Consultoria i enginyeria

Auditem teu projecte de seguretat en alçada cuidant tots els detalls

Consultoria i Enginyeria

Auditem teu projecte de seguretat en alçada cuidant tots els detalls

Disseny, muntatge i manteniment de sistemes de seguretat per a la realització de tot tipus d'activitats en alçada.

Servei Integral de seguretat en alçada,
clau en mà

El nostre equip multidisciplinari format per Enginyers i tècnics PRL, estudien en profunditat el context de cada empresa per dissenyar la millor solució per a la seguretat dels treballadors i el seu entorn. Fem l'estudi de riscos In-situ, amb els nostres professionals amb més de 20 anys d'experiència, Per oferir la solució de seguretat per al treball en alçada més adequada a les necessitats de l'empresa.

Consultoria i
enginyeria

 • Estudi de risc de la feina en alçada «in situ»
 • Equip format per enginyers i PRLs
 • Oferta tècnica personalitzada i especialitzada

Subministrament de
Sistemes

 • Treballem amb els principals fabricants
 • Adaptats sempre a les teves necessitats
 • EPI per al treball en alçada de categoria III

Instal·lació
de la solució

 • Personal altament qualificat i especialitzat
 • Instal·lació de sistema «Clau en mà»
 • Documentació: Certificació i expedient tècnic

Revisió i
manteniment

Formació
especialitzada

 • Instal·lacions especialitzades per ús de sistemes «In situ»
 • Formació a mida adaptada a qualsevol necessitat
 • Formadors amb més de 20 anys d'experiència

"La millor solució és la que ofereix una protecció TOTAL davant el risc del treballador i al seu torn és la més senzilla d'utilitzar"

departament d'Enginyeria

Preguntes freqüents

Al llarg dels nostres més de 20 anys d'experiència hem rebut innombrables consultes i participat en milers de projectes tècnics sobre l'apassionant món de la feina en alçada. A continuació fem una selecció de les més freqüents per intentar resoldre els dubtes més comuns.

Els sistemes anticaigudes com pot ser una línia de vida s'adapten a la morfologia on cal instal·lar-la per cobrir els riscos de caigudes en el treball en alçada segons les necessitats del client, podent ser en línia recta, corbes, inclinada o fins i tot vertical.

A més influeix el material o estructura portant on es pot fixar: formigó, estructura metàl·lica, cobertes de xapa, teula plana o corba, no transitables amb grava, ...

Tots aquests condicionants influeixen en el preu final de la línia de vida a instal·lar, ja que es componen de peces específiques adaptades a cada estructura, necessitant fer un estudi previ de les necessitats del client i les possibles solucions tècniques que millor s'adaptin a el lloc de la instal·lació. Per a això es necessiten plànols, fotos, mesuraments i fins i tot visita "in-situ" a les instal·lacions de el client.

Contacti amb nosaltres i li farem la valoració econòmica que millor s'adapti a les seves necessitats. info@workprotec.com

En el treball en altura és habitual que les empreses se centrin en instal·lar les solucions de seguretat en altura necessàries. però també és obligatori planificar els rescats en alçada per minimitzar els danys que pugui patir un treballador si es produeix una caiguda. L'accidentat es pot trobar en diferents situacions de perill de les de ser rescatat. Conformi estableix l' RD 2177: 2004, A la feina en alçada es requereix un procediment de rescats amb l'objectiu de garantir la seguretat i la salut dels treballadors. En cas que es produeixi un accident, l'operari pot patir greus danys per a la salut o fins i tot perdre la vida, per això és molt important:

· Realitzar un anàlisi de possibles riscos abans de realitzar el treball en alçada.

· Intervenir amb rapidesa per tal de mitigar els danys que la víctima hagi pogut patir. Per això, s'ha de planificar els rescats en alçada de forma prèvia a realitzar el treball. · Que els operaris rebin la formació necessària en rescats per conèixer les tècniques i coneixements en primers auxilis.

El millor sistema de rescat és el que s'ha planificat prèviament, no existint un únic sistema de rescat. El millor sistema de rescat és aquell que millor s'adapti a la feina que es va a desenvolupar.

Per a més informació pot consultar els nostres articles sobre rescats en alçada:

Les línies de vida han de complir la norma europea EN 795, Dispositius d'ancoratge i més concretament en la seva tipologia C, línies de vida horitzontals flexibles, Per la qual cosa han d'estar dissenyades i fabricades sota les exigències de la norma i assajades per un organisme independent que les certifica.

És per això que una línia de vida de fabricació pròpia que tinguem instal·lada en la nostra coberta no es pot certificar sota la norma. Es pot adaptar / modificar i / o reinstal·lar per una altra que compleixi les especificacions tècniques, emetent un certificat de muntatge per empresa acreditada i emissió de la documentació tècnica i d'utilització necessària. WORKPROTEC pot assessorar i realitzar la instal·lació amb la documentació exigida de la seva línia de vida.

En primer lloc, cal indicar que només es revisen els EPI de categoria III - Riscos que puguin tenir conseqüències molt greus, com la mort o danys irreversibles a la salut, d'acord indica el Reglament (UE) 2016-425, De 9 de març de 2016 relatiu als equips de protecció individual.

Són obligatòries, vénen reflectides en el manual d'instruccions de cada EPI i ho corrobora la norma europea EN 365: 2005, Especifica els requisits generals mínims per a les instruccions d'ús, manteniment, revisió periòdica, reparació, marcat i embalatge dels EPI contra caigudes d'altura.

Les revisions previstes són les següents:

1. Per l'usuari abans de cada ús (revisió superficial)

2. Periòdicament a l'almenys cada 12 mesos (revisió en profunditat per persona competent)

3. En cas de caiguda o sol · licitació: incident / accident (Revisió en profunditat per persona competent)

4. Després d'un ús intensiu - Recomanació (Revisió en profunditat per persona competent)

Quant a la persona competent per a la revisió periòdica: Persona coneixedora dels requisits existents relatius a la revisió periòdica i de les recomanacions i instruccions emeses pel fabricant, aplicables a l'component, subsistema o sistema a revisar.

NOTA 1:Aquesta persona hauria de ser capaç d'identificar i avaluar la importància dels defectes, hauria d'iniciar l'acció correctora a prendre i hauria per tant tenir competència i recursos necessaris per fer-ho.

NOTA 2:Una persona competent pot necessitar ser formada pel fabricant o el seu representant autoritzat sobre determinats EPI o altres equips.

NOTA 3:Una persona pot ser competent per a realitzar revisions periòdiques d'un model particular d'EPI o d'un altre equip o pot ser competent per examinar diversos models.

WORKPROTEC disposa de personal competent per a les revisions periòdiques en profunditat de les més importants marques i fabricants de l'mercat. Demana pressupost sense compromís.

Efectivament cal disposar proteccions de seguretat necessàries per evitar la caiguda de persones a diferent nivell. Cada coberta té uns riscos específics que cal avaluar prèviament i realitzar un estudi de riscos per implantar les mesures de seguretat i sistemes anticaigudes que millor s'adaptin a la feina a fer i posterior manteniment de les plaques fotovoltaiques. Aquestes mesures de seguretat poden ser baranes, línies de vida, protecció de translúcides, accessos a coberta mitjançant escales, passarel·les o salts de llop. Tots els sistemes anticaigudes han de disposar de certificat de muntatge així com documentació tècnica relativa a la utilització, manteniment i revisió de les mateixes.

 

WORKPROTEC disposa de personal competent per a l'Estudi, Instal·lació, Manteniment i Formació dels sistemes anticaigudes que millor s'adaptin a les seves necessitats. Demana preu sense compromís

Són obligatòries, vénen reflectides en el manual d'instruccions de cada fabricant i ho corrobora la norma europea EN 365: 2005, Especifica els requisits generals mínims per a les instruccions d'ús, manteniment, revisió periòdica, reparació, marcat i embalatge dels EPI contra caigudes d'altura.

Les revisions previstes són les següents:

1. Per l'usuari abans de cada ús (revisió superficial)

2. Periòdicament a l'almenys cada 12 mesos (revisió en profunditat per persona competent)

3. En cas de caiguda o sol · licitació: incident / accident (Revisió en profunditat per persona competent)

4. Després d'un ús intensiu - Recomanació (Revisió en profunditat per persona competent)

Quant a la persona competent per a la revisió periòdica: Persona coneixedora dels requisits existents relatius a la revisió periòdica i de les recomanacions i instruccions emeses pel fabricant, aplicables a l'component, subsistema o sistema a revisar.

NOTA 1:Aquesta persona hauria de ser capaç d'identificar i avaluar la importància dels defectes, hauria d'iniciar l'acció correctora a prendre i hauria per tant tenir competència i recursos necessaris per fer-ho.

NOTA 2:Una persona competent pot necessitar ser formada pel fabricant o el seu representant autoritzat sobre determinats EPI o altres equips.

NOTA 3:Una persona pot ser competent per a realitzar revisions periòdiques d'un model particular d'EPI o d'un altre equip o pot ser competent per examinar diversos models.

WORKPROTEC disposa de personal competent per a les revisions periòdiques en profunditat de les més importants marques i fabricants de l'mercat. Demana pressupost sense compromís.

Les línies de vida NO SÓN OBLIGATÒRIES com a tal, el que és obligatori és la instal·lació de sistemes de protecció anticaigudes quan hi ha risc de caiguda en alçada (protecció de l'treballador enfront de el risc de caiguda d'altura> 2m) segons indica la LPRL 31/1995, Els reials decrets i normativa que la desenvolupa i es pot solucionar amb línies de vida, punts d'ancoratge, carrils d'ancoratge o fins i tot amb baranes de protecció perimetral, Ja que prima la seguretat col·lectiva enfront de la individual

Així ho preveu la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 31/95 que indica que el treballador ha de tenir la formació necessària sobre els riscos que es derivin de la utilització dels equips de treball.

Està regulada pel Reial Decret 2177 / 2004. En el qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels equips de treball en matèria de treball en alçada temporal. La seva aprovació va suposar un pas important en la regulació dels treballs temporals en alçada. Abasta els treballs sobre escales de mà, bastides i treballs amb tècniques d'accés i Treballs Verticals.

La realització de Treballs en Alçada amb les condicions de seguretat apropiades inclou la utilització d'equips de treball segurs (normes UNE-EN). Així com la informació i formació específica teoricopràctica dels treballadors.

La millor proposta d'aquests cursos és una modalitat presencial teoricopràctica per la complexitat i operatives dels diferents supòsits. Dotant als alumnes de les habilitats bàsiques per desenvolupar-se en aquest mitjà de manera segura i professional.

La durada dels cursos ha de ser d'acord amb els objectius i continguts, així com l'especialitat a impartir. Com a exemple, un curs de Treballs en Alçada d'acord amb el RD 2177/2004 ha de tenir una durada mínima de 8h.

En WorkProtec comptem amb personal especialitzat en tot tipus de Treballs en Alçada amb més de 30 anys d'experiència. Adaptem els nostres cursos a les necessitats de l' client , Els seus operatives de treball i / o els seus procediments, i pot gestionar les bonificacions dels cursos a través de la Fundació Estatal per a la Formació en l'Ocupació (FUNDAE).

Per a més informació visiti el nostre apartat de formació Especialitzada

Els nostres tècnics estan qualificats i formats en Espais Confinats, Rescat, Atmosferes Explosives (ATEX) i treballs en alçada i verticals per poder realitzar aquest tipus de treball en altura amb les màximes garanties de seguretat i eficàcia, disposant dels més avançats equips de seguretat i rescat com: trípodes, braços articulats, rescatadors, equips de respiració autònoma, detectors de gasos, extractors / impulsors de aire per a la realització de treballs en qualsevol espai Confinat.

Si disposa de personal qualificat per a la realització d'aquest tipus de treballs, Workprotec disposa dels mitjans auxiliars i equips per a treballs en espais confinats en règim de lloguer, totalment revisats i desinfectats per a la seva utilització amb les màximes garanties de qualitat i seguretat.

Demani preu sense compromís.

Entenem per protecció dorsal (crinolina o cèrcols de protecció) tota aquella estructura de protecció perimetral composta per un conjunt de cèrcols concèntrics que envolten l'escala o escala d'accés.

És de sobres conegut que la protecció dorsal genera en els usuaris una falsa sensació de seguretat, sentint-se més protegits en el pla psicològic, permetent fins i tot descansar a poder recolzar l'esquena i els peus en els cèrcols de protecció.

En cas de caiguda per pèrdua de control, desmai, ensopegades, etc. poden produir greus lesions per al treballador, mutilacions i fins i tot la mort.

· En cas de rescat, la situació és molt complexa, el rescatador ha d'estar en una posició més elevada que el ferit. Així a l'arribar a l'altura de l'accidentat, el rescatador ha de sortir fora dels cercles.

· Igual de complicat resulta en els casos d'accident on s'ha posat una reixa perquè les extremitats no surtin fora de l'estructura. Es complica el rescat perquè el ferit no porta arnès on poder subjectar-ho.

· El diàmetre dels cèrcols pot dificultar l'accés amb material.

El que no és concebible actualment és la instal·lació d'escales fixes amb la protecció dorsal com a únic element de seguretat.

Una solució molt utilitzada actualment és combinar la crinolina amb les línies d'ancoratge vertical, Ja sigui de caràcter rígid ES-353 1 o flexible ES-353 2.

En Workprotec instal·lem i certifiquem Escales d'Accés, advocant per l'ús de Sistemes Anticaigudes lliscants (Línies de vida verticals) com a únic i obligatori sistema de seguretat. També defensem la eliminació de les proteccions dorsals com a solució de seguretat de la feina alçada, garantint una major seguretat als usuaris d'aquests accessos. Doncs no cal oblidar que la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals estableix que l'empresari ha d'adoptar les mesures necessàries per eliminar o reduir els riscos tot el possible. Demana pressupost sense compromís.