Treballs Verticals

Equip especialitzat en treballs verticals i treballs en suspensió

Especialistes en Treballs Verticals

Disseny, muntatge i manteniment de sistemes de seguretat per a la realització de tot tipus de treballs verticals i en alçada.

Què són els
treballs verticals

Els treballs verticals o treballs en suspensió són aquells en què s'efectua un treball a més de dos metres d'alçada de manera temporal i requereixen l'ús de tècniques d'accés i posicionament mitjançant cordes fixades a suports, estructures o superfícies independents.

Es fan feines verticals quan no és possible accedir a la zona de treball. És a dir, quan són llocs de difícil accés i no és viable posar cap altre sistema per fer-lo.

A Workprotec tenim un equip d'especialistes format a la disciplina de treball vertical. És a dir, són professionals a fer tècniques d'accés i de posicionament mitjançant cordes. Aquest tipus de treballs s'han de fer segons el que estableix RD 2177/2004. Els nostres treballadors estan formats pels principals centres de formació com, per exemple, l'Associació Nacional d'Empreses de Treballs Verticals i Altura (ANETVA) o la Industrial Rope Access Trade Association (IRATA).

realitzem treballs verticals amb les màximes garanties de seguretat. Per exemple, i entre d'altres, treballs en cobertes inclinades, reparació de dipòsits, treballs en torres o estructures metàl·liques, instal·lació de logotips, cartells i lones publicitàries a façanes, calibratge de sondes y soldadura de suport dels tancs. Per això, els nostres especialistes disposen dels equips de protecció individual específics totalment revisats conforme normativa vigent.

treballador-espai-confinat

Diferències entre treball vertical i en alçada

És molt comú que els mitjans de comunicació confonguin el treball vertical amb el treball en alçada i pensen que es poden utilitzar com a sinònims. Però, no és així, ja que els treballs en alçada engloben totes aquelles activitats que es realitzin a més de dos metres d'alçada, on hi ha un risc de caiguda a diferents nivells, i s'executin a diferents sectors d'activitat com el de la construcció, l'industrial, de serveis, forestal i agrícola.

Els treballs verticals s'engloben dins dels treballs en alçada i es refereixen únicament a aquells que es fan en suspensió. És a dir, el treballador utilitza tècniques d'accés i posicionament mitjançant dues cordes (una de treball principal i una altra de seguretat) instal·lades mitjançant dos punts d'ancoratge independents per posicionar-se en un determinat lloc de treball en altura. Per tant, la suspensió mitjançant cordes és un factor fonamental per diferenciar el treball vertical de la resta de treballs en alçada. A més, implica una alta capacitació i coneixement del medi.

treballs verticals

Procediments
per a treball vertical

Els procediments dels especialistes en treballs verticals es poden definir com les actuacions i les maniobres que el treballador necessita realitzar per poder utilitzar l'equip d'accés de manera segura. Podríem dividir-les en:

Descens i ascens per corda

El treballador baixa per la corda de treball amb l'ajuda d'un descensor i puja amb l'ajuda de bloquejadors o punys. Aquests dispositius anticaigudes van units a la corda de seguretat.

Canvis de direcció

Maniobres que fa el treballador per canviar el sentit durant la progressió sobre la corda: d'ascens a descens, o viceversa.

Tècniques de progressió horitzontal

Si els treballadors verticals necessiten moure's per l'àrea de treball de manera horitzontal, els sistemes anticaigudes corresponents s'han d'instal·lar prèviament. En cas que la progressió horitzontal es produeixi al llarg d'una estructura, es podran utilitzar caps d'ancoratge fixats a l'estructura o corda horitzontal sense tensar.

Tècniques especials

S'utilitzen quan no hi ha possibilitat d'instal·lar cordes des de dalt i cal accedir a estructures amb suport i sense. A l'ascens sobre estructures amb suport han d'intervenir dos treballadors, el que puja i el que ho assegura des del nivell inferior i que puja darrere del primer. Per a aquesta tècnica es fa servir una corda dinàmica i un dispositiu de frenada que actua en cas de caiguda, a més de diverses cintes amb connectors (una per cada 2 m de pujada prevista). Per part seva, per a l'ascens sobre estructures sense suport s'utilitza la tècnica anterior, excepte els ancoratges a instal·lar durant l'ascens. Es fan necessàries dues cordes dinàmiques de longitud major a l'alçada que es pretén pujar, cintes amb dos connectors (una per cada 1,5 m. de desnivell), ancoratges instal·lats i un dispositiu dinàmic de frenada.

Evacuació i/o rescat.

Aquestes tècniques serveixen per rescatar un treballador que ha quedat suspès i que no pot progressar per les cordes per si mateix. És fonamental conèixer com es fa el rescat vertical, ja que l'ajuda al treballador suspès no ha de suposar un risc addicional per a la persona que el rescata ni tampoc per a l'accidentat.

Riscos dels treballs verticals

Caigudes a diferent nivell

Per un trencament de corda provocat per l'ús de cordes no específiques per a treballs verticals, per la manca de revisió o un mal manteniment.

Incomplir els procediments de treball

Aquest risc apareix per diferents motius com, per exemple, no fer servir EPI's o utilitzar-los de manera inadequada, perquè la corda no tingui prou longitud o no es realitzi correctament el nus final i, perquè el treballador no tingui formació específica per realitzar aquests treballs.

  • Caiguda dobjectes o materials mentre els treballadors els estiguin manipulats i puguin impactar en persones que estan en nivells inferiors.
  • Riscos ergonòmics, que són aquells que es produeixen quan el treballador realitza activitats laborals que li poden produir danys o quan està en contacte amb els elements que componen el lloc de treball. Per exemple, quan entra en contacte elèctric directe o indirecte o quan es produeixen explosions en atmosferes explosives.

Mesures preventives en treballs verticals

Les mesures de protecció establertes han de reduir al màxim els riscos esmentats anteriorment o, fins i tot, eliminar-los. Els treballadors verticals han de saber el Pla de Prevenció de l'empresa per fer correctament el procediment de treball vertical. Per garantir la seguretat dels operaris cal complir com a mínim dos requisits fonamentals:

Manteniment d'EPI`s i anticaigudes

Gràcies a la revisió periòdica dels equips de protecció individual i els sistemes anticaigudes, es minimitzaran els riscos d'un possible defecte de fàbrica o derivat de l'ús continuat de l'equip. També es reduiran els perills associats a un mal muntatge dels sistemes.

Cursos de treballs verticals

És molt important que els treballadors rebin formació específica en treballs verticals i que s'adapti al nivell de dificultat a què s'enfrontaran al seu lloc de treball.

Normativa a Espanya per a treballs verticals

Quan parlem de normativa aplicable als treballs verticals, ens referim al Reial Decret 2177 / 2004, pel qual sestableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball en matèria de treballs temporals en altura.

Formació a
treballs verticals

La formació adequada és essencial per minimitzar els riscos de caigudes i altres accidents a la feina. A més, els cursos també ajuden a millorar la productivitat i leficiència dels treballadors verticals.

Hi ha una sèrie d'impostos que són cursos i certificacions per a treballs verticals disponibles en associacions com ANETVA i IRATA, per a aquells que vulguin aprendre a fer treballs amb seguretat.

Aquests programes de formació generalment cobreixen temes com la seguretat en el treball en alçades, el ús adequat d'equip de protecció individual i la identificació i control de riscos a la feina. També poden incloure pràctiques al ús d'equip de protecció contra caigudes, com arnesos i línies de vida.

A més de la formació específica, també és important que els treballadors tinguin una bona condició física i mental per fer aquest tipus de treball. Pot ser exigent treballar en alçades durant períodes prolongats de temps, per això és important tenir un bon estat de salut i estar mentalment preparat per enfrontar els desafiaments que aquest tipus de treball comporta.

Equips de treballs verticals

A causa de l'alt risc associat als treballs verticals, és imprescindible comptar amb els millors Equips de Protecció Individual i Sistemes Anticaigudes adequats i que estiguin regulats per la normativa corresponent. Serveixen per protegir els treballadors davant dels riscos d'una possible caiguda i minimitzar-ne les conseqüències en cas que es produeixi.

Tenim una àmplia gamma de equips de protecció i sistemes anticaiguda de lloguer, per desenvolupar treballs verticals amb seguretat. Tots aquests equips i anticaigudes estan dissenyats i fabricats per la norma UNE-EN que se'ls apliqui.

estem acreditats pels principals fabricants per fer el manteniment obligatori dels equips de treballs verticals, oferint un servei de revisió periòdica.

Disposem d'una botiga especialitzada, tant en línia com física, amb més de 400 referències dels millors fabricants de EPI's per a treballs verticals, treballs en alçada i treballs en espais confinats.

Necessites un equip de feines verticals?

Posa't en contacte amb els nostres tècnics i t'assessorem sense compromís