Normativa tècnica de protecció contra caigudes en altura

Els equips i sistemes de protecció individual contra caigudes d'alçada estan dissenyats per prevenir o aturar les caigudes a nivell diferent.
seguretat per a treballs en alçada

Els equips i/o sistemes de protecció individual contra caigudes d'alçada estan dissenyats, segons la seva tipologia, per prevenir o aturar/esmorteir les caigudes a diferent nivell, i estan formats per un punt d'ancoratge, al qual es subjecta mitjançant un sistema de connexió un arnès que porta col·locat el treballador.

protecció contra caigudes d'alçada

Components d'un sistema anticaigudes

Tipus de sistemes anticaigudes

Els sistemes anticaigudes elegits depenen del treball a realitzar i la ubicació d'aquest, a més de la posició que es pretén per al treballador que l'ha de dur a terme. Podem distingir entre:

  • Sistema anticaigudes: no impedeix la caiguda, sinó que la limita, reduint la força de limpacte que pateix el treballador.
  • Sistema de retenció: impedeix que el treballador assoleixi la zona on hi ha risc de caiguda a diferent nivell, per la qual cosa la prevé.
  • Sistema de subjecció: permet que el treballador es posicioni al lloc de treball, amb les mans lliures. Prevé la caiguda.
  • Sistema d'accés i posicionament mitjançant cordes: permet no només l'accés i la sortida del treballador a la zona de treball, sinó que subjecta a l'operari a la zona on ha de realitzar la tasca. Prevé o atura, si escau, la caiguda a diferent nivell.

Equips per prevenir les caigudes d'alçada

Aquests equips s'han d'utilitzar quan hi hagi risc que els usuaris pateixin una caiguda d'alçada a nivell diferent, sempre que aquest risc no s'hagi pogut evitar o reduir mitjançant l'aplicació d'altres mesures preventives, principalment amb la disposició i la instal·lació de sistemes de protecció col·lectiva.

L'ús d'aquests equips està lligat a l'aplicació de dues normes específiques, que són transposicions de sengles directives de la Unió Europea. La primera és el Reial Decret 773 / 1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d'equips de protecció individual, i que transposava la Directiva 89/656 / CEE, de 30 de novembre.

La segona, el Reglament (UE) 2016 / 425, del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de març de 2016, en vigor des del 21 d'abril de 2018, i relatiu als equips de protecció individual, i que deroga la Directiva 89/686 / CEE del mateix Consell. La derogació d'aquesta suposa també la derogació del Reial decret que la transposava inicialment a l'ordenament jurídic espanyol. real Decret 1407 / 1992, de 20 de novembre, pel qual es regulaven les condicions per a la comercialització i lliure circulació intracomunitària dels equips de protecció individual.

Els equips de protecció contra caigudes en altura són de categoria III, per la qual cosa sobre l'equip ha de figurar el marcatge CE seguit del número d'identificació de l'organisme notificat que participi en el procediment de conformitat amb el tipus (mòdul C2 o D del Reglament (UE) 2016 / 425).

El marcatge CE

El marcatge CE de qualsevol producte comercialitzat és un indicador que garanteix i acredita que el producte, almenys, és conforme a la normativa de la Unió Europea, complint així amb uns determinats paràmetres i uns requisits mínims conforme a la seguretat i salut que requereix el Reglament UE 2016/425.

Tots aquells equips que es considerin de protecció individual han de portar el marcatge CE, de forma obligatòria i sense excepció, ja que en cas contrari la seva comercialització no estaria dins de la Unió Europea, en no garantir el compliment de les condicions mínimes establertes al Reglament indicat al paràgraf anterior.

Qualsevol equip de protecció individual que vulgui obtenir el marcatge CE ha de complir una sèrie de requisits, més exigents en funció que l'equip sigui de categoria I, II o III.

Declaració CE de conformitat

La legislació de la Unió Europea sobre productes generalment requereix una declaració del fabricant o del representant autoritzat d'aquest, en cas que així ho disposi el mandat. Amb aquesta declaració el fabricant assumeix la responsabilitat de la conformitat del producte.

La declaració de conformitat indica que s'ha acreditat que el producte compleix els requisits aplicables, anomenant-se «declaració CE de conformitat».

Com a resum

Podríem establir ara els requisits preventius i que garantiran que és un equip segur per a qualsevol equip de protecció individual que es pugui posar en ús.

Perquè siguin segurs, aquests equips inicialment s'han de fabricar i assajar d'acord amb unes normes UNE, elaborades a Espanya per AENOR, com a integrant del Comitè Europeu de Normalització.

Si l'equip s'ha fabricat i assajat d'acord amb aquestes normes, disposarà de marcatge CE i declaració CE de conformitat.

Alhora, el Reglament (UE) 2016/425 estableix que en la comercialització d'aquests equips de protecció individual, el fabricant, importador o subministrador ha de garantir que l'equip se subministra perfectament etiquetatge i acompanyat d'un manual d'instruccions.

Normes UNE Són de compliment obligat?

El Comitè Europeu de Normalització (CEN) està compost per membres nacionals, tots ells integrants de la Unió Europea, i pretén la verificació del compliment amb els requisits essencials de salut i seguretat establerts al Reglament 2016/425.

El membre espanyol d'aquest Comitè és la Associació Espanyola de Normalització (AENOR), que elabora les normes UNE (Una Norma Espanyola). Aquestes normes tècniques harmonitzades són les que estableixen els requisits i els mètodes d'assaig de l'aplicació dels quals s'obtindran les propietats o les prestacions de protecció que ofereix l'equip en qüestió.

Són de caràcter voluntari, però si estan referenciades en una norma o disposició legislativa, es poden convertir en normes de compliment obligat.

Els equips de protecció individual contra caigudes dalçada tenen assignades diferents normes UNE, depenent del component de què es tracti. Per exemple, la UNE-EN 361: 2002 regula els arnesos anticaigudes, mentre que la UNE-EN 795: 2012 estableix els requisits per als dispositius d'ancoratge.

Però hi ha més normes daplicació, depenent del component de què es tracti. Poden ser consultades totes al document publicat per l'Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball, i l'enllaç de descàrrega del qual s'inclou al final del present article.

fonts

Fernando Espinosa Gutiérrez
Fernando Espinosa Gutiérrez
Arquitecte tècnic i tècnic PRL

Formador en Seguretat i Salut a la Fundació Laboral de la Construcció i Col·legis Professionals d'Arquitectes i Arquitectes Tècnics.
Elaboració destudis i estudis bàsics de seguretat, assessorament a empreses per a la redacció de plans de seguretat i salut i documents de gestió preventiva.
Coordinador de seguretat i salut en fase dexecució.

Comparteix:
LinkedIn
Twitter
Facebook

Deixa una resposta

La seva adreça de correu electrònic no es publicarà. Els camps obligatoris estan marcats amb *

CURSOS WORKPROTEC

Més de 20 anys formant a professionals d'altura

BOTIGA EPI

condicions empreses

Segueix tota l'actualitat de Workprotec

Subscriu-te al nostre newsletter

Descobreix les últimes novetats en seguretat en alçada

Et poden interessar