Consultoria
seguretat
en alçada

Auditem el teu projecte de seguretat per a treballs en alçada cuidant tots els detalls

Consultoria
de Seguretat en altura

Auditem la teva projecte de seguretat en altura cuidant tots els detalls

Disseny, muntatge i manteniment de sistemes de seguretat per a la realització de tot tipus de treballs en alçada

Servei Integral de seguretat en alçada

clau en mà

El nostre equip multidisciplinar format per enginyers i tècnics PRL, estudien en profunditat el context de cada empresa per dissenyar la millor solució per a la seguretat dels treballadors i el seu entorn. Fem el estudi de riscos In-situ, amb els nostres professionals amb més de 20 anys d'experiència, per oferir la solució de seguretat per a treballs en alçada més adequada a les necessitats de lempresa.

Consultoria i
enginyeria

 • Estudi de risc de la feina en alçada «in situ»
 • Equip format per enginyers i PRLs
 • Oferta tècnica personalitzada i especialitzada

Subministrament de
Sistemes de protecció
en alçada

 • Treballem amb els principals fabricants
 • Adaptats sempre a les teves necessitats
 • EPI per al treball en alçada de categoria III

instal·lació de
solucions per
protecció en altura

 • Personal altament qualificat i especialitzat
 • Instal·lació de sistema «Clau en mà»
 • Documentació: Certificació i expedient tècnic

Revisió i
manteniment
de línies de vida

serveis de
manteniment
de cobertes

 • Serveis professionals de manteniment i neteja de cobertes
 • Incloem neteja de instal·lacions fotovoltaiques
 • Augmenta la vida útil, estalvi en costos i garantia de seguretat

Formació
especialitzada

 • Instal·lacions especialitzades per ús de sistemes «In situ»
 • Formació a mida adaptada a qualsevol necessitat
 • Formadors amb més de 20 anys d'experiència

"La millor solució és la que ofereix una protecció TOTAL davant el risc del treballador en altura i alhora és la més senzilla d'utilitzar"

departament d'Enginyeria

Preguntes freqüents

Al llarg dels nostres més de 20 anys d'experiència hem rebut innombrables consultes i participat en milers de projectes tècnics sobre l'apassionant món de la feina en alçada. A continuació fem una selecció de les més freqüents per intentar resoldre els dubtes més comuns.

Una línia de vida per a treballs en altura és un sistema de seguretat anticaigudes utilitzat per protegir els treballadors que realitzen tasques en llocs elevats o exposats a caigudes. Consisteix en una estructura o conjunt de dispositius que s'instal·len de manera temporal o permanent i proporcionen un punt d'ancoratge segur al qual els treballadors es poden subjectar mitjançant un arnès de seguretat.

La línia de vida generalment està composta per un cable o una corda resistent, connectada a ancoratges o punts d'ancoratge fixos a l'estructura oa l'entorn de treball. Els treballadors s'asseguren a la línia de vida mitjançant un sistema d'amarratge o desplaçament que els permet moure's al llarg sense risc de caiguda.

El el propòsit és evitar que els treballadors caiguin des d'alçades perilloses (sistemes restrictius) o minimitzin les conseqüències d'una caiguda. La normativa de seguretat laboral a molts països requereix l'ús de línies de vida o altres sistemes de protecció contra caigudes en certs escenaris on es facin feines en altura. És més, es requereix lús de línies de vida o altres sistemes de protecció individuals on no és possible la col·locació de protecció col·lectives per raons tècniques.

És important destacar que el disseny, instal·lació i manteniment de les línies de vida han de seguir les regulacions i estàndards de seguretat aplicables, i és fonamental que els treballadors estiguin degudament capacitats en el seu ús correcte. A més, és obligatori inspeccionar regularment el sistema per garantir-ne la integritat i funcionalitat.

És obligatori planificar rescat en altura

En el treball en altura és habitual que les empreses se centrin en instal·lar les solucions de seguretat en altura necessàries. però també és obligatori planificar els rescats en alçada per minimitzar els danys que pugui patir un treballador si es produeix una caiguda. L'accidentat es pot trobar en diferents situacions de perill de les de ser rescatat. Conformi estableix l' RD 2177: 2004, A la feina en alçada es requereix un procediment de rescats amb l'objectiu de garantir la seguretat i la salut dels treballadors. En cas que es produeixi un accident, l'operari pot patir greus danys per a la salut o fins i tot perdre la vida, per això és molt important:

 • Realitzar un anàlisi de possibles riscos abans de realitzar el treball en alçada.
 • Intervenir amb rapidesa per tal de mitigar els danys que la víctima hagi pogut patir. Per això, cal planificar els rescats en altura de forma prèvia a fer la feina. 
 • Que els operaris rebin la formació necessària en rescats per conèixer les tècniques i coneixements en primers auxilis.
 

El millor sistema de rescat és el que s'ha planificat prèviament i no hi ha un únic sistema de rescat. És a dir, el millor sistema de rescat és aquell que millor s'adapti a la feina que es desenvoluparà.

Per a més informació podeu consultar els nostres articles sobre rescats en altura
Quins EPIs cal revisar

En primer lloc, cal indicar que només es revisen els EPI de categoria III - Riscos que puguin tenir conseqüències molt greus, com la mort o danys irreversibles a la salut, d'acord indica el Reglament (UE) 2016-425, De 9 de març de 2016 relatiu als equips de protecció individual.

Aquestes revisions són obligatòries i vénen reflectides al manual d'instruccions de cada EPI. Ho corrobora la norma europea EN 365: 2005, Especifica els requisits generals mínims per a les instruccions d'ús, manteniment, revisió periòdica, reparació, marcat i embalatge dels EPI contra caigudes d'altura.

Les revisions previstes són les següents:

 1. Per l'usuari abans de cada ús (revisió superficial)
 2. Periòdicament almenys cada 12 mesos (revisió en profunditat per persona competent)
 3. En cas de caiguda o sol·licitació: incident/accident (Revisió en profunditat per persona competent)
 4. Després d'un ús intensiu – Recomanació (Revisió en profunditat per persona competent)
 

Pel que fa a la persona competent per a la revisió periòdica: Persona coneixedora dels requisits existents relatius a la revisió periòdica i de les recomanacions i instruccions emeses pel fabricant, aplicables a l'component, subsistema o sistema a revisar.

notes
 1. Aquesta persona hauria de ser capaç d'identificar i avaluar la importància dels defectes, hauria d'iniciar l'acció correctora a prendre i hauria per tant tenir competència i recursos necessaris per fer-ho.
 2. Una persona competent pot necessitar ser formada pel fabricant o el seu representant autoritzat sobre determinats EPI o altres equips.
 3. Una persona pot ser competent per a realitzar revisions periòdiques d'un model particular d'EPI o d'un altre equip o pot ser competent per examinar diversos models.
 

WORKPROTEC disposa de personal competent per a les revisions periòdiques en profunditat de les més importants marques i fabricants de l'mercat. Demana pressupost sense compromís.

Proteccions de seguretat necessàries

Efectivament cal disposar proteccions de seguretat necessàries per evitar la caiguda de persones a diferent nivell. Cada coberta té uns riscos específics que cal avaluar prèviament i realitzar un estudi de riscos per implantar les mesures de seguretat i sistemes anticaigudes que millor s'adaptin a la feina a fer i posterior manteniment de les plaques fotovoltaiques. Aquestes mesures de seguretat poden ser baranes, línies de vida, protecció de translúcides, accessos a coberta mitjançant escales, passarel·les o salts de llop. Tots els sistemes anticaigudes han de disposar de certificat de muntatge així com documentació tècnica relativa a la utilització, manteniment i revisió de les mateixes.

 

WORKPROTEC disposa de personal competent per a l'Estudi, Instal·lació, Manteniment i Formació dels sistemes anticaigudes que millor s'adaptin a les vostres necessitats. Demana preu sense compromís

Cursos per a treballs en alçada

Així ho preveu la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 31/95 que indica que el treballador ha de tenir la formació necessària sobre els riscos que es derivin de la utilització dels equips de treball.

Està regulada pel Reial Decret 2177 / 2004. En el qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels equips de treball en matèria de treball en alçada temporal. La seva aprovació va suposar un pas important en la regulació dels treballs temporals en alçada. Abasta els treballs sobre escales de mà, bastides i treballs amb tècniques d'accés i Treballs Verticals.

La realització de Treballs en Alçada amb les condicions de seguretat apropiades inclou la utilització d'equips de treball segurs (normes UNE-EN). Així com la informació i formació específica teoricopràctica dels treballadors.

La millor proposta d'aquests cursos és una modalitat presencial teoricopràctica per la complexitat i operatives dels diferents supòsits. Dotant als alumnes de les habilitats bàsiques per desenvolupar-se en aquest mitjà de manera segura i professional.

Quant a la durada dels cursos, ha de ser d'acord amb els objectius i els continguts, així com l'especialitat a impartir. Com a exemple, un curs de Treballs en Altura conforme al RD 2177/2004 ha de tenir una durada mínima de 8h.

Rep formació especialitzada

En WorkProtec comptem amb personal especialitzat en tot tipus de Treballs en Alçada amb més de 30 anys d'experiència. Adaptem els nostres cursos a les necessitats de l' client , Els seus operatives de treball i / o els seus procediments, i pot gestionar les bonificacions dels cursos a través de la Fundació Estatal per a la Formació en l'Ocupació (FUNDAE).

Per a més informació visiti el nostre apartat de formació Especialitzada

Workprotec el formen professionals formats i qualificats 

Els nostres tècnics estan qualificats i formats en Espais Confinats, Rescat, Atmosferes Explosives (ATEX) i treballs en alçada i verticals per poder realitzar aquest tipus de treball en altura amb les màximes garanties de seguretat i eficàcia, disposant dels més avançats equips de seguretat i rescat com: trípodes, braços articulats, rescatadors, equips de respiració autònoma, detectors de gasos, extractors / impulsors de aire per a la realització de treballs en qualsevol espai Confinat.

Si disposa de personal qualificat per a la realització d'aquest tipus de treballs, Workprotec disposa dels mitjans auxiliars i equips per a treballs en espais confinats en règim de lloguer, totalment revisats i desinfectats per a la seva utilització amb les màximes garanties de qualitat i seguretat.

Demani preu sense compromís.

Protecció dorsal

Entenem per protecció dorsal (crinolina o cèrcols de protecció) tota aquella estructura de protecció perimetral composta per un conjunt de cèrcols concèntrics que envolten l'escala o escala d'accés.

És de sobres conegut que la protecció dorsal genera en els usuaris una falsa sensació de seguretat, sentint-se més protegits en el pla psicològic, permetent fins i tot descansar a poder recolzar l'esquena i els peus en els cèrcols de protecció.

En cas de caiguda per pèrdua de control, desmai, ensopegades, etc. poden produir greus lesions per al treballador, mutilacions i fins i tot la mort.

· En cas de rescat, la situació és molt complexa, el rescatador ha d'estar en una posició més elevada que el ferit. Així a l'arribar a l'altura de l'accidentat, el rescatador ha de sortir fora dels cercles.

· Igual de complicat resulta en els casos d'accident on s'ha posat una reixa perquè les extremitats no surtin fora de l'estructura. Es complica el rescat perquè el ferit no porta arnès on poder subjectar-ho.

· El diàmetre dels cèrcols pot dificultar l'accés amb material

El que actualment no és concebible és la instal·lació d'escales fixes amb la protecció dorsal com a únic element de seguretat

Una solució molt utilitzada actualment és combinar la crinolina amb les línies d'ancoratge vertical, Ja sigui de caràcter rígid ES-353 1 o flexible ES-353 2.

En Workprotec instal·lem i certifiquem Escales d'Accés, advocant per l'ús de Sistemes Anticaigudes lliscants (Línies de vida verticals) com a únic i obligatori sistema de seguretat. També defensem la eliminació de les proteccions dorsals com a solució de seguretat de la feina alçada, garantint una major seguretat als usuaris d'aquests accessos. Doncs no cal oblidar que la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals estableix que l'empresari ha d'adoptar les mesures necessàries per eliminar o reduir els riscos tot el possible. Demana pressupost sense compromís.