Solucions a mida

Sistemes anticaigudes per treballar amb seguretat

Característiques de el projecte

Una empresa especialitzada en instal·lacions i manteniment situada a la ciutat de Barcelona necessitava solucions a mida perquè els treballadors poguessin accedir de manera segura a zones amb una alçada superior a dos metres. 

Workprotec ha estat l'empresa especialista en solucions de seguretat en alçada encarregada de dissenyar un sistema de protecció a mida per al treball en alçada. A continuació explicarem les característiques de cadascun dels sistemes anticaigudes instal · lats.

 

Sistemes anticaigudes instal·lats

  • Escala d'accés a coberta: Escales d'accés d'acord amb la norma DIN 18799-1, fabricada en alumini natural amb cèrcols de protecció dorsal, sortida al desembarcament amb barana.
 
 
  • Passarel·la de pas sobre pergola: Passarel·la transitable de Tramex de 0,6m. d'amplada x 6,50m. de llarg aproximadament i amb barana.
 

Instal·lacions, manteniment i revisió

 
  • En finalitzar la instal·lació o revisió dels sistemes anticaigudes, Workprotec facilitarà al client l'oportuna documentació tècnica i certificació de muntatge signada pel tècnic.
 
  • La certificació del muntatge o revisió tindrà vigència per un any a partir de la data de realització.
 
  • En compliment amb la Directiva Europea 89/656/CE i les normatives europees EN 795 i EN 365, que indiquen que s'haurà de realitzar una inspecció o revisió a tots els dispositius de ancoratge i dels EPI's (Equips de protecció individual), cada dotze mesos com a mínim o després d'haver-s'hi utilitzat per aturar una caiguda. A més, la inspecció o revisió l'haurà d'efectuar un tècnic o especialista autoritzat per el subministrador.
 
  • Workprotec realitza les inspeccions i certificacions anuals de sistemes i EPI's anticaigudes conforme a la Directiva Europea, a les normes aplicables ia les instruccions i manual del fabricant, emetent un Certificat de Manteniment signat per tècnic.
 

Formació i informació

 
 
  • Workprotec disposa de tècnics qualificats per impartir formació en treballs en alçada i sistemes anticagides.  

Galeria

CURSOS WORKPROTEC

Més de 25 anys formant a professionals d'altura

BOTIGA EPI

condicions empreses

Segueix tota l'actualitat de Workprotec

Subscriu-te al nostre newsletter

Descobreix les últimes novetats en seguretat en alçada