Curs Treballs en alçada

Formació teòrica i pràctica de qualitat per a treballs en alçada

Cursos Treballs en alçada

Formació teòrica i pràctica de qualitat per a treballs en alçada

Cursos Treballs en alçada

Cursos de Seguretat per a
Treballs en Alçada

En el curs de Seguretat de Treballs en Altura s'imparteixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en matèria de treballs temporals en alçada d'acord amb el Reial Decret 2177 / 2004.

Durada

1 sessió de 8 hores.

Data d'inici

Consulta nostre amb el nostre equip tècnic. També oferim formació a mida per a empreses.

Places disponibles

Un mínim de 6 persones i un màxim de 20 persones.

Preu per a empreses i particulars

100€ per alumne bonificables per Fundae per a Empreses

Preu per a aturats

Descompte del 20% per a aturats. És a dir, 80€ per alumne presentant la targeta INEM

treball en alçada

Característiques

El curs treballs en altura consisteix en una modalitat presencial teòrica i pràctica, A causa de la complexitat i operatives dels diferents supòsits. D'aquesta manera, dotem els alumnes de les habilitats bàsiques per desenvolupar-se en aquest mitjà de forma segura i professional. La formació està dissenyada d'acord amb el Reial Decret 2177 / 2004, De 12 de novembre, pel qual es modifica el Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball, en matèria de treballs temporals en alçada.

Objectius de el curs

 • Homogeneïtzar el nivell de coneixements bàsics de l'alumnat. Anivellació.
 • Conèixer les tècniques bàsiques adequades a cada tipus d'intervenció i la seva aplicació.
 • Conèixer el procediment de les intervencions de rescat.
 • Normes de seguretat i prevenció en treballs en alçada i progressió per estructures metàl·liques.
 • Conèixer i utilitzar adequadament els equips de protecció individual per a treballs en alçada. També, conèixer el material emprat a les intervencions de rescat.
 • Conèixer les diferents revisions periòdiques i el manteniment dels EPIs i materials emprats en treballs en alçada.

Durada

S'estableix 1 sessió de 8 hores de durada.

Preus

 • Empreses i particulars. 100 € per alumne bonificables *
 • Aturats (20% dte.). 80€ per alumne. És a dir, cal presentar la targeta INEM per aplicar aquest descompte.
 

* Bonificació amb FUNDAE (Antiga tripartida) si es disposa de crèdit formatiu a través d'empresa i en cas de sol·licitar-la.

Continguts

Teòrics
 • Normativa aplicable a la realització de treballs en alçada. 
 • Conceptes generals sobre les caigudes des d'alçada. 
 • EPIs i dispositius anticaigudes que s'utilitzen en els treballs en alçada.
 • Equips de protecció col·lectiva i equips de protecció individual.
 • Ancoratges i línies de vida
Pràctics
 • Col·locació, funcionament i ús dels equips de protecció individual.
 • Fer treballs amb plataformes elevadores autopropulsades.
 • Realitzar feines amb escales de mà i escales fixes.
 • Fer treballs a cobertes planes i cobertes inclinades. 
 • Realitzar treballs a torres i antenes.
 • Practicar rescats.

Desenvolupament de el Curs

El curs s'impartirà a les instal·lacions de Workprotec, ja que estan condicionades amb aula amb capacitat per a 20 alumnes per a les classes teòriques. A més, compta amb les infraestructures necessàries per a la realització correcta de les pràctiques del curs. Per exemple, a les nostres instal·lacions comptem amb els següents sistemes:

 • Bastides, torres i pals
 • Cobertes inclinades
 • Línies de vida horitzontals i línies de vida verticals
 • Punts d'ancoratge
 • Escales fixes amb sistemes anticaigudes
 • Espais confinats, etc.
 

Les pràctiques estaran dirigides i tutelades per professors especialistes en treballs en alçada, treballs verticals, treballs en espais confinats i rescat vertical.

Inclou

 • Els cursos els imparteixen professors Amb Mas de 15 anys d'Experiència.
 • Equips de Protecció Individuals de categoria III*. Entre els quals hi ha els arnesos, les eslingues, els cascos i els sistemes anticaigudes.
 • Ús de les instal·lacions de Workprotec.
 • Manual del curs icertificat individualitzat.
 
* Es recomana que els alumnes portin els seus EPIS perquè puguin veure la seva idoneïtat i funcionament.

Consulta la disponibilitat dels nostres cursos d'alçada

POSA'T EN CONTACTE AMB NOSALTRES I APRÈN A TREBALLAR SENSE RISC

Cursos Rescat per
Treballs en Alçada

Curs dirigit a operaris, tècnics i supervisors que realitzin treballs en alçada. L'objectiu del curs és que siguin capaços de fer el rescat d'un company en cas d'accident.

Nivells

Bàsic i avançat

Durada

1 sessió de 8 hores.

Data d'inici

consulta el nostre calendari de cursos. També oferim formació a mida per a empreses. 

Places disponibles

Un mínim de 6 persones i un màxim de 20 persones.

Preu per a empreses i particulars

100€ per alumne bonificables per Fundae per a Empreses.

Preu per a aturats

Descompte del 20% per a aturats. És a dir, 80€ per alumne presentant la targeta INEM.

treball en alçada

Característiques

El curs de rescat per a treballs en alçada consisteix en una modalitat presencial teòrica i pràctica, a causa de la complexitat i operatives dels diferents supòsits. És a dir, es dota els alumnes de les habilitats per a la realització de rescats bàsics de forma segura i professional.

Segons indica el RD 2177/2004, El treball en alçada haurà de planificar i supervisar correctament, de manera que, en cas d'emergència, es pugui socórrer immediatament a treballador.

Objectius de el curs

 • Conèixer el procediment de les intervencions de rescat i els principis bàsics de primers auxilis, 
 • Conèixer la normativa d'aplicació per a treballs en alçada i rescat.
 • Homogeneïtzar el nivell de coneixements bàsics de l'alumnat. 
 • Conèixer els riscos en rescats i aplicar les solucions per reduir-los o eliminar-los.
 • Utilitzar adequadament els equips de protecció individual i el material emprat per a les intervencions de rescat.
 • Conèixer les tècniques i mètodes adequats a cada tipus d'intervenció i la seva aplicació.

Durada

S'estableix 1 sessió de 8 hores de durada

Preus

 • Empreses i particulars. 100 € per alumne bonificables *
 • Aturats (20% dte.). 80€ per alumne. És a dir, cal presentar la targeta INEM per aplicar aquest descompte.
 

* Bonificació amb FUNDAE si es disposa de crèdit formatiu mitjançant empresa i en cas de sol·licitar-la.

Continguts

Teòrics
 • Conceptes generals sobre les caigudes en altura.
 • Equips de protecció individual i dispositius anticaigudes que es fan servir en els rescats.
 • Operatives de rescat.
  • Planificació i preinstal·lació de Sistemes de Rescat.
  • Esforços als Ancoratge i Instal·lacions.
  • Triangles de forces.
  • Polipasts i contrapesos, etc.
Pràctics
 • Col·locació, funcionament i ús dels EPIs de rescat.
 • Aprendre a fer diferents tipus de nusos. Per exemple, nusos d'ancoratge, progressió i rescat
 • Realització d'instal·lacions de rescat. Per exemple, els ancoratges de capçalera i els triangles de forces.
 • Operatives de rescat en treballs en alçada. Per exemple, els polipastos i contrapesos, l'accés i el desbloqueig del ferit i les maniobres de descens i hissat.

Desenvolupament de el Curs

S'impartirà a les instal·lacions de Workprotec, ja que estan condicionades amb una aula amb capacitat per a 20 alumnes. A més, compten amb la infraestructura necessària per a la correcta realització de les pràctiques. Les pràctiques estaran dirigides i tutelades per professors especialistes en treballs en alçada, treballs verticals, treballs en espais confinats i rescat vertical.

Inclou

 
* Es recomana que els alumnes portin els seus EPIS perquè puguin veure la seva idoneïtat i funcionament.

Consulta disponibilitat