Tipus de treballs en alçada

tipus de treballs en alçada

Tots els tipus de treballs en alçada durant la construcció, el manteniment o la rehabilitació s'han de dur a terme atenent el següent ordre de prioritats:

 1. Selecció i utilització d'equips de treball que, de manera específica, estiguin dissenyats per a feines en alçada. Permeten l'accés segur al lloc de treball, estan dissenyats per al trànsit, permanència i apilament de materials, mantenint sempre adequades condicions d'estabilitat i resistència. Les tasques de muntatge i desmuntatge es poden fer mitjançant procediments de treball segurs, seguint sempre les instruccions del fabricant.
 2. Planificació i selecció dels mitjans de protecció col·lectiva que ofereixin els nivells més grans possibles de protecció. Eviten la caiguda per buits o vores d'estructures i generen als treballadors sensació de seguretat.
 3. Equips de protecció individual, com a complement dels anteriors. Solucionen situacions crítiques que, tècnicament, no es puguin resoldre durant el muntatge, la utilització i el desmuntatge d'equips de treball i mitjans de protecció col·lectiva. Per exemple, durant el muntatge i desmuntatge de gran part de les bastides, la utilització de plataformes elevadores per pinyó-cremallera, l'ús de plataformes elevadores mòbils de personal, o la instal·lació i retirada de xarxes tipus forca o sistemes de protecció de vora, entre d'altres.

Sistema anticaigudes per a treballs sobre plataforma elevadora de tipus pinyó-cremallera

tipus de treballs en alçada

Font: Fernando Espinosa Gutiérrez

Fins i tot poden resultar necessaris, en cas que tècnicament no sigui possible la instal·lació de proteccions col·lectives, en determinats treballs. Un exemple habitual és lexecució de cobertes planes no transitables sobre torrasses descales i/o ascensors dedificis.

Situacions habituals de treballs en alçada

Les situacions més habituals de treballs en alçada es produeixen durant l'execució de tasques sobre elements de la pròpia construcció o edifici sobre el qual s'actua: cobertes, estructures metàl·liques, sitges, forjats o plantes de l'edificació, o sobre mitjans auxiliars, màquines o equips de treball que es fan servir, per ser necessaris, per a l'execució dels treballs.

 • Instal·lació i trasllat de sistemes de protecció col·lectiva: xarxes i/o baranes.
 • Excavació de murs pantalla o de pous de fonamentació de profunditats elevades.
 • Encofrat i desencofrat de forjats.
 • Instal·lació de grues torre.
 • Muntatge i desmuntatge de determinades tipologies de bastides.
 • Execució de treballs sobre alguns tipus de bastida, principalment els motoritzats.
 • Utilització i maneig de plataformes elevadores mòbils de personal.
 • Ús d'escales de mà, torres d'accés i torres mòbils de treball, maquinets, plataformes de descàrrega de materials, etc.
 • Execució de tasques sobre superfícies no protegides per sistemes de protecció col·lectiva.
 • Actuacions de manteniment en instal·lacions ubicades a cobertes o zones inaccessibles d'edificis o indústries.
 • Tasques que requereixin la utilització de tècniques daccés i posicionament mitjançant cordes.
 • Etc...

Sistema anticaigudes per als tipus de treballs en alçada sobre plataforma de descàrrega de materials

treballs temporals en alçada

Font: Fernando Espinosa Gutiérrez

Treballs en altura, Amb proteccions col·lectives o individuals?

Els principis d'acció preventiva, de compliment obligat i inclosos a la Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals, estableixen que s'ha d'anteposar la protecció col·lectiva davant de la individual, de manera que es doni sempre prioritat a la primera sobre la segona .

En qualsevol cas, com ja hem esmentat a l'apartat anterior, podria ser necessari que, en determinades situacions, convisquessin de forma simultània. Així, podrien donar-se tres situacions:

 • Treballs amb disposició exclusiva de proteccions col·lectives.
 • Execució de tasques amb instal·lació de proteccions col·lectives, juntament amb l'ús pels treballadors de sistemes anticaigudes.
 • Realització de treballs únicament amb la utilització dequips de protecció individual.

Tipus de sistemes anticaigudes contra caigudes d'alçada

Segons el que s'ha exposat anteriorment, és una situació quotidiana la necessitat d'utilitzar equips de protecció individual contra caigudes en alçada. A partir d'aquí, convé establir els criteris de selecció del sistema anticaigudes, que podríem resumir a:

 • Les necessitats de mobilitat del treballador.
 • Els requeriments físics a la tasca a realitzar.
 • Lemplaçament del lloc de treball.
 • Els possibles dispositius d'ancoratge i ubicació.
 • La compatibilitat entre tots els components del sistema anticaigudes.

Classificació dels equips i sistemes de protecció

Els equips i sistemes de protecció contra caigudes en altura es classifiquen en els tipus següents:

 • Retenció. Evita que el treballador accedeixi a zones on hi ha risc de caiguda a diferent nivell.
 • Anticaigudes. Atura la caiguda i ha de limitar la força de xoc que el treballador adquireix durant la caiguda.
 • Subjecció. El treballador pot fer tasques, recolzat, en tensió o suspensió, però en una situació que prevé la caiguda.
 • Tècniques daccés i posicionament mitjançant cordes. El treballador pot accedir i sortir de la zona de treball mitjançant la suspensió a cordes, una de seguretat i una altra de treball, connectades de manera independent a dispositius d'ancoratge degudament instal·lats.
 • Rescat o salvament. Permet rescatar una persona, si s'ha produït una caiguda.

Més complex del que inicialment puguem pensar, la selecció i posterior utilització d'un sistema anticaigudes per realitzar treballs en alçada no és fútil. Requereix un estudi detallat i el assessorament d'empreses especialitzades, com Workprotec, que disposa d'un ampli catàleg de solucions tècniques adequades a cadascun dels tipus de treballs en alçada.

Fonts:

Fernando Espinosa Gutiérrez
Fernando Espinosa Gutiérrez
Arquitecte tècnic i tècnic PRL

Formador en Seguretat i Salut a la Fundació Laboral de la Construcció i Col·legis Professionals d'Arquitectes i Arquitectes Tècnics.
Elaboració destudis i estudis bàsics de seguretat, assessorament a empreses per a la redacció de plans de seguretat i salut i documents de gestió preventiva.
Coordinador de seguretat i salut en fase dexecució.

Comparteix:
LinkedIn
Twitter
Facebook

Deixa una resposta

La seva adreça de correu electrònic no es publicarà. Els camps obligatoris estan marcats amb *

CURSOS WORKPROTEC

Més de 20 anys formant a professionals d'altura

BOTIGA EPI

condicions empreses

Segueix tota l'actualitat de Workprotec

Subscriu-te al nostre newsletter

Descobreix les últimes novetats en seguretat en alçada

Et poden interessar