Línies de vida horitzontals i línies de vida verticals

tipus de línies de vida

Tipus de línies de vida

A continuació fem un llistat dels principals tipus de línies de vida. Les coneixes totes?

Línies de vida horitzontals temporals

Els línies de vida horitzontals per a ús temporal és una solució de seguretat en alçada molt efectiva. Estan dissenyades perquè els operaris puguin subjectar-se amb els preceptius Equips de protecció individual (EPI). Serveixen per protegir els treballadors de possibles caigudes a diferent nivell, considerant la distància de seguretat entre la superfície de treball i el pla inferior. les línies de vida horitzontals temporals han de complir els requeriments de la Norma Europea UNE EN 795: 2012 Tipus B i si són per més d'una persona han d'estar marcades amb el tipus C i l'aplicació de la norma CEN / TS 16415: 2013.

Característiques i usos

Poden estar fabricades amb cinta tèxtil, corda de poliamida o cable d'acer i longituds compreses entre els 5 mi els 150 m (veure instal·lació especificada pel fabricant). Els seus usos poden ser molt diversos (però sempre condicionats pel temps d'utilització i per a treballs temporals):

 • Cobertes planes i inclinades
 • Estructures metàl·liques
 • Estructures de formigó
 • Bastides
 • Etc...

Consideracions d'instal·lació i ús

 1. Intentar sempre que la línia de vida temporal estigui instal·lada a FACTOR 0 (per sobre del cap) i buscant l'horitzontalitat de la línia no superant els 15º.
 2. No col·locar la línia de vida temporal directament ofegada a l'element resistent i / o mitjançant nusos, utilitzar sempre punts de subjecció d'acord amb la norma EN 795 i assegurar que tindran una resistència suficient per suportar els esforços que s'hagin d'aplicar, sent la resistència mínima de 15 kN per a una persona i de 30 kN per a 2 o més persones. Unirem els punts ancoratge a les línies mitjançant mosquetons amb assegurança d'acord ÉS 362.
 3. No superar el nombre d'usuaris especificats a la fitxa tècnica o manual de fabricant.
 4. Calcular les distàncies de seguretat tenint en compte la fletxa de la línia de vida i els elements d'assegurament a utilitzar (eslingues, absorbidors d'energia, etc.).
 5. no instal·lar línies de vida amb obertures més grans de 10 m, col·locar punts intermedis.

Línies de vida horitzontals permanents

Els tipus de línies de vida horitzontals permanents flexibles són una instal·lació de seguretat que permet desplaçaments més o menys llargs per les zones on hi hagi risc de caiguda. Situada entre ancoratges estructurals, a la qual és possible subjectar un equip de protecció individual anticaigudes. Han de complir els requeriments de la Norma Europea UNE EN 795: 2012 Tipus C i si són per més d'una persona han d'estar marcades amb l'especificació CEN / TS 16415: 2013.

La seva resistència mínima en els extrems dependrà de l'estudi realitzat i de les forces que hagi de suportar. La quantitat d'usuaris que faran servir la línia serà determinada per l'instal·lador de la mateixa en base als assajos realitzats.

Característiques i usos

Cal considerar la distància de seguretat entre la superfície de treball i el pla inferior on està situada la línia d'ancoratge, realitzant un càlcul de distàncies entre les quals s'inclouen la fletxa de la línia, la distància de l'absorbidor d'energia, els elements de amarratge, alçada de l'usuari i nombre d'usuaris que puguin utilitzar la línia simultàniament. Segons la longitud de la línia de vida, Pot ser necessari l'ús d'ancoratges intermedis per disminuir la tensió i fletxa que pot experimentar la línia en cas de caiguda. Les obertures més usuals són cada 10 m.

Els requisits principals que han de complir són:

 • Angulo entre la línia d'ancoratge i l'horitzontal ≤ 15 °
 • Totes les seves peces i components han de resistir el doble de l'esforç previst (factor de seguretat 2)
 • S'ha de respectar l'alçada mínima requerida lliure d'obstacles d'acord indiqui la nota de càlcul realitzada pel fabricant i / o instal·lador

 

El seu ús està estès a tot arreu on l'usuari hagi de desplaçar-se horitzontalment o necessita llibertat de moviment important com ara cobertes, voladissos per façanes, ponts grua, carrils de rodament, etc.

Poden disposar de carro de translació que discorre per tota la longitud de la línia de vida sense necessitat de deixar-se anar en els punts intermedis, fent més segur la seva utilització.

Preu de línies de vida

SOLUCIONS INTEGRALS DE PROTECCIÓ PER A TREBALLS EN ALÇADA

Línies de vida verticals rígides

Com el seu nom indica són rígides a l'estar ancorades en ambdós extrems i solen ser de caràcter permanent (fixes), és a dir, aquests tipus de línies de vida estan pensades per a romandre en el temps de manera que l'usuari tingui fàcil accés a elles i estiguin disponibles quan siguin necessàries.

Poden ser de carril, cable o platina amb un carro de translació (Anticaigudes) específic de la mateixa. Aquest carro serà utilitzat per una sola persona i cal col·locar-lo en la posició correcta d'utilització (indicació de fletxa cap amunt) perquè bloquegi adequadament, passant pels punts intermedis sense necessitat de realitzar cap maniobra.

Aquestes línies de vida han de disposar d'absorbidors d'energia per dissipar els esforços transmesos als usuaris o instal·lació a menys de 6 kN en cas de caiguda. Poden portar-los en la pròpia línia de vida mitjançant molls o incorporats als anticaigudes directament (tèxtils o per trencament de lleva específica).

És molt important que no siguin utilitzades per més d'un operari al mateix temps en el mateix tram i si es poden utilitzar per més d'una persona a el mateix temps (especificacions de fabricant), cal deixar una distància de seguretat de 4 m mínim entre usuaris, de manera que en cas de caiguda de la persona que està per sobre no hi hagi la possibilitat de contacte físic amb la que està situada inferiorment.

Línies de vida verticals flexibles

Amb cable d'Acer (permanent)

 • Aquestes línies de vida estan compostes per un ancoratge superior fix amb o sense absorbidor d'energia i un contrapès a la part inferior a manera de llast.
 • Se solen instal·lar en escales d'accés metàl·liques ja existents, pals de telecomunicacions o estructures metàl·liques en posició vertical. No funcionen en posició inclinada.
 • No estan recomanades per al seu ús a l'exterior, ja que el vent fa oscil·lar el cable i el llast inferior produint el desgast del cable i fins i tot pot seccionar-amb el consegüent perill en la seva utilització.
 • En aquest tipus de línies de vida verticals és necessari l'ús de el dispositiu anticaigudes específics de cada línia i fabricant (carro de translació).
  Els tipus de línies de vida verticals flexibles han de disposar d'absorbidors d'energia per dissipar els esforços transmesos als usuaris o instal·lació a menys de 6 kN en cas de caiguda. Poden portar-los en la pròpia línia de vida mitjançant molls o incorporats als anticaigudes directament (tèxtils o per trencament de lleva específica).
 • És molt important que no siguin utilitzades per més d'un operari alhora en el mateix tram. En els casos que es puguin utilitzar per més d'una persona a el mateix temps, cal deixar una distància de seguretat de 4 m mínim entre usuaris, de manera que en cas de caiguda de la persona que està per sobre no hi hagi la possibilitat de contacte físic amb la qual està situada inferiorment.

Amb corda tèxtil (temporals)

 • La col·locació de les línies de vida temporals ens permet l'accés a zones on el treball es realitza de forma esporàdica i no hi línies de vida fixes.
 • Funcionen en posició vertical, inclinada i fins i tot horitzontal. 
 • Es poden ancorar a la part superior a un punt d'ancoratge fix A 795-A, punt d'ancoratge temporal A 795-B, línies de vida horitzontals A 795-C, Etc. L'operari es connectarà amb el dispositiu anticaigudes apropiat a el tipus de corda de sistema (atenció als diferents diàmetres i tipus de corda). Vegeu també Anticaigudes lliscants de Corda ES-353 2.
 • Se solen instal·lar per als següents casos:
  • Ascens i Descens per Escales Fixes o de Mà.
  • Ascens i Descens per Pates ancorats a paret vertical.
  • Desplaçaments per plans inclinats.
  • Ascens per Torres i antenes de telecomunicacions i / o estructures metàl·liques.
  • Desplaçaments per Cobertes planes i inclinades (desplaçaments horitzontals per fora de la zona d'influència de les línies de vida horitzontal permanent o temporal instal·lada.)
  • Com seguretat anticaigudes en plataformes de treball de cremallera o suspesos en obres de construcció

És molt important que no siguin utilitzades per més d'un operari alhora.

La instal·lació de tots els tipus de línies de vida l'ha de fer una empresa acreditada

La instal·lació de tots els tipus de línies de vida ha de realitzar una empresa especialitzada i acreditada pel fabricant com Workprotec, la qual ha d'aportar un cop finalitzada la instal·lació els següents documents:

 • Certificat de muntatge signat per tècnic acreditat pel fabricant.
 • Nota de càlcul amb el nombre d'usuaris i càrregues màximes de la instal·lació.
 • Declaració de conformitat de fabricant.
 • Manual d'utilització de fabricant.
 • Reportatge fotogràfic (opcional).

Revisions i manteniment periòdic de les línies de vida horitzontals i verticals. 

 • Revisió visual abans de la utilització de la línia de vida.
 • Manteniment i revisió després d'un ús intensiu.
 • Revisió després d'una caiguda / sol · licitació.
 • Revisió periòdica per empresa especialitzada com Workprotec, mínim cada 12 mesos.

Vols saber més sobre els tipus de línies de vida que hi ha? Contacta amb els nostres especialistes.

Comparteix:
LinkedIn
Twitter
Facebook

2 comentaris

Deixa una resposta

La seva adreça de correu electrònic no es publicarà. Els camps obligatoris estan marcats amb *

CURSOS WORKPROTEC

Més de 20 anys formant a professionals d'altura

BOTIGA EPI

condicions empreses

Segueix tota l'actualitat de Workprotec

Subscriu-te al nostre newsletter

Descobreix les últimes novetats en seguretat en alçada

Et poden interessar