Treball en altura a la construcció

construcció

Treball en alçada. Situacions més habituals en construcció

Segons el Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball, S'entén per treball en alçada aquell que s'executa en un lloc per sobre del nivell de referència, entenent com a tal la superfície sobre la qual el treballador pot caure i ocasionar-li danys.

Les feines que suposin un risc de caiguda d'alçada superior a 2 metres requereixen l'ús de protecció contra les caigudes d'alçada. Aquesta altura sempre s'ha de mesurar des de la superfície on estigui situada la persona fins a la del nivell inferior on quedaria retinguda si no es disposés d'un mitjà de protecció. Això no obstant, a més del desnivell de caiguda, pot existir un perill addicional a causa de la naturalesa del lloc on es pugui produir la caiguda, com podria ser la presència d'esperes de ferralla, zona de pas de maquinària o fins i tot que la caiguda fos al buit.

De fet, la definició de “treballs temporals en altura” de la Guia Tècnica per a l'avaluació i la prevenció dels riscos relatius a la utilització d'equips de treball, que desenvolupa el Reial Decret 1215 / 1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball (modificat pel Reial Decret 2177 / 2004, de 12 de novembre), no inclou la limitació dels 2 metres altura.

Avaluació de riscos i selecció d'EPI's

Per als treballs temporals en altura, s'aplicarà allò establert a l'apartat 4 de l'annex II del Reial Decret 1215 / 1997, havent de triar els equips de treball més apropiats per garantir i mantenir unes condicions de treball segures, tenint en compte, en particular, que haurà de donar prioritat a les mesures de protecció col·lectiva davant les mesures de protecció individual com més endavant repetirem, i també que lelecció no podrà dependre de criteris econòmics.

En particular, per a l'avaluació de riscos i l'elecció dels equips de treball, per executar feines en alçada es tindrà en compte:

 • Tipus de treball a executar.
 • Fases dexecució i tasques a realitzar en cadascuna, incloent el muntatge i desmuntatge del propi equip de treball, en cas que sigui necessari.
 • Condicions ergonòmiques i dificultats de les tasques, tenint en compte les postures, els moviments i els esforços necessaris per fer-les.
 • Materials, eines i altres mitjans necessaris.
 • Durada de la tasca.
 • Alçada i ubicació del lloc de treball.
 • Nombre de treballadors que duran a terme la feina.
 • Condicions del lloc on està previst ubicar l'equip de treball.
 • Condicions meteorològiques i ambientals.
 • Mesures de protecció col·lectiva o equips de protecció individual si els riscos existents no es puguin evitar o limitar suficientment per altres mitjans.
 • Mesures organitzatives i de protecció addicionals, per exemple, senyalització i delimitació.

 

Els treballs en alçada només podran efectuar-se quan les condicions meteorològiques no posin en perill la salut i la seguretat de les persones que els realitzen, ja que una excessiva velocitat del vent, raigs, calamarsa, neu, gel, pluja intensa, temperatures extremes o la pròpia radiació solar, podrien tenir un efecte perjudicial sobre la seguretat de l'equip o exposar directament les persones a un perill.

Situacions més habituals de treballs en alçada

Les situacions més habituals de treballs en alçada es produeixen durant l'execució de tasques sobre elements de la pròpia construcció o edifici sobre el qual s'actua: cobertes, estructures metàl·liques, sitges, forjats o plantes de l'edificació, façanes; o sobre mitjans auxiliars, màquines o equips de treball que s'empren, per ser necessaris, per a l'execució dels treballs:

 • Instal·lació i trasllat de sistemes de protecció col·lectiva: xarxes i/o baranes.
 • Excavació de murs pantalla o de pous de fonamentació de profunditats elevades.
 • Encofrat i desencofrat de forjats.
 • Instal·lació de grues torre.
 • Muntatge i desmuntatge de determinades tipologies de bastides.
 • Execució de treballs en façanes sobre alguns tipus de bastida, principalment els motoritzats i modulars normalitzats.
 • Utilització i maneig de plataformes elevadores mòbils de personal.
 • Ús d'escales de mà, torres d'accés i torres mòbils de treball, maquinets, plataformes de descàrrega de materials, etc.
 • Execució de tasques sobre superfícies no protegides per sistemes de protecció col·lectiva.
 • Actuacions de manteniment en instal·lacions ubicades a cobertes o zones inaccessibles d'edificis o indústries.
 • Tasques que requereixin la utilització de tècniques daccés i posicionament mitjançant cordes.
 • Etc...
construcció
Sistema anticaigudes per a treballs sobre plataforma de descàrrega de materials.
Font: Fernando Espinosa Gutiérrez

Consideracions inicials per als treballs en alçada en construcció

Davant el risc de caiguda d'alçada sempre s'han de considerar i posar en marxa una sèrie d'actuacions per tots els agents implicats: promotor, contractista, subcontractista, direcció facultativa i, per descomptat, també pel coordinador de seguretat i salut, i necessàriament aquestes actuacions, s'han de considerar en l'ordre de prelació següent:

I resulta vital que l'ordre de prelació descrit es tingués en compte en les fases següents:

a) A la fase de redacció del projecte.

Mitjançant la determinació i prescripció, per part del projectista, de sistemes i solucions constructives que permetin una protecció adequada de certs treballs.

Amb la inclusió, a l'estudi bàsic o estudi de seguretat i salut, i segons s'estableix a l'article 5 del RD 1627/1997, de les previsions i les informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment.

b) En l'elaboració del pla de seguretat i salut pel contractista.

L'empresa contractista haurà de considerar dos dels principis de l'acció preventiva, inclosos a l'article 15 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals. Concretament els d'eliminar el risc a l'origen i anteposar la protecció col·lectiva a la individual.

c) Durant lexecució de lobra.

El contractista i el coordinador de seguretat també han de gestionar que davant dels treballs d'alçada s'ha de procurar establir l'ordre de prelació ja esmentat anteriorment, i no utilitzar els equips de protecció individual contra caigudes en alçada de manera indiscriminada.

Però n'hi ha més. A l'hora d'afrontar feines en altura o feines verticals, les persones amb responsabilitat i poder de decisió sobre això han de tenir sempre en compte, no només el que s'ha indicat fins aquí, sinó també les exigències preventives establertes a la normativa vigent.

Aleshores, amb proteccions col·lectives o individuals?

Un dels principis d'acció preventiva, de compliment obligat i inclòs a la Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals, estableix que s'ha d'anteposar la protecció col·lectiva davant la individual, de manera que es doni sempre prioritat a la primera sobre la segona.

En qualsevol cas, podria ser necessari que, en determinades situacions, convisquessin de forma simultània les proteccions col·lectives i les individuals. Així, podrien donar-se tres situacions:

 • Treballs amb disposició exclusiva de proteccions col·lectives.
 • Execució de tasques amb instal·lació de proteccions col·lectives, juntament amb l'ús pels treballadors de sistemes anticaigudes.
 • Realització de treballs únicament amb la utilització dequips de protecció individual.
Fernando Espinosa Gutiérrez
Fernando Espinosa Gutiérrez
Arquitecte tècnic i tècnic PRL

Formador en Seguretat i Salut a la Fundació Laboral de la Construcció i Col·legis Professionals d'Arquitectes i Arquitectes Tècnics.
Elaboració destudis i estudis bàsics de seguretat, assessorament a empreses per a la redacció de plans de seguretat i salut i documents de gestió preventiva.
Coordinador de seguretat i salut en fase dexecució.

Comparteix:
LinkedIn
Twitter
Facebook

Deixa una resposta

La seva adreça de correu electrònic no es publicarà. Els camps obligatoris estan marcats amb *

CURSOS WORKPROTEC

Més de 20 anys formant a professionals d'altura

BOTIGA EPI

condicions empreses

Segueix tota l'actualitat de Workprotec

Subscriu-te al nostre newsletter

Descobreix les últimes novetats en seguretat en alçada

Et poden interessar