Treball
a Alçada

Equip especialitzat en treballs en alçada amb risc de caigudes.

Especialistes en Treballs en Altura

Disseny, muntatge i manteniment de sistemes de seguretat per a la realització de tot tipus de treball en alçada.

Què és el
treball en alçada

El treball en alçada comprèn totes aquelles activitats realitzades a més de dos metres d'alçada on els treballadors estan exposats al risc de caiguda a nivell diferent.

Workprotec compta amb un equip multidisciplinari d'instal·ladors qualificats i formats per fer tot tipus de treball en alçada. Aquests tipus de treballs inclouen els treballs sobre cobertes, els treballs en bastides, els treballs amb plataformes elevadores i els treballs sobre estructures metàl·liques, torres, pals, antenes, retenes de rescat, etc.

Tipus de treball en alçada

Els tipus de treballs en altura més habituals són els que es produeixen durant la realització dactivitats sobre els elements de la pròpia construcció, obra o projecte sobre el qual sactua. Per exemple:

 • cobertes
 • Estructures metàl·liques
 • Sitges
 • sostres
 • Plantes de l'edificació
 • Màquines o equips de treball que s'empren, perquè són necessaris, per a l'execució dels treballs.

 

A Workprotec estem habilitats per treballar en altura a tots els sectors. Com ara la indústria, les infraestructures, el manteniment i la reparació industrial, el sector de la construcció, les telecomunicacions, les energies renovables, els projectes d'obra pública, etc. A més a més, treballem amb les principals Plataformes de Coordinació d'Activitats Empresarials (CAE).

tipus de línies de vida

Procediments per a treballs en alçada

Seleccionar i utilitzar equips de treball, equips de protecció individual y sistemes anticaigudes que estiguin dissenyats específicament per a treballs en alçada. És a dir, que permetin l'accés segur al lloc de treball, que estiguin dissenyats per al trànsit còmode i fluid i que, en definitiva, permetin que el treballador en altura mantingui sempre condicions d'estabilitat i resistència adequades.

Sempre és important planificar i seleccionar equips de protecció col·lectiva que evitin la caiguda per buits, lluernes o vores de les estructures.

Prevenció de riscos per a treball en alçada

Segons l'article 14 de la Llei 31/1995 del 8 de novembre de Prevenció de Riscos Laborals: “Dret a la protecció davant dels riscos laborals”, l'empresari ha de garantir la seguretat i la salut dels seus treballadors. Per tant, aplicarà les mesures de prevenció laboral atenent aquests principis generals:

  • Dissenyar els llocs de treball avaluant els riscos, per establir la millor elecció dequips i mètodes de treball i de producció. En definitiva, ha de buscar el conjunt coherent que hi integri la tècnica, l'organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals a la feina.
  • Cal assegurar que els treballadors comptin amb la formació específica i adoptar les mesures perquè només els treballadors que hagin rebut la informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic.
  • Les mesures preventives també preveuran les distraccions o imprudències no temeràries que pugui fer el treballador.
  • Poden concertar operacions d'assegurança que tinguin com a objectiu garantir com a àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats de la feina, l'empresa respecte dels treballadors, els treballadors autònoms respecte a ells mateixos i les societats cooperatives respecte als seus socis l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal.

 

Reial Decret 2177 / 2004 pel qual sestableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball, en matèria de treballs temporals en altura.

Tens un projecte que requereixi feines en altura?

Demana pressupost sense compromís i els nostres tècnics t'assessoraran en tot allò que necessitis
treball en alçada

cursos de
treball en alçada amb
risc de caigudes

Els cursos de treballs en alçada disponibles a Workprotec es caracteritzen per tenir:

 • Formadors altament qualificats en la matèria treballo en altura.
 • Instal·lacions adaptades a cursos de treballs en alçada, en què es pot replicar situacions reals a què s'enfrontaran els operaris.

 

A més, oferim cursos de treballs en altura teoricopràctics a mida per a empreses que tinguin instal·lacions preparades per fer la part pràctica. A més, oferim la possibilitat d'ampliar la formació bàsica, ja que personalitzem i adaptem els cursos a les necessitats del client.

Objectius i metodologia de la formació per a treball en altura

El treball en alçada comprèn totes aquelles activitats realitzades a més de dos metres d'alçada on els treballadors estan exposats al risc de caiguda a nivell diferent.

Per aquest motiu, a Workprotec comptem amb un equip multidisciplinar d'instal·ladors qualificats i formats per fer tot tipus de treball en altura. Aquests tipus de treballs inclouen els treballs sobre cobertes, els treballs en bastides, els treballs amb plataformes elevadores i els treballs sobre estructures metàl·liques, torres, pals, antenes, retenes de rescat, etc.

L'objectiu d'aquesta formació de treball en altura és dotar els operaris de les habilitats necessàries per desenvolupar-se amb seguretat, tal com exigeix ​​la norma.
 • Durada: 8 hores presencials: 4 teòriques i 4 pràctiques.
 • Places disponibles: un mínim de 6 persones i un màxim de 20 persones.
 • Part teòrica
 • Part pràctica
  • Col·locació, funcionament i ús dels EPI's.
  • Realitzar treballs amb plataformes elevadores autopropulsades.
  • Ús d'escales d'accés, tant fixes com de mà.
  • Realitzar treballs sobre cobertes planes i inclinades.
  • Posar en pràctica els procediments de rescat per poder actuar amb rapidesa en cas de caiguda o accident.

Equips necessaris per fer treballs en altura

Els EPI's per al treball en alçada varien segons el treball que s'estigui fent. Aleshores, com saber quin EPIS es necessiten a cada projecte de treball en altura? És recomanable rebre assessorament de professionals de seguretat en el treball en alçada per assegurar-nos utilitzar els sistemes adequats.

Per aquest motiu, a Workprotec disposem d'una àmplia gamma d'equips de protecció i sistemes anticaiguda de lloguer, per desenvolupar els treballs en altura de forma segura. Tots aquests equips i anticaigudes estan identificats i revisats de conformitat amb la normativa UNE-EN que els aplica.

A més, comptem amb botiga especialitzada amb més de 400 referències dels millors fabricants d'EPI per a treballs en alçada, treballs verticals i treballs en espais confinats.

L'EPI contra caigudes en altura es troba dins de la categoria III i cal controlar-lo, revisar-lo i mantenir-lo periòdicament per garantir la seguretat dels treballadors que els utilitzin. Workprotec, està acreditada pels principals fabricants per fer el manteniment obligatori dels equips, oferint un servei de revisió periòdica, amb total garantia i objectivitat.

PROJECTES DE TREBALLS EN ALÇADA