Xarxes de
Seguretat

Sistemes de protecció col·lectives per limitar l'altura de caiguda

Xarxes de seguretat

Sistemes de protecció col·lectives per limitar l'altura de caiguda

Disseny, muntatge i manteniment de sistemes de seguretat per a la realització de tot tipus d'activitats en alçada.

XARXES DE SEGURETAT

Què són les
Xarxes de Seguretat

Els xarxes de seguretat són sistemes de protecció col·lectiva destinades a limitar l'altura de caiguda, I que hauran de complir amb una sèrie de condicions i característiques les quals es descriuen a continuació:

Haurà de tenir la superfície necessària per assegurar una protecció eficaç de la zona de perill, Cobrint tots els buits possibles i no deixant espais.

Ha d'aguantar la força d'impacte d'una caiguda d'un home que cau des d'una altura màxima admissible (dos pisos aproximadament) i haurà de fer-ho amb un coeficient de seguretat acceptable perquè no es produeixi el seu trencament.

Ha de disposar de la suficient flexibilitat per fer bossa i d'aquesta manera retenir l'accidentat com si d'un sac es tractés.
Ha de ser resistent als agents atmosfèrics com el sol o la pluja.

malles de protecció

Característiques i usos

Hi dos tipus de xarxes de seguretat, Les xarxes de prevenció o verticals les quals impedeixen la caiguda de les persones i les xarxes de protecció o recollida, Que limiten la caiguda de persones.

Dins d'aquestes hi ha diverses modalitats d'utilització, d'una banda les xarxes de prevenció poden classificar-se en 3 classes de xarxes:

 1. Verticals utilitzades com a baranes en buits i obertures.
 2. Verticals utilitzades en façanes amb o sense forques.
 3. horitzontals utilitzades habitualment en protecció de cobertes.
 

D'altra banda les xarxes de protecció que limiten la caiguda de persones poden ser de 2 classes de xarxes:

 1. Prevenció vertical a buits.
 2. Prevenció verticals en obertures.
 

Aquestes últimes modalitats poden ser utilitzades com barana per protegir vores de forjats o en tot el perímetre d'un buit, sent també utilitzada com a protecció de façanes.

parlant tècnicament es poden diferenciar segons la següent nomenclatura els diferents tipus de xarxes:

 • Tipus A.
 • Tipus B.
 • Xarxa tipus S.
 • Xarxa tipus T.
 • Tipus U.
 • Tipus V.
 • Xarxa tipus Tancament Vertical
 • Xarxa tipus Perona (Protecció d'escales d'obra)
 • Sistema ViaSafe®

Models

xarxes de seguretat tipus A

Xarxa Tipus A

Xarxes de seguretat horitzontals d'ús únic sense corda perimetral per a la protecció de caigudes a diferent nivell durant l'execució de forjats unidireccionals o bidireccionals, massissos o alleugerits, bigueta i revoltons, cubeta invertida de polipropilè i forjat reticular continuo.

Components

Xarxa de seguretat.
Ganxos o passadors de 8 mm de diàmetre. (Inferior diàmetre no compleix).
Aquestes xarxes comptaran amb el certificat de conformitat d'acord amb els assajos exigits en la norma i la seva caducitat màxima és d'un any.

Es presenten en rodets de PVC amb volanderes de seguretat per evitar esllavissades laterals de les xarxes i com a conseqüència desagradables embolics i deterioraments per la seva permanent contacte amb l'aigua en obra.

Presenten diverses mesures estàndard però també es pot fabricar a mida

xarxes de protecció tipus B

Xarxa Tipus B

Xarxes de seguretat horitzontals reutilitzables amb corda perimetral per a la protecció de riscos de caiguda a diferent nivell dels treballadors durant l'execució de forjats continus unidireccionals o bidireccionals, massissos o alleugerits, ancorades als puntuals per mitjà de ganxos o per passadors als perfils de l' encofrat recuperable.

Aquestes xarxes comptaran amb el certificat de conformitat d'acord amb els assajos exigits en la norma i la seva caducitat màxima és d'un any.

Components

Xarxa de seguretat amb corda perimetral.
Ganxos o passadors de 8 mm de diàmetre. (Inferior diàmetre no compleix).
Corda d'unió de 7,5 kN. (En cas de no solapar les xarxes).
Presenten diverses mesures estàndard però també es pot fabricar a mida.

xarxes de seguretat tipus S

Xarxa Tipus S

Xarxes de seguretat reutilitzable amb corda perimetral per a ús horitzontal ancorada a cables guia per a la seva fixació perimetral. S'utilitza per a la protecció dels treballadors davant de caigudes de diferent nivell en cobertes, viaductes, cobriment de buits, etc.

Components

 • Xarxa de poliamida.
 • Malla 100 mm.
 • Corda de malla 4 mm.
 • Corda perimetral 1 mm de diàmetre.

 

Aquestes xarxes comptaran amb el certificat de conformitat d'acord amb els assajos exigits en la norma i la seva caducitat màxima és d'un any.

Incorpora corda perimetral de 30 kN de poliamida unida a el mòdul de xarxa mitjançant fixació manual de triple nuat per malla.

Presenten diverses mesures estàndard però també es pot fabricar a mida.

xarxes de seguretat per a treballs en altures

Xarxa Tipus T

Xarxes de seguretat reutilitzable amb corda perimetral per ús horitzontal ancorada a cables guia i instal·lada en suport safata que es fixa a l'formigó mitjançant ancoratges de mordassa per a la protecció de caigudes a diferent nivell dels treballadors en obertures de ponts, naus industrials, etc.

Aquestes xarxes comptaran amb el certificat de conformitat d'acord amb els assajos exigits en la norma i la seva caducitat màxima és d'un any.

Incorporen corda perimetral de 20 kN de poliamida unida a el mòdul de la xarxa mitjançant cosit mecànic de triple fil de seguretat.

Presenten diverses mesures estàndard però també es pot fabricar a mida

Característiques

Suport mordassa.
Braços.
Xarxa de seguretat.
Mosquetons de fixació 30 kN, tensor caixa oberta i cable guia.
Les xarxes de seguretat Tipus T, a més de protegir horitzontalment als treballadors, també col·locada de forma vertical actua com una pantalla protectora. Se li col·loquen cordes auxiliars per poder desplegar-les i posteriorment hissar quan sigui necessari.

malla anticaigudes en obra

Xarxa Tipus U

Components

Xarxa de seguretat reutilitzable subjecta a una estructura suport per a la seva utilització vertical. (Xarxa Barana). És un sistema de protecció de vora formada per pals verticals sent la protecció intermèdia una xarxa. Les xarxes de Barana se subjecten a la bastida (estructura suport) i com una protecció lateral en treballs sobre els terrats (teulada plana), ponts, etc. Serveixen com una protecció anticaigudes de persones.

Aquestes xarxes comptaran amb el certificat de conformitat d'acord amb els assajos exigits en la norma i la seva caducitat màxima és d'un any.

Incorporen corda perimetral de 20 kN de poliamida que va lligada a el mòdul de la xarxa mitjançant triple fil de seguretat.

Presenten diverses mesures estàndard però també es pot fabricar a mida

Suport emmordassat a forjat, embotit o fixat mecànicament.
Pals.
Xarxa de seguretat.
Cintes de subjecció o amarratge amb tensor.

malla de protecció obres

Xarxa Tipus V

Xarxa de seguretat reutilitzable amb corda perimetral subjecta i unida a la part superior a un suport / estructura tipus forca mitjançant corda de lligat, i per la seva part inferior a l'estructura a través de la corda perimetral, la mesura estàndard és de 5 × 10 i confecció a l'rombe ( D), però es pot fabricar sota demanda en qualsevol mesura i en confecció a l'quadre (Q). 

Aquestes xarxes comptaran amb el certificat de conformitat d'acord amb els assajos exigits en la norma i la seva caducitat màxima és d'un any.

Incorporen corda perimetral de 20 kN de poliamida que va passant per les malles exteriors de la lliçó de xarxa i fixades a la banda detall mitjançant cosit manual d'triple nuat.

Components

Forca o pescant.
Ancoratge de la Forca.
Xarxa de seguretat.
Ancoratge inferior de la xarxa a estructura.

malles de seguretat per a obres

Xarxa Tancament Vertical

Xarxa de seguretat reutilitzable que es fan servir per a la prevenció de riscos de caiguda des de la vora de l'forjat.

S'instal·len tancant completament el buit entre forjats ia diferència dels Sistemes Tipus U, eviten la caiguda dels treballadors.

Es col·loquen utilitzant els ganxos de subjecció o mitjançant altres sistemes de subjecció especialment habilitats per al seu propòsit, sent molt important que quedin instal·lades el més tenses possible, així en cas de caiguda evitar que els treballadors quedin suspesos fora de la vora de l'forjat.

ofereixen protecció total per a qualsevol tasca que es realitzi a l'interior de l'forjat, Ja que hi ha treballs que es realitzen per exemple sobre escales o cavallets, on les baranes convencionals no són proteccions eficaces per evitar la caiguda dels treballadors. A més permeten controlar els moviments dels operaris adaptant llocs en tasques de risc, Com poden ser, treballeu-de càrrega en plataformes i protegint treballs en balcons, reculades, etc.

Característiques

Xarxa de seguretat.
Cintes de subjecció o amarratge.
Ancoratges inferiors de la xarxa a estructura.
Corda de lligat.
Aquestes xarxes comptaran amb el certificat de conformitat d'acord amb els assajos exigits en la norma i la seva caducitat màxima és d'un any.

xarxes de seguretat per a obres

Xarxa Tipus Perona

Xarxa de seguretat reutilitzable amb corda perimetral usada per a la protecció de caigudes en escales.

Aquests sistemes seran col·locats un cop que s'ha realitzat el procés de formigonat i desencofrat de l'escala i cobrirà l'ample de l'escala i hauran d'anar creixent planta per planta. Per aquest motiu la seva longitud ha de ser suficient per protegir totes les plantes.

L'avantatge que té aquest sistema respecte a el de barana, és que protegeix la caiguda dels operaris quan estan desenvolupant treballs pujats a escales o cavallets, A més que els seus instal·lació no genera sortints o excessos de dimensió dels elements que el componen, com és el cas de les baranes, pels quals es generen innombrables accidents.

Característiques

Drap de Xarxa (Similar a les de tipus "forca").
Taules de fusta de 2 cm de gruix, 10 cm d'ample i d'una longitud inferior a 20 cm a la de l'estany de cada tram d'escala.
Claus d'acer de 10 mm (tres / quatre unitats en cada taula).

xarxa seguretat

sistema VíaSafe

Sistema de Protecció Col·lectiva testat i dissenyat per a la protecció integral en ponts, viaductes, teulades d'edificis, etc, utilitzant xarxa tipus U fixada sobre suports específics assajats per fabricant per a aquest tipus d'usos.

Aquestes xarxes i tots els elements de subjecció comptaran amb el certificat de conformitat d'acord amb els assajos exigits en la norma, i la xarxa tindrà una caducitat màxima d'un any.

La Xarxa de seguretat seran reutilitzable amb corda perimetral per a ús vertical, ancorada a cintes guia a la part superior i fixada en suports / pals orientable Viasafe® gràcies als aplics articulats de què disposa, quedant fixat el conjunt a el formigó o estructura metàl·lica mitjançant ancoratges de mordassa o bé cargolats mecànicament. 

És un sistema patentat, assajat i premiat per la seva innovació, apte per a la seva col·locació sobre estructures metàl·liques i de formigó.

 

Components

Drap de Xarxa (Similar a les de tipus "U").
Braços extensibles.
Aplics articulats.
Ancoratges mordassa o fixats mecànicament a superfície de formigó o estructura metàl·lica.
Aquest sistema pot ser preinstal·lat sobre els trams de ponts, bigues, etc, des de fàbrica, sense necessitat de realitzar el seu muntatge en obra, estalviant en els camps econòmic i temporal.