i reguladors. Aquestes col·laboracions són crucials per abordar de manera integral els desafiaments de seguretat i salut.

Preparació i resposta a emergències

L'especialista ha de desenvolupar i mantenir plans d'emergència, assegurant que els empleats i els equips de gestió estiguin preparats per actuar ràpidament en cas d'un incident. Això inclou entrenament en evacuació, primers auxilis i altres procediments d'emergència.

Monitorització i millora contínua

Una part integral de la funció és el seguiment i l'avaluació de l'eficàcia de les polítiques i les mesures de seguretat implementades. Això requereix realitzar auditories regulars, recopilar i analitzar dades sobre incidents i accidents, i ajustar les estratègies de prevenció segons calgui per millorar contínuament la seguretat al lloc de treball.

Què és el pla de prevenció de riscos laborals?

El Pla de Prevenció de Riscos Laborals d'una empresa és un document específic que estableix com s'integrarà la prevenció de riscos laborals al funcionament general de l'empresa. L'objectiu és garantir la seguretat i salut dels treballadors a fi de reflectir els procediments, mesures de seguretat i protocols necessaris per minimitzar els riscos associats amb les activitats laborals que es faci a l'empresa.

Aquest Pla, juntament amb el procediment de treball, és crucial en les feines amb risc de caiguda en altura, a causa dels perills inherents a aquest tipus de treball, i ha d'abordar diversos aspectes clau per assegurar la protecció dels treballadors:

Identificació i avaluació de riscos

Identificar tots els possibles riscos de caiguda i altres perills relacionats amb el treball en alçada. Per exemple, caiguda dobjectes, condicions meteorològiques adverses i inestabilitat de les superfícies de treball.

Mesures de prevenció i protecció

Establir les mesures específiques per prevenir caigudes i protegir els treballadors. Això inclou sistemes d'ancoratge, arnesos de seguretat, línies de vida, xarxes de seguretat, baranes i altres sistemes anticaigudes.

Formació i informació

Proporcionar formació adequada i específica a tots els treballadors implicats en feines en altura. L'objectiu és assegurar que comprenen els riscos i saben com utilitzar correctament el equip de protecció individual (EPI) i als sistemes de seguretat.

Selecció i ús dequips de protecció personal

Detallar els tipus de EPI necessaris per a cada tasca, incloent arnesos, cascos, guants, calçat de seguretat i qualsevol altre equip específic requerit.

Procediments d'emergència i rescat

Establir i comunicar clarament els procediments per respondre a emergències, incloent-hi rescats després d'una caiguda, primers auxilis i evacuació de treballadors en altura.

Inspecció i manteniment de lequip

Implementar un programa dinspecció regular per a tot lequip utilitzat en treballs en altura. D'aquesta manera, assegurem que es mantingui en bon estat i sigui segur per al seu ús.

Supervisió

Assegurar que hi hagi una supervisió adequada de les feines en altura per garantir que les mesures de seguretat s'implementen correctament i que els treballadors segueixen els procediments establerts.

Aquest document és una part integral de la gestió de la seguretat i salut en feines que impliquen riscos elevats. El seu objectiu és, no només complir les regulacions legals sinó, el més important, garantir que els treballs en altura es facin de manera segura per prevenir accidents i protegir la vida dels treballadors.

Mario Martínez Alfaro
Mario Martínez Alfaro
Tècnic PRL 

La funció principal del nostre Tècnic en Prevenció de Riscos Laborals és garantir la seguretat i la salut dels treballadors en el seu entorn laboral. És lencarregat didentificar, avaluar i controlar els riscos associats a diferents activitats laborals, amb lobjectiu de prevenir accidents.

Comparteix:
LinkedIn
Twitter
Facebook

Deixa una resposta

La seva adreça de correu electrònic no es publicarà. Els camps obligatoris estan marcats amb *

CURSOS WORKPROTEC

Més de 20 anys formant a professionals d'altura

BOTIGA EPI

condicions empreses

Segueix tota l'actualitat de Workprotec

Subscriu-te al nostre newsletter

Descobreix les últimes novetats en seguretat en alçada

Et poden interessar