Protecció de Lluernaris

Seguretat integral en cobertes i superfícies no aptes per al trànsit

Protecció de Lluernaris

Seguretat integral en cobertes i superfícies no aptes per al trànsit

Disseny, muntatge i manteniment de sistemes de seguretat per a la realització de tot tipus d'activitats en alçada.

Protecció anticaigudes en cobertes i lluernes

Protecció anticaigudes en cobertes i lluernes

En la majoria de les cobertes fràgils existeixen lluernes, claraboies o planxes translúcides per il·luminar interiorment les estades, les quals té una resistència mínima NO APTA per al trànsit de persones, convertint-se en veritables TRAMPES MORTALS, pel que suposa un greu risc de caiguda en alçada per a les persones que deambulen per les mateixes.

Això implica tenir en compte diversos aspectes que per si sols no cobreixen el risc de caiguda pels buits, translúcides o claraboies existents en les cobertes:

  • La protecció enfront de les caigudes en altura mitjançant PROTECCIONS COL·LECTIVES com passarel·les de trànsit o baranes o SISTEMES ANTICAIGUDES com a línies de vida, carrils o punts d'ancoratge.
  • La SENYALITZACIÓ de les lluernes, claraboies i altres elements fràgils mitjançant abalisaments i pintures d'alta visibilitat.
  • La PROTECCIÓ de les lluernes, claraboies i altres elements fràgils mitjançant materials certificats i assajats que compleixin amb la finalitat a què estaran sotmesos com xarxes, malles metàl·liques o enrejillados metàl·lics, ...
  • Els EPIS a utilitzar en funció dels sistemes i dispositius anticaigudes instal·lats.
  • La FORMACIÓ ADEQUADA I ESPECÍFICA TEÒRIC-PRÀCTICA amb el personal que realitzi aquests treballs.
  • PLANIFICACIÓ I SUPERVISIÓ correctament, de manera que, en cas d'emergència, es pugui socórrer immediatament a l'treballador = PROCEDIMENT DE RESCAT
protecció de lluernes i línies de vida

Tipus de proteccions de lluernes

Protecció anticaigudes temporals: Xarxes de seguretat

Fabricades en poliamida o polipropilè, Són fixades a la coberta metàl·lica per evitar la caiguda de persones pels buits, plaques translúcides o claraboies. S'instal·len de caràcter temporal per a la realització dels treballs en les cobertes com a instal·lació de plaques fotovoltaiques, manteniment i revisió d'equips, manteniment i neteja de cobertes.

Protecció anticaigudes permanents: Malles Metàl·liques

Aquest tipus d' proteccions metàl·liques són fixes i cobreixen el risc de caiguda a diferent nivell a través dels buits, translúcides i / o claraboies existents en les cobertes, però no es pot transitar per sobre d'elles

Protecció anticaigudes permanents: Enrejillados Metàl·lics

Si el que necessitem és realitzar un trànsit segur per sobre dels lluernes i la pròpia coberta serà necessari instal·lar sistemes rígids capaços de suportar el pas de les persones per sobre d'ells mitjançant enrejillados metàl·lics tipus "TRAMEX" complint també amb la funció de sistema de protecció anticaigudes si s'instal·len en tota la superfície de la placa translúcida.