Curs Treballs en alçada

Formació teòrico / pràctica de qualitat per a treballs en alçada

Cursos Treballs en alçada

Formació teòrico / pràctica de qualitat per a treballs en alçada

Cursos Treballs en alçada

Cursos de Seguretat per a
Treballs en Alçada

En el curs de Seguretat de Treballs en Altura s'imparteixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en matèria de treballs temporals en alçada d'acord amb el Reial Decret 2177 / 2004.

Durada

1 sessió de 8 hores.

Data d'inici

Consultar el nostre calendari de cursos.

Places disponibles

Un mínim de 6 persones i un màxim de 20 persones.

Preu per a empreses i particulars

100 € per alumne bonificables *

* Bonificació Fundae per a Empreses

Preu per a aturats

80 € per alumne (presentant targeta INEM)

curs treballs en alçada 8 hores

Característiques

La proposta de el curs treballs en alçada consisteix en una modalitat presencial teoricopràctica, A causa de la complexitat i operatives dels diferents supòsits. 

Dotem als alumnes de les habilitats bàsiques per desenvolupar-se en aquest mitjà de manera segura i professional d'acord amb el Reial Decret 2177 / 2004, De 12 de novembre, pel qual es modifica el Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball, en matèria de treballs temporals en alçada.

Objectius de el curs

 • Homogeneïtzar el nivell de coneixements bàsics de l'alumnat. Anivellació.
 • Conèixer les tècniques bàsiques adequades a cada tipus d'intervenció i la seva aplicació.
 • Conèixer el procediment de les intervencions de rescat.
 • Normes de seguretat i prevenció en treballs en alçada i progressió per estructures metàl·liques.
 • Conèixer i utilitzar adequadament els equips de protecció individual per a treballs en alçada i el material emprat per a les intervencions de rescat.
 • Conèixer les diferents revisions periòdiques i manteniment dels EPI i materials emprats en treballs en alçada.

Durada

S'estableix 1 sessió de 8 hores de durada.

Preus

Per a empreses i particulars: 100 € per alumne bonificables *

Per aturats (20% dte.): 80 € per alumne (presentant targeta INEM)

* Bonificació amb FUNDAE (Antiga tripartida) si es disposa de crèdit formatiu a través d'empresa i en cas de sol·licitar-la.

Continguts

Teòrics

 • NORMATIVA APLICABLE A la REALITZACIÓ DE TREBALLS EN ALÇADA.
 • CAIGUDES DES ALÇADA. CONCEPTES GENERALS.
 • EPIS I DISPOSITIUS A UTILITZAR EN TREBALLS D'ALTURA.
 • EQUIPS de Protecció Col·lectiva
 • Equips de protecció individual
 • ANCORATGES I LÍNIES DE VIDA.

Pràctics

 • COL·LOCACIÓ, FUNCIONAMENT I ÚS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
 • FER TREBALLS AMB PLATAFORMES ELEVADORES AUTOPROPULSADAS
 • REALITZAR TREBALLS AMB ESCALES DE MÀ I FIXES
 • FER TREBALLS EN COBERTES PLANES I INCLINADES
 • REALITZAR TREBALLS EN TORRES I ANTENES
 • REALITZAR RESCAT

Desenvolupament de el Curs

S'impartirà a les instal·lacions de WorkProtec condicionades amb aula amb capacitat per a 20 alumnes per a les classes teòriques i amb la infraestructura necessàries per a la correcta realització de les pràctiques de el curs (Bastides, torres i pals, cobertes inclinades, línies de vida horitzontals i verticals, punts d'ancoratge, escales fixes amb sistemes anticaigudes, espais confinats, ...)

Les pràctiques estaran dirigides i tutelades per professors especialistes en treballs en alçada, treballs verticals, treballs en espais confinats i rescat vertical amb més de 15 anys d'experiència en el sector

Inclou

 • Professors especialistes
 • Equips de Protecció Individuals de categoria III * (arnesos, eslingues, cascs, anticaigudes, etc.)
 • Ús de les instal·lacions i infraestructures de WorkProtec (cobertes, escales, torres, pals, línies de vida, punts d'ancoratge, punts d'ancoratge, etc.)
 • Manual de el curs
 • Certificat individualitzat
* Es recomana que els alumnes portin els seus EPIS perquè puguin veure la seva idoneïtat i funcionament.

Cursos Rescat per
Treballs en Alçada

Curs dirigit a treballadors, operaris, tècnics o supervisors que realitzin treballs a una alçada igual o superior a 2 metres i que han de poder realitzar el rescat d'un company en cas d'accident.

Nivells

Bàsic i avançat

Durada

1 sessió de 8 hores.

Data d'inici

Consultar el nostre calendari de cursos.

Places disponibles

Un mínim de 6 persones i un màxim de 20 persones.

Preu per a empreses i particulars

100 € per alumne bonificables *

* Bonificació Fundae per a Empreses.

Preu per a aturats

80 € per alumne (presentant targeta INEM)

curs homologat treballs en alçada

Característiques

La proposta de el curs de Rescat bàsic per a treballs en alçada consisteix en una modalitat presencial teoricopràctica per la complexitat i operatives dels diferents supòsits, dotant als alumnes de les habilitats per a la realització de rescats bàsics de forma segura i professional.

Segons indica el RD 2177/2004, El treball en alçada haurà de planificar i supervisar correctament, de manera que, en cas d'emergència, es pugui socórrer immediatament a treballador.

Objectius de el curs

 • Conèixer el procediment de les intervencions de rescat.
 • Conèixer la normativa d'aplicació per a treballs en alçada i rescat.
 • Homogeneïtzar el nivell de coneixements bàsics de l'alumnat. Anivellació.
 • Conèixer els riscos en rescats i aplicar les solucions per reduir-los o eliminar-los.
 • Utilitzar i conèixer adequadament els equips de protecció individual i el material emprat per a les intervencions de rescat.
 • Conèixer les tècniques i mètodes adequats a cada tipus d'intervenció i la seva aplicació.
 • Conèixer els principis bàsics de primers auxilis.

Durada

S'estableix 1 sessió de 8 hores de durada

Preus

Per a empreses i particulars: 100 € per alumne bonificables *

Per aturats (20% dte.): 80 € per alumne (presentant targeta INEM)

* Bonificació amb FUNDAE (Antiga tripartida) si es disposa de crèdit formatiu a través d'empresa i en cas de sol·licitar-la.

Continguts

Teòrics

 • CAIGUDES DES ALÇADA. CONCEPTES GENERALS
  • Factor de Caiguda
  • Força de xoc
  • Distància de caiguda i distància de seguretat
  • Efecte pèndol
  • Síndrome de l'arnès
 • EPIS I DISPOSITIUS A UTILITZAR EN RESCAT
 • OPERATIVES DE RESCAT
  • Planificació i preinstal·lació de Sistemes de Rescat
  • Esforços en els Ancoratge i Instal·lacions
  • Triangles de forces
  • Polispastos i contrapesos
  • etc ...

Pràctics

 • COL·LOCACIÓ, FUNCIONAMENT I ÚS DELS EPIS PER RESCAT.
 • REALITZACIÓ DE NUSOS
  • Ancoratge
  • Progressió
  • Rescat
 • REALITZACIÓ D'INSTAL·LACIONS DE RESCAT
  • Ancoratges de capçalera
  • Triangles de forces
 • OPERATIVES DE RESCAT EN TREBALLS EN ALÇADA
  • Polispastos i contrapesos
  • Accés i Desbloqueig de l'ferit
  • Maniobres de Descens de l'ferit
  • Maniobres de Hissat de l'ferit

Desenvolupament de el Curs

S'impartirà a les instal·lacions de Workprotec condicionades amb aula amb capacitat per a 20 alumnes per a les classes teòriques i amb la infraestructura necessàries per a la correcta realització de les pràctiques de el curs (Bastides, torres i pals, cobertes inclinades, línies de vida horitzontals i verticals, punts d'ancoratge, escales fixes amb sistemes anticaigudes, espais confinats, ...)

Les pràctiques estaran dirigides i tutelades per professors especialistes en treballs en alçada, treballs verticals, treballs en espais confinats i rescat vertical amb més de 15 anys d'experiència en el sector

Inclou

 • Professors especialistes
 • Equips de Protecció Individuals de categoria III * (Arnesos, eslingues, cascs, anticaigudes, etc.)
 • Ús de les instal·lacions i infraestructures de WorkProtec (cobertes, escales, torres, pals, línies de vida, punts d'ancoratge, punts d'ancoratge, etc.)
 • Manual de el curs
 • Certificat individualitzat
* Es recomana que els alumnes portin els seus EPIS perquè puguin veure la seva idoneïtat i funcionament.